Σε 100 δόσεις  οι οφειλές στη ΔΕΥΑΡ

Από τη ΔΕΥΑΡ ανακοινώθηκε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους (μέχρι 100 δόσεις) και έως 31/12/2019 ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με το άρθρο 6 (ΦΕΚ 145 Α΄).

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  και να τύχουν απαλλαγής κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Συγκεκριμένα:

α) Εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) από εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και

ε) από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδίκαια και ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα επανένταξης του σε αυτή.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ενταχθούν αρχικά στη ρύθμιση.

Παρακαλούμε τους οφειλέτες να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους σε αντίθετη περίπτωση η ΔΕΥΑΡ θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διακόψει τις υπηρεσίες της.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22410 45300.