Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης N. Βενέτης

Οι ειδήσεις του 1850 αναφέρονται σε ανελέητους και αιμοβόρους αρχιληστές της εποχής, αλλά και σε μιά δημόσια καρατόμηση περιβόητων ληστών από τη λαιμητόμο «εστημένη» πλησίον του μνημείου του Φιλοπάππου.

Ο καρατομηθείς περιβόητος ληστής, «είχεν πεντάκις αμνηστευθεί»! ΄Ετσι συνέχιζε ακάθεκτος την ληστρική του δράση. Οι υπόλοιπες «ειδήσεις» αναφέρονται στο έτος 1884. Κατ’ αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο Τόμας Κούκ άνοιξε στην Αθήνα υποκατάστημα. Όπως είναι γνωστό, το καλοκαίρι του 2019, μετά 178 χρόνια λειτουργίας και πλανητικής ακτινοβολίας, το πρακτορείο Τόμας Κούκ επτώχευσε. 

Οι Έλληνες της Αιγύπτου, οι οποίοι το 1882, κατά την εθνικιστική εξέγερση των Αιγυπτίων, μ’ επικεφαλής τον Ουράμπη Πασά, υπέστησαν σημαντικές ζημιές, αποζημιώνονται από ειδικό δικαστήριο. Η επόμενη «είδηση» αναφέρεται στη μεγάλη οικογένεια της Κωνσταντινουπόλεως Καραθεοδωρή, ο διασημότερος εκπρόσωπος της οποίας υπήρξε ο μαθηματικός Κ. Καραθεοδωρής, ο οποίος εξετιμάτο μεγάλως από τον Α. Αϊνστάιν.

Ένας γιατρός από τον Βόλο, τιμάται από τον Χεδίβη της Αιγύπτου.  Στο Γαλάτσι της Ρουμανίας εκδίδεται η Εκάβη του Ευριπίδη, τα σχόλια της οποίας και ο πρόλογος είχε γραφή, προ 100 ετών, από τον ηπειρώτη Λάμπρο Φωτιάδη.  Ο αποβιώσας εις το Λονδίνο Σώνδερς υπήρξε πρόξενος της Αγγλίας στην Πρέβεζα και Κέρκυρα και υπήρξε ένθερμος φιλέλλην.

Τέλος στα Βοδενά, οι Βούλγαροι σχιματικοί συμπλέκονται με τους Έλληνες πατριαρχικούς. Η Αριέττα Σκαραμαγκά, της μεγάλης Χιώτικης οικογένειας της διασποράς, πιθανόν να είναι η γιαγιά της Αριέττας χήρας του διπλωμάτη και συγγραφέα Ρόδη Ρούφου Καννακάρη, το γένος Σκαραμαγκά, η οποία απεβίωσε σχετικώς προσφάτως.

Οι ειδήσεις
Αθηνά, 12.6.1850
- ... την δε 9, τρέχοντος μηνός, περί την 6ην ώραν μ.μ, 40 λησταί, επί κεφαλής των οποίων εισίν οι αρχιλησταί Τάσος και Κουτσουμπλής, εισήλθον εις το χωρίον Άγιος Βλάσης, όπου συνέλαβον και εφόνευσαν τον δήμαρχον Χαιρωνείας Α. Σπυρόπουλον, επυρπόλησαν τας οικίας του Σ. Μαρτιναίου και Χ. Καραμπέτσου, και εγύμνωσαν πολλάς άλλας. Εντός της οικίας του δυστυχούς τούτου δημάρχου ευρίσκοντο ο Λαπουσιάδης μετά του αδελφού του και του Κων/νου Καλού. Ο Λαπουσιάδης μόλις ηδυνήθη να σωθή φεύγων. Ο δε αδελφός του και ο Κωστ. Καλός συνελήφθησαν και εγυμνώθησαν..

Αθηνά, 12.6.1850 – Από πρωΐας της 2 τ.μ. πλήθος λαού κατέβαινε την προς το μνημείον του Φιλοπάππου, λόφου, όπου ήν εστημένη η λαιμητόμος. Περί την 5 ώραν ο κακούργος Χορμόβας, όστις μετά δέκα άλλων εβασάνισε την οικογένειαν του κ. Νέγρη, ενδεδυμένος την στολήν κακούργου απήγετο υπό τον πέλεκυν. Τρεις έπεσεν ούτος και εις τας τρεις δεν απέκοψε την κεφαλήν του. Την τετάρτην τέλος φοράν καταπεσών ο πέλεκυς απέκοψε την κεφαλήν και ούτω παρέδωκε το πνεύμα ο Χορμόβας. Οι περιεστώτες, καίτοι προκατηλειμμένοι κατ’ αυτού, ως πεντάκις αμνηστευθέντος και πάλιν κακουργήσαντος, μ’ όλα ταύτα συνετρίβησαν διά τον οποίον υπέστη οδυνηρόν θάνατον ως εκ της απειρίας των δημίων.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 8.3.1884 – Πρακτορείον δια τους ταξειδιώτας, οία υπάρχουσιν αλλαχού, ηνεώχθη και ενταύθα κάτωθεν του Ξενοδοχείου της Αγγλίας υπό της πασιγνώστου εταιρίας των κ.κ. Θωμά Κουκ και υιού.
Δι’ αυτού δύναται τις επί αναλόγω εκπτώσει να ταξιδεύει πανταχού έχων τα πάντα, ούτω δε απαλάσσεται των συνήθων ενοχλήσεων του ταξειδίου, διότι ατμόπλοιον, λέμβον, σιδηρόδρομον, ξενοδοχείον, τα πάντα θα ήνε προπληρωμένα ενταύθα, ακόμη και εις την Αμερικήν αν θέλη να υπάγη. Συνιστώμεν την μεγάλην ταύτην ευκολίαν πραγματικώς.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 10.3.1884 – Εις δεκακισχιλίας περίπου ανέρχονται, το όλον αι εκδικασθείσαι αιτήσεις υπό της εν Αλεξανδρεία άρτι περατωσάση τας εργασίας της επί των αποζημιώσεων επιτροπής. Το δε επιδικασθέν ποσόν ανέρχεται εις 4,5 εκατομμύρια λιρών, ων 1.800.000 έλαβον Έλληνες.
 

