Εκδόθηκε η απόφαση για τον νέο διοικητή στο νοσοκομείο Ρόδου

Έληξε με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, η θητεία της διευθύντριας του νοσοκομείου Ρόδου κ. Αικατερίνης Χατζηστρατή.

Με την ίδια απόφαση, που στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται διοικητής στο νοσοκομείο Ρόδου ο στρατηγός κ. Γρηγόρης Ρουμάνης, όπως έχει ανακοινωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κ. Ρουμάνης πρόκειται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, μέσα στις επόμενες μέρες.  Ειδικότερα, στην απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 68, 69, 70 & 119, παρ.2 του Ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019).
β) του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005): «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 77 παρ 5, του άρθρου 80 παρ. 1 & 6 και του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄/9-2-07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
δ) του άρθρου τρίτου του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9-2-07): «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις».

ε) του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-2012): «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».
στ) του άρθρου 165 του Ν: 4600/2019: «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019)

ζ) του άρθρου 74, παρ. 5 του Ν. 4445/2016: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/19.12.2016).
η) του Π.Δ. 121/2017, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει.
θ) του Π.Δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-19).
ι) του Π.Δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α/17.7.2019).

2. Την αριθμ. Α1α/οικ.59426/ 14-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ. Κωτσιόπουλου Ιωάννη (ΦΕΚ 578/ΥΟΔΔ/16-08-2019).
3. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ 33678/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 296/ΥΟΔΔ/24.5.2019) με την οποία παρατάθηκε η θητεία της Διοικήτριας του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» , κ. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

4. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 64657/13-9-2019 (ΦΕΚ 34/ ΑΣΕΠ/16.9.2019) Πρόσκληση του Υπουργού Υγείας σχετικά με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. και την αριθμ. Γ4Β/ΓΠοικ 66219/ 19.9.2019 Τροποποίηση (ΦΕΚ 35/ΑΣΕΠ/25.9.2019).
5. Τα πρακτικά των 1/18.10.2019, 3/8.11.2019 & 4/19.11.2019 Συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

6. Το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. 351/25-11-2019 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού, όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. οικ. 6001/23.12.2019.
7. Την υπ΄αριθμ.πρωτ. Β1α/οικ. 87634 /12 - 12 -2019 προβλεπόμενη από την παρ.5, άρθρο 24 του ν. 4270/2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 435917/29-11-19 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τη λήξη της θητείας της Διοικήτριας του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, κ. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 446210.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡ. ΜΗΤΡ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 9621093846 / 24 - 12 -19

Β. Διορίζουμε τον κ. ΡΟΥΜΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 210073, Πτυχιούχο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ως Διοικητή του Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1Ο , με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒ. ΕΓΓΡ. ΜΗΤΡ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: 7952184755 / 24 - 12 -19
Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 7380 / 13 - 12 - 2019.

Ο υπουργός
Βασίλειος Κικίλιας».