Δεν θα ενεχυριασθούν οι μετοχές της ΚΑΪΡ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΘΟΥΝ ΑΙ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΗΣ ΚΑΪΡ

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΛΥΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑ” - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 14. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης επεσκέφθη τον Διοικητήν της Αγροτικης Τραπέζης κ. Χριστοδούλου, εις τον οποίον και ανέπτυξε το αίτημα των Συμβουλίων της ΕΓΣΔ, όπως μη επιμείνη η ΑΤΕ εις την ενεχυρίασιν των μετοχών της ΚΑΪΡ διά το δάνειον ΡΟΔΙΑ.

Ο κ. Διοικητής  της ΑΤΕ κατανοήσας τους λόγους οι οποίοι ήγαγον τα Συμβούλια της ΕΓΣΔ εις το να μη δεχθούν την ενεχυρίασιν των μετοχών συνεφώνησε με τας απόψεις των Συμβουλίων και του κ. Κωτιάδη και έδωσε τας σχετικάς διαταγάς του εις το ενταύθα υποκατάστημα ΑΤΕ.

Ούτω έληξε κατ’ ευχήν το ζωτικόν αυτό θέμα το οποίον επί ένα μήνα απησχόλησε και συνεκλόνισε την Ένωσιν, τους σταφυλοπαραγωγούς και την ΑΤΕ.

ΚΑΤΕΣΤΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΝ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
Ο Διοικητής Χωροφυλακής Διοικήσεως Καλύμνου διά σήματός του προς την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου αναφέρει ότι λόγω της σφοδροτάτης ανεμοθυέλλης, η οποία ενέσκηψε την παρελθούσαν Τρίτην, το κτίριον όπου στεγάζονται τρία Δημοτικά Σχολεία της πόλεως Καλύμνου κατέστη ετοιμόρροπον λόγω των πολλαπλών ρωγμών. Επίσης η εσωτερική σκάλα ήτις οδηγεί εις τον δεύτερον όροφον κατέστη επικίνδυνος. Λόγω των σοβαρωτάτων ζημιών πολλοί γονείς δεν επέτρεψαν εις τα τέκνα των να παρακολουθήσουν διδασκαλίας προχθές και χθες. Η άφιξις εκεί μηχανικού προς αποκατάστασιν των ζημιών θεωρείται αναγκαία.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αρμοδίως μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι τα κτίρια διά την στέγασιν των παραπηγματούχων Αγίου Δημητρίου θα ανεγερθούν εις την ιδίαν περιοχήν όπου ευρίσκονται σήμερον τα παραπήγματα. Αι ανεγέρσεις των νέων κτιρίων θα γίνουν βάσει σχεδίου το οποίον ενεκρίθη υπό του κ. Υφυπουργού Οικισμού.

Διά του σχεδίου προβλέπεται όπως η περιοχή διαμορφωθή καταλλήλως δι’ όλων των αναγκαιούντων μέσων. Επίσης προβλέπεται όπως το παρακείμενον προς την περιοχήν οικόπεδον