Η κυβέρνηση ενέκρινε για το 1960 τη λειτουργία εργοστασίου γάλακτος στη Ρόδο

ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1960 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Εκπρόσωπος της Διευθύνσεως Γεωργίας ανεκοίνωσεν ότι ενεκρίθη η λειτουργία εργοστασίου Γάλακτος εις Ρόδον και ότι τούτο εγνωστοποιήθη διά τηλεγραφήματος του Υπουργείου Γεωργίας.

Διά την λειτουργίαν του εν λόγω εργοστασίου, του οποίου φορεύς θα είναι η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, συμπεριελήφθη εις το κυβερνητικόν πρόγραμμα η διάθεσις εντός του 1960 πιστώσεων ύψους 5.000.000 δραχμών. Εξ αυτών 1.500.000 δραχμάς θα διαθέση το Κράτος, το υπόλοιπον δε θα χορηγηθή ως δάνειον υπό Τραπέζης.

Διά της λειτουργίας του εργοστασίου Γάλακτος θα εξυπηρετηθούν εκατοντάδες γαλοκτοπαραγωγών ενώ παραλλήλως θα ενισχυθή η περαιτέρω ανάπτυξις της κτηνοτροφίας.

54 ΚΟΤΤΕΡΑ ΜΕ 407 ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΑΣ ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1959
Κατά την διάρκειαν του λήγοντος έτους, συμφώνως προς επισήμους στατιστικάς, κατέπλευσαν εις Ρόδον 54 κόττερα, τα πλείστα υπό ξένας σημαίας δι’ αυτών επεσκέφθησαν την πόλιν μας 407 πρόσωπα, ανήκοντα εις την αριστοκρατίαν διαφόρων Ευρωπαϊκών και Μεσανατολικών χωρών.

ΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 900.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
ΚΑΣΟΣ: (Ιδ. ανταπόκρισις). Έληξαν ενταύθα αι εργασίαι επισκευής και διαρρυθμίσεως του μηχανοστασίου και του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Η δαπάνη διά το εν λόγω έργον ανήλθον εις 900.000 δραχμάς και εκαλύφθη διά κυβερνητικών πιστώσεων, ήδη δε εξυπηρετούνται όλοι οι οικισμοί της Κάσου.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟΝ ΣΚΑΦΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΝ
Kατόπιν της αναγγελθείσης διακοπής εκτελέσεως των δρομολογίων εσωτερικών γραμμών Δωδεκανήσου, λόγω της τακτικής ετησίας επιθεωρήσεως του ατμοπλοίου “Ναυτίλος”, ανεκοινώθη χθες ότι το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου ευρίσκεται εις επαφήν με το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας, διά την εξεύρεσιν ετέρου σκάφους, το οποίον θα μισθωθή επί έναν μήνα, διά την κάλυψιν των συγκοινωνιακών αναγκών. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, η δρομολόγησις νέου σκάφους θα γίνει εντός των ημερών.

ΑΥΡΙΟΝ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αύριον θα λάβη χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος ζώνης Δωδεκανήσου μεταξύ των ομάδων ΑΕΠ-Δωριέως.  Ο νικητής του εν λόγω αγώνος θα συναντηθή την προσεχή Κυριακήν μετά της Προοδευτικής.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Σήμερον την 12ην νυκτερινήν η Α.Σ. ο Μητρπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων παρουσία άπαντος του Ιερού Κλήρου της Ρόδου και των Θεολόγων θα κόψη την βασιλόπιττα της Ιεράς Μητροπόλεως.

ΕΚΔΙΔΕΙ ΒΙΒΛΙΟΝ  “ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΗ”
Η ποιήτρια της Σύμης κ. Μαρία Μιχαλαριά ετοιμάζει την έκδοσιν ενός βιβλίου με τον τίτλον “Ελάτε στη Σύμη” και με περιεχόμενον ανάλογον. Μεταξύ άλλων θα συμπεριληφθούν εις το βιβλίον αυτό περιγραφραί τοποθεσιών της νήσου, ιστορικαί αφηγήσεις, διάφοροι θρύλοι και λαογραφικά στοιχεία.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 45 ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Χθες μερίμνη του Δήμου Ρόδου, επραγματοποιήθη εκδρομή των ευρισκομένων ενταύθα 45 Κυπρίων φοιτητών εις Λίνδον και εις τα λοιπά αξιοθέατα της νήσου. Οι εν λόγω Κύπριοι θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της προσεχούς Κυριακής. Επ’ ευκαιρία της επισκέψεως αυτών η Ένωσις Δωδεκανησίων φοιτητών, θα δώση αύριον χοροεσπερίδα αι εισπράξεις της οποίας θα διατεθούν υπέρ των θυμάτων του Κυπριακού αγώνος.