Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

Η πρώτη δημοσιευόμενη «είδηση» αναφέρεται στον θάνατο του ζωγράφου Περικλή Πανταζή (1849 – 1884), ο οποίος θεωρείται «ο θεμελιωτής του Βελγικού Ιμπρεσιονισμού» και κατήγετο από την Ήπειρο.

Ακολουθεί μία νεκρολογία αναφερόμενη σ’ έναν, άγνωστο θα έλεγα, μαχητή, εκ Κρήτης, της Επανάστασης του 1821.

Το 1884 επισκέπτεται την Ελλάδα η περιώνυμη Γαλλιδοεβραία Σάρα Μπερνάρ (1844 – 1923), η πιο φημισμένη ηθοποιός του κόσμου, η οποία το 1882 παντρεύτηκε τον Έλληνα ηθοποιό Αριστείδη Δαμαλά, ο οποίος απεβίωσε το 1889, σε ηλικία 34 ετών.

Παρελαύνουν επίσης στις δημοσιεύομενες «ειδήσεις», ο τότε πρέσβυς των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο «φιλελληνικώτατος» αυτοκράτωρ της Αιθιοπίας. Στο Σουδάν μαίνεται η εξέγερση των Ισλαμιστών του Μάχντι και ελληνικό εύδρομον σπεύδει να βοηθήσει τους εκεί εγκατεστημένους Έλληνες.

Μια νεαρά Αγγλίδα γράφει τις εντυπώσεις της για την Ελλάδα. Ο Κ. Μητσοτάκης επανεκδίδει στα Χανιά την εφημερίδα «Λευκά Όρη». Ένας μεγαλέμπορος από τη Μυτιλήνη πεθαίνει στη Νέαπολη της Ιταλίας και ενταφιάζεται στο γενέθλιο νησί του.

Ο μέγιστος Ρώσος ποιητής Αλέξανδρος Πούσκιν (1792-1837) χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα «ουράνιον».

Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 27.1.1884 – Ο Περικλής Πανταζής απέθανε τη 28 Ιανουαρίου (ν.) εις τας 6 μ.μ. και εκηδεύθη τη 27, ημέραν Κυριακήν, εις τας 6 μ.μ. Κόσμος άπειρος ήτο συνηγμένος, 600 και πλέον κάτωθεν της οικίας του μόνον εκ των συμπατριωτών του εν Βρυξέλλαις κ. Α. Οικονόμου. Δύο ώρας πριν αποθάνει ομίλει μετά του καλού νέου κ. Αλ. Οικονόμου και των φίλων του κ. Βανδερμέλεν και Φάγελς, οίτινες επέπρωτο να του κλείσωσι τους οφθαλμούς [...] Εις την κηδείαν του συνέρρεσαν πολλοί, οι καλλίτεροι καλιτέχναι του Βελγίου και άλλοι υψηλής περιωπής, οίτινες είχον αγοράσει έργα του. [...]

Επιτάφιος εις Ιωάννην Βουκάλην, υπό Κ.Γ. Ξένου. ...θα είπη αύριον περί αυτού η ιστορία ηγωνίσθη κατά την επανάστασιν της Κρήτης του 1821, επολέμησεν εις τας μάχας του Νεοκάστρου και των Μύλων, παρευρέθη εις την άλωσιν της Τριπόλεως και υπήρξεν εις εκ των πρώτων στρατιωτών του Φαβιέρου. Ιδού το μέγιστον εγκώμιον, ο αιώνιος ανδριάς, ον ουδείς δύναται να διασαλεύση εκ του στυλοβάτου του.

Γέννημα της ηρωΐδος εκείνης νήσου, ήτις εν τω μέσω της Μεσογείου ίσταται διαμαρτυρόμενη διά τον αποχωρισμόν αυτής από της μητρός Ελλάδος, ο Ιωάννης Βουκάλης εδιδάχθη εκεί υπό τον οπλαρχηγόν Δεληγιαννάκην να καταφρονή του θανάτου και των κινδύνων και έλαβε παις έτι το βάπτισμα του πυρός [...]

Τοιούτος ήτο στρατιώτης Βουκάλης. Αλλ’ ήτο και πολίτης αγαθός και φιλόστοργος πατήρ. Εκλείπει δε και ούτος αφ’ ημών, ως εκλειπούσιν εντός ολίγου πάντες οι της γενεάς εκείνης, και απέρχεται με συντετριμμένην την καρδίαν, διότι ενώ ηυτύχησε να ίδη την Ελλάδα ελευθεράν, αφίνη όλως την Κρήτην στενάζουσα υπό τα δεσμά [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.1.1884 – Οι μέχρι τούδε συλληφθέντες υπό των διαφόρων μεταβατικών σωμάτων φυγόπονοι και φυγόδικοι υπερβαίνουσι τας 8.000. Κατάστασις! Στρατιά δηλ. ολόκληρος, ήτις ήρκει να λύση το ζήτημα της Μακεδονίας τουλάχιστον!

