Αποζημιώσεις από την Γερμανία θα ζητήσουν οι Δωδεκανήσιοι

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ
Παράγοντες της Δωδεκανήσου ενεργούν όπως συμπεριληφθούν και αι Δωδεκανήσιοι εις τας αποζημιώσεις τας οποίας θα καταβάλη η Γερμανία προς την Ελλάδα. Τούτο εγνώσθη εξ εγκύρων κύκλων ενώ συγχρόνως υπήρχαν πληροφορίαι ότι κινητοποιούνται διάφοραι οργανώσεις διά να επιτύχουν ευνοϊκόν αποτέλεσμα. Σημειωτέον ότι υπάρχουν πολλοί Δωδεκανήσιοι υποστάντες ζημίας παρά των Γερμανών οι οποίοι επειδή ήσαν υποχρεωτικώς Ιταλοί υπήκοοι, λόγω της κατοχής δεν θα απεζημιούντο.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Καλυθιών και Παστίδας και εξήτασε ζητήματα των κατοίκων. Επίσης, προχθές ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τας κοινότητας Λάρδου, Μαλώνας και Αρχαγγέλου.
Την Κυριακήν ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή τας κοινότητας Κρητηνίας, Έμπωνας, Αγίου Ισιδώρου, Σιάννων και Μονολίθου και την Τρίτην θα αναχωρήση εις Αθήνας επί τη ενάρξει των εργασιών της Βουλής.

ΤΗΝ 31ην ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Την 31ην τρέχοντος θα πραγματοποιηθή εις την πόλιν μας η Γενική Συνέλευσις του Συνδέσμου Γεωπόνων Δωδεκανήσου,  η οποία θα συνεχισθή και την 1ην Φεβρουαρίου. Κατά την εν λόγω Συνέλευσιν, θα δοθή η ευκαιρία εις τας γεωπόνους της Περιφερείας να ανταλλάξουν απόψεις και να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί της γεωργικής αναπτύξεως της Δωδεκανήσου.  Εξ άλλου θα εκλεγή και ο αντιπρόσωπος του Συνδέσμου παρά τη Πανελληνία Ομοσπονδία Γεωπόνων.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις την αγαπητήν μας εξαδέλφην Σούλα Θεοδοσίου Μαρκουλλή μνηστευθείσης μετά του εκλεκτού νέου κ. Βασιλείου Καμπουράκη ευχόμεθα αραγή τον αρραβώνα και ταχείαν την στέψιν.
Αλέξανδρος και Σούλα
Σουλούνια

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Bασίλειος Α. Καμπουράκης-Σούλα Θ. Μαρκουλλή ηρραβωνίσθησαν.  Θερμά συγχαρητήρια.
Μανώλης-Ελένη
Κοκκώνα

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΓΕΛΑΔΩΝ  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
Εκπρόσωπος του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος ανεκοίνωσεν ότι η τεχνητή γονιμοποίησις αγελάδων θα συνεχισθή υπό ειδικού συνεργείου και κατά το νέον έτος 1960. Η τεχνητή γονιμοποίησις αγελάδων, εφαρμοζομένη εις Ρόδον από τριετίας, έχει αποδώσει, ως τονίζεται, εξαιρετικά αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι δέον όπως απευθύνωνται εις την Διεύθυνσιν γεωργίας ή εις τον Γεωργοκτηνοτροφικόν Σταθμόν.

ΝΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΣΟΣ: Aφίκετο εις την νήσον μας ο Μητροπολίτης κ. Απόστολος, συνεχίζων την ποιμαντορικήν του περιοδείαν ανά την Επαρχίαν. Ο Μητροπολίτης επεσκέφθη τα χωρία της νήσου μας όπου ετέλεσε την θείαν λειτουργίαν και εξήτασε τοπικά ζητήματα.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Ως ανεκοίνωσεν ο διευθυντής της ΔΕΗ Καλύμνου κατά τας ημέρας των Εορτών υπάλληλοι του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού της επιχειρήσεως συνεκέντρωσαν 2000 δραχμάς εξ εισφορών των ιδίων και διαφόρων φίλων, τας οποίας προσέφερον εις το ταμείον του Συσσιτίου απόρων γερόντων Καλύμνου. Η πράξις των εν λόγω υπαλλήλων εξήρθη ιδιαιτέρως από ολόκληρον τον λαόν της νήσου μας.