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.3.1884 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη εκ Κων/πόλεως ο θάνατος της σεβασμίας κυρίας Λουκίας Στεφ. Καραθεοδωρή, μητρός των παρ’ ημίν αξιοτίμων κυρίων Ζωής Ε. Βαλτατζή, Σμαράγδας χήρας Μπαλτατζή, Μιχ. Αντωνοπούλου και Κ.Ι. Παρρηγοροπούλου, έτι δε των κ.κ. Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή, πρώην υπουργό των Εξωτερικών της Τουρκίας και Κωνστ. Καραθεοδωρή, αδελφής του Γεωργίου Μαυροκορδάτου και των εγκρίτων κυρίων Τομπάζη, Αλμέϊδα και της μακαρίτιδος ποιητρίας Αικατερίνης Δοσίου. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.3.1884 – εις τον εν Καΐρω ιατρόν κ. Αντ. Κομανόν εκ Βώλου, ιδίαις χερσίν απένειμεν ο Κεβίδης τον τίτλον του Βέη διά τας ιατρικάς αυτού υπηρεσίας παρά τη βασιλική οικογένεια. Είναι αύτη η πρώτη φορά, καθ’ ήν ο τίτλος ούτος απονέμεται υπό του Κεδίβου εις Έλληνα υπήκοον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.4.1884 – Υπό του εν Γαλαζίω καθηγητού του ελληνικού εκπαιδευτηρίου Βενιέρη Ν. Δοσίου εξεδόθη η Εκάβη του Ευριπίδου μετά σχολίων και προλόγου κατά το ιδιόγραφον κείμενον του αειμνήστου διδασκάλου του γένους Λάμπρου Φωτιάδου του εξ Ιωαννίνων, διδάξαντος προς ενός περίπου αιώνος εν τη ακαδημία Βουκουρεστίου. Περί του βίου και των έργων αυτού προτάσσει εις την έκδοσίν του ο κ. Δόσιος πλείστας πληροφορίας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.4.1884 – Απεβίωσεν εν Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου από πολλών ετών ην εγκατεστημένος και εμπορεύετο, ο Γεώργιος Δ. Πιτσιπιός, αδελφός προσφιλέστατος της κυρίας Μαρίας Ν. Χατσοπούλου.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.4.1884 – Κατ’ αυτάς απεβίωσε, παρά το Λονδίνον ο Σάνδερς, ο εν Ιωαννίνοις επί μακρά έτη διατελέσας ως γενικός πρόξενος της Αγγλίας. Του Σάνδερς το όνομα συνδέεται στενώς προς τας τύχας της Ηπείρου και εν τη Τουρκία ελληνισμού.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.4.1884 – Οι εν Βοδενοίς οπαδοί της Βουλγαρικής Εξαρχίας οπλισθέντες διά ροπάλων και αγχιμάχων όπλων εισέβαλαν λάθρα εις την ορθόδοξην μητρόπολιν και εκακοποίησαν τους εν αυτή. Πλην οι ορθόδοξοι κάτοικοι της πόλεως των Βοδείων σπεύσαντες αθρόοι συνεπλάκησαν μετά των μαινομένων Βουλγάρων και απέτισαν αυτοίς πλουσιοπαρόχως τα αντίστοιχα της κακίας των. Εις την εφ’ ικανόν διαρκέσασαν πάλην ταύτην έθηκε πέρας η στρατιωτική εξουσία, ήτις διέλυσε τους Βουλγάρους ταραξίας και εξησφάλισε την ορθόδοξον μητρόπολιν υπό πάσης νέας επιδρομής.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.3.1884 – Ετελέσθησαν χθες... οι αρραβώνες του ευγενούς γεωπόνου κ. Ιακώβου Τομπάζη της εγκρίτου ελληνικής οικογένειας του ονόματος τούτου, μετά της δεσποινίδος Αριέττας Κ. Σκαραμαγκά, κόρης της παρ’ ημίν διατριβούσης εξαιρέτου Χιακής οικογενείας.