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 29.1.1884 – Η συρροή προχθές την εσπέραν εν τω θεάτρω ην εκ των εκτάκτων. Ουδεμία θέσις κενή υπήρχεν εν τη πλατεία, πολλαί δεν τούτων κατείχοντο υπό κυριών, τας οποίας... συνεκάλεσεν η περιέργεια αν ουχί προ την Πάττη και Σάρραν Μπερνάρ, αναμφιβόλως όμως προς την υπό του παραδόξου αμερικανού υπόδησιν αμφότερων. [...]
Μετά ικανών ετών απουσίαν επανήλθεν εκ της εσπερίας ο εκ των υιών του μακαρίτου Δημάρχου της Σύρου κ. Παύλος Δαμαλάς, αδελφός του τοσούτον εν Παρισίοις  διαφημιζομένου φίλου κ. Αριστείδου Δαμαλά, νέος κάλλιστος καθ’ όλα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 2.2.1884 – Ο ενταύθα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κ. Ευγένιος Σκάιλερ, εδωρήσατο τη βιβλιοθήκη της Βουλής το... εκδοθέν σύγγραμα αυτού... ήτοι «Πέτρος ο μέγας αυτοκράτωρ της Ρωσίας, Ιστορική βιογραφία» [...] Ο αριθμός των σελίδων αμφοτέρων των τόμων ανέρχεται εις 1230 περίπου. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 7.2.1884 – Διατρίβει ενταύθα επ’ αδεία ο πρόξενος κ. Δ. Μητσάκης, ο εγκάρδιος φίλος του φιλελληνικωτάτου αυτοκράτορος της Αβυσσινίας Ιωάννου, του προτιμώντος τους Έλληνας από όλα τα άλλα έθνη του κόσμου. [...]
- Η Μακεδονία απολαμβάνει και δύο άλλους Ασκληπιάδας εν ημέραις δεινοίς, τους κ. Γεώργιον Λάγην εκ Σερρών και Κων/νον Χηνοβάτην εκ Βλατσίου, οίτινες... ανηγορεύθησαν διδάκτορες με τον επίζηλον βαθμόν  «λίαν καλώς» [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 8.2.1884 – Η αγγλίς δεσποινίς Αγνή Σμίθ διατρίψασα εν Ελλάδι πέρισυν επί τινας μήνας και επιμελώς σπουδάσασα τα καθ’ ημάς, εδημοσίευσεν κατ’ αυτάς εν Λονδίνω τας περί Ελλάδος εντυπώσεις της εις πολυτελή τόμον μετ’ εικονογραφιών γραφεισών παρά της αδελφής αυτής κ. Σίψων.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 10.2.1884 – Πιστεύεται ότι το εύδρομον «Ναύαρχος Μιαούλης», όπερ αποπλέει τους διαφόρους λιμένας της Ανατολής θα φθάση μέχρι Σουακείμ και θα παραμείνη εκεί επιτηρούν τα κατά του Σουδάν τελούμενα, και προστατεύον εν ανάγκη τους πολλούς κατά τα μέρη εκείνα εμπορευομένους Έλληνας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.2.1884 – Επανελήφθη η έκδοσις της εν Χανίοις εφημερίδος «Λευκά Όρη» υπό την αυτήν διεύθυνσιν του κ. Κ. Μητσοτάκη, βουλευτού της επαρχίας Κυδωνίας, και χθες ελάβομεν τα εκδοθέντα φύλλα. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.2.1884 – Εν Μυτιλήνη μετά πομπής εγένετο η μετακομιδή των λειψάνων του εν Νεαπόλει αποβιώσαντος μεγαλεμπόρου Ιακώβου Σταθοπούλου και της μητρός αυτού. Η περιουσία ην κατέλιπε συνίσταται εκ τριών ατμοπλοίων και 100.000 λιρών στερλινών, ων 500 αφήκεν υπάρ των σχολείων της Μυτιλήνης και τας εκκλησίας του αυτόθι νεκροταφείου του Αγίου Παντελεήμονος.

Επιστέλλουσιν εξ Οδησού. «Τη 2 Φεβρουαρίου 1884 εωρτάσθη πανηγυρικώς υπό των Ρώσων λογίων η εκατονταετηρίς της γενέσεως του ποιητού Νικολάου Γνεδίτσου, όστις απέθανεν εν Πετρουπόλει τη 3 Φεβρουαρίου 1883. Ο ανήρ κατέκτησε επιφανή θέσιν εν τη ρωσική φιλολογία και δι’ άλλων μεν έργων του, αλλ’ ιδίως διά της μεταφράσεως της Ιλιάδος, εις ην αφιέρωσεν είκοσι του βίου του έτη. Περί της μεταφράσεως δε ταύτης έγραφεν ο μέγας ποιητής Πούσκιν.
Αισθάνομαι τα θέλγητρα της ουρανίου γλώσσης εν η ο έλλην έμελπε μεθ’ αρμονίας τόσης.