Επίκειται η πύκνωση ατμοπλοϊκών δρομολογίων στην Κάρπαθο για το 1960

180 ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1959

750 ΞΕΝΟΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ

Ανηγγέλθη ότι δια του αναμενομένου την 31ην τρέχοντος τουριστικού ατμοπλοίου «Φεντερίκο» θα αφιχθούν εις την πόλιν μας 750 συνολικώς ξένοι περιηγηταί οι οποίοι κατά την διάρκειαν της εξαώρου παραμονής των θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα. Μεταξύ αυτών θα είναι και αρκετοί Βρεττανοί. Το «Φεντερίκο» θα είναι το τελευταίο σκάφος με τουρίστας που θα καταπλεύση εντός του 1959, κατά την διάρκειαν του οποίου επραγματοποιήθησαν 180 αφίξεις περιηγητικών πλοίων.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΔΥΤΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΙΣ ΦΛΩΡΙΔΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: (Του ανταποκριτού μας).
Κατά πληροφορίας εκ Φλωρίδος των Ηνωμένων Πολιτειών, άπαντες οι προσφάτως μεταναστεύσαντες εκεί Καλύμνιοι δύται εγκαταλείπουν τας εργασίας και καταφεύγουν εις ρεργοστάσια και άλλας επιχειρήσεις, διότι, ενώ ο τιμάριθμος της ζωής είναι υψηλός, οι χορηγούμενοι υπό των πλοιάρχων σπογγαλιέων μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Κατά τας αυτάς πληροφορίας η σπογγαλιεία της Φλώριδος διέρχεται ήδη σοβαράν κρίσιν ελλείψει εμψύχου υλικού και θεωρείται προβληματική η επιβίωσίς της. Εις Κάλυμνον αι ειδήσεις αυταί προεκάλεσαν ποικίλας αντιδράσεις, θεωρείται δε βέβαιον ότι μελλοντικώς θα υπάρξουν ευνοϊκώτεραι προοπτικαί δια την αγοραπωλησίαν σπόγγων της νήσου μας.

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΠΥΚΝΩΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπ.)
Ικανοποίησιν προεκάλεσεν εις τους κατοίκους της νήσου μας η πληροφορία ότι κατά τον καθορισμόν των νέων ακτοπλοϊκών δρομολογίων, πρόκειται να αντιμετωπισθή σοβαρώς η πύκνωσις της ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας της Καρπάθου. Μέχρι σήμερον εκτελείται ένα δρομολόγιον εβδομαδιαίως, παρά το γεγονός ότι η ετήσια κίνησις του λιμένος μας υπερβαίνει τας 6.000 επιβατών. Διάφοραι οργανώσεις Καρπαθίων δια τηλεγραφημάτων προς το Υπουργείον Ναυτιλίας, παρακαλούν όπως δοθή ταχεία λύσις εις το αίτημα ολοκλήρου του πληθυσμού.

ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Γενομένων Αρχαιρεσιών της Ενώσεως Λειτουργών Μέσης εκπαιδεύσεως Δωδεκανήσου εξελέγησαν δια το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτής οι κ.κ. Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου Πρόεδρος, Εμμανουήλ Μπακίρης αντιπρόεδρος, Φανούριος Νικόλης γραμματεύς, Εμμανουήλ Παπαμανώλης ταμίας και σύμβουλοι Σάββας Μάτσης, Ανδρέας Ξανθός και Σταύρος Μπαρδόπουλος.

Η ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΓΕΩΡΓΟΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Υπό της Αγροτικής Τραπέζης απεφασίσθη η χρηματοδότησις των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών των περιφερειών παραγωγής ελαιολάδου, δια την από κοινού, συγκέντρωσιν και διάθεσιν αυτού υπέρ των εισκομιστών παραγωγών. Σχετικαί οδηγίαι εδόθησαν ήδη εις τα υποκαταστήματα. Η εν λόγω απόφασις ελήφθη προς πραγματοποίησιν των εξαγγελθέντων Κυβερνητικών μέτρων προστασίας της τιμής του ελαιολάδου τρεχούσης εσοδείας και προς αποφυγήν βεβιασμένων πωλήσεων εις ασυμφόρους τιμάς.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε χθες εξ Αθηνών ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, μετά ολιγοήμερον παραμονήν εις την πρωτεύουσαν. Κατά την εις Αθήνας παραμονήν του ο κ. Νομάρχης επελήφθη, και διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων, επιδιώξας την επίλυσίν των.