Λεξιστορείν: Οι δυσχέρειες!

Ως δυσχέρειες χαρακτηρίζουμε τις δυσκολίες που συναντάμε για την επίτευξη ενός στόχου ή η αδυναμία στον οικονομικό κυρίως τομέα (π.χ. αντιμετωπίζει  οικονομικές δυσχέρειες).

Η λέξη προέρχεται από το επίθετο δυσχερής, σύνθετο με α’ συνθετικό το δυσ- και β’ συνθετικό το ουσιαστικό χειρ (το χέρι). Αρχικά λοιπόν η λέξη δήλωνε αυτό που μας προκαλεί δυσκολίες ως  προς τον χειρισμό του, στην αντιμετώπισή του.