Σε 200 τόνους ανήλθε το 1959 η παραγωγή καπνών στην Κω

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

- Ο προσκληθείς υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου θίασος, δίδει καθημερινώς παραστάσεις εις το Δημοτικόν θέατρον με επιτυχίαν, ενώπιον πάντοτε μεγάλου αριθμού θεατών. Ο θίασος παρουσιάζει επιθεωρήσεις.

- Το εσπέρας του Σαββάτου τα μέλη του θιάσου παρουσίασαν μίαν επιθεώρησιν πίστας, εις ξενοδοχείον της πόλεώς μας, όπου εδίδετο χοροεσπερίς υπό την προστασίαν του κ. Δημάρχου προς τιμήν των ευρισκομένων ενταύθα Κυπρίων φοιτητών και υπέρ του Κυπριακού αγώνος.

- Οργανουμένη υπό της Ροδιακής Λέσχης θα δοθή την Πέμπτην εις αίθουσαν παράστασις με διάφορα ψυχαγωγικά και μορφωτικά φιλμς. Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.

Η εν λόγω παράστασις οργανούται δια την ψυχαγωγίαν των απόρων παιδιών της πόλεως.

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΔΩΡΙΕΩΣ ΜΕ 4-0
Η Προοδευτική Πειραιώς απέκλεισε προχθές δια το Κύπελλον Ελλάδος τον Δωριέα με 4-0. Ο αγών δεν παρουσίασε το αναμενόμενον ενδιαφέρον δεδομένου ότι η μία πλευρά μόνον ηγωνίζετο. Η Πειραϊκή ομάς επί 90’ εκράτησε την εδαφικήν και τεχνικήν υπεροχήν με αποτέλεσμα να σημειώση τέσσαρα τέρματα ενώ ηδύνατο να επιτύχη και άλλα.

Γενικώς η προχθεσινή συνάντησις δι’ αυτήν ήτο προπόνησις εφ’ όσον ο αντίπαλος ήτο τελείως ακίνδυνος.

Ο Δωριεύς ήτο τελείως ανύπαρκτος εις το Β’ ημίχρονον. Εις το α’ ημίχρονον η Ροδιακή ομάς εκράτησε τον αγώνα 1-0 αλλά μετέπειτα ηναγκάσθη να υποκύψη με το βαρύ σκορ.

Ηγωνίσθη από αρχής αμυντικά και απέφυγε την συντριβήν. Τα τέρματα εσημείωσαν οι Φίλιος (23’68’ αι 78’) και Γερμενής (81’). Διεκρίθησαν οι Βεργίδης, Μυτώσης της νικητρίας και Ματσάγκος και Καστελλοριζιός της ηττηθείσης. Ο διαιτητής κ. Πανάκης θαυμάσιος.

- Προχθές την 11ην πρωϊνήν εις την Λέσχην του Γ.Σ. Διαγόρα έλαβε χώραν παρουσία του Α.Δ.Χ.Δ. κ. Τάγαρη του Διοικητού του Αεροπορικού Αποσπάσματος και πλήθους κόσμου, το κόψιμο της βασιλόπιττας του Διαγόρα. Τα νομίσματα ευρέθησαν εις τα νομίσματα των αθλητών Παπαδιού και Αλέκου.

- Την προσεχή Κυριακήν δια το πρωτάθλημα α’ κατηγορίας ο Διαγόρας θα τεθή εις το Εθνικόν Στάδιον αντιμέτωπος του Ατρομήτου.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΩΔΕΥΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Προχθές ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Θολού, Σορωνής, Φανών, Καλαβάρδων και Δαματριάς, όπου ενημερώθη επί τοπικών ζητημάτων και ανέπτυξε την νέαν πολιτικήν της Κυβερνήσεως δια την προστασίαν των σταφυλών και των σύκων. Ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή κατά την διάρκειαν της παραμονής του κυρίως τας σταφυλοπαραγωγικάς και συκοπαραγωγικάς κοινότητας, δια τον αυτόν σκοπόν.

ΕΙΣ 200 ΤΟΝΝΟΥΣ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ 1959 Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
ΚΩΣ (Ιδ. ανταπ.). Η παραγωγή καπνού εις την περιφέρειαν Κω ανήλθε κατά το λήξαν έτος εις 300 τόννους παρά τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας που επεκράτησαν. Τα καπνά της Κω, εξαιρετικών ποικιλιών, έχουν ήδη ετοιμασθή και αναμένεται η έναρξις των αγορών, οπότε θεωρείται ότι θα πωληθούν εις διαφόρους Καπνοβιομηχανίας και εμπόρους.
Αι αγοραπωλησίαι βάσει διαταγής ληφθείσης ενταύθα θα αρχίσουν από της 11ης τρέχοντος.

ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ 250.000 ΔΡΧ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ως ανεκοινώθη υπό του Οργανισμού Απασχολήσεως Ανεργίας διετέθη κονδύλιον 250.000 δρχ. προς τον Δήμον Ρόδου δια την συνέχισιν των εργασιών προς απορρόφησις της ανεργίας. Εις τας εν λόγω εργασίας θα προσλαμβάνωνται εργάται οι οποίοι διαμένουν από έτους εις Ρόδον.