Κατά 100% αυξήθηκαν οι αφίξεις περιηγητικών σκαφών στη Ρόδο το 1959

Εν Ρόδω
Τρίτη 5 Ιανουαρίου 1960
Αριθ. Φύλλου 2621

 

 

O ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΝ ΠΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΥΡΙΟΝ
Αύριον, επί τη εορτή των Θεοφανείων ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν από της 8ης πρωινής εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού, όπου θα παραστούν και άπασαι αι τοπικαί αρχαί. Ο αγιασμός εντός του ναού θα γίνη την 10.30 πρωινήν και ακολούθως περί την 11ην θα αρχίση η τελετή αγιασμού της θαλάσσης.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα, θα σχηματισθή πομπή προηγουμένης της φιλαρμονικής και ακολουθούντων τμημάτων της Χωροφυλακής, του Λιμεναρχείου και του Αεροπορικού αποσπάσματος, του Μητροπολίτου περιστοιχουμένου από ιερείς, των επισήμων και του λαού η οποία θα κατευθυνθή προς την εξέδραν της εισόδου του Μανδρακίου, απ’ όπου θα ριφθή ο σταυρός εις την θάλασσαν προς αγιασμόν αυτής.
Επί τη εορτή ολόκληρος η παραλιακή λεωφόρος, τα δημόσια καταστήματα και τα εις τον λιμένα ευρισκόμενα πλοία θα σημαιοστολιστούν.

 

EOΡΤΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚ. ΤΗΛΙΑΚΟΝ
Το Νοσοκομείον επί τη αποχωρήση του ιατρού κ. Νικολάου Τηλιακού εκ της υπηρεσίας οργάνωσε σεμνήν τελετήν κατά την διάρκειαν της οποίας ομίλησαν ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου κ. Ξανθούλης, ο κ. Περδικάκης, ο κ. Αυγουστάκης και άλλοι. Ο κ. Τηλιακός συγκινημένος ηυχαρίστησε και υπεσχέθη ότι δεν θα λησμονήση τας ημέρας που διήλθεν εις το Νοσοκομείον.

ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΟΜΩΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΞΕΝΩΝΕΣ
Ανεχώρησε προχθές επιστρέφων εις Αθήνας ο εκπρόσωπος της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας κ. Μεχερίνας, ο οποίος είχε συνοδεύσει τους πυγμάχους της Μικτής Αθηνών κατά την πολυήμερον παραμονήν των εις Ρόδον όπου έδωσαν αγώνας με πυγμάχους του Ομίλου Δωδεκανήσου. Ο κ. Μεχερίνας εδήλωσε προ της αναχωρήσεώς του ότι εφ’ όσον ο Δήμος παραχωρήση τους ξενώνας, θα καταβάλη εντόνους προσπαθείας διά την διεξαγωγήν ενταύθα των Πανελληνίων Πυγμαχικών αγωγών. Επίσης ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας εξήρε το ήθος και τας ικανότητας των νεαρών πυγμάχων της Ρόδου.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΥΧΑΣ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ
Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς, απηύθυνε προς τον  Νομαρχούντα Διευθυντήν της Νομαρχίας κ. Βόνδον, εις απάντησιν ευχών, το ακόλουθον τηλεγράφημα: “Συγκεκινημένος ευχαριστώ υμάς και δι’ υμών ολόκληρον τον λαόν Δωδεκανήσου διά τας θερμάς ευχάς επί ταις εορταίς του Νέου Έτους.
 Υπογραφή: Παύλος Βασιλεύς”.

ΒΕΒΑΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ ΕΦΕΤΟΣ
ΣΥΜΗ: Οι σπογγαλιευτικοί της Σύμης, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά ήρχισαν κινούμενοι διά την προετοιμασίαν εκκινήσεως Συμαϊκών σπογγαλιευτικών εντός της ανοίξεως, δι’ εργασίαν εις τα παράλια της βορείου Αφρικής. Η αναχώρησις σκαφών της νήσου μας εφέτος, θεωρείται ήδη βεβαία.

ΚΑΤΑ 100% ΗΥΞΗΜΕΝΑΙ ΑΙ ΑΦΙΞΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Αι διανυκτερεύσεις ξένων περιηγητών εις Ρόδον ηυξήθησαν κατά την διάρκειαν του 1959 κατά 30% έναντι των διανυκτερεύσεων του 1958, ως προκύπτει από επίσημα στοιχεία της Τουριστικής Αστυνομίας. Εξ άλλου, οι αφιχθέντες αλλοδαποί οι οποίοι παρέμεινον εις ξενοδοχεία ήσαν κατά 52% περισσοτέροι οι ημεδαποί κατά 30% και οι επισκεφθέντες την Ρόδον με πλοία κρουαζιέρας ήσαν περισσότεροι κατά 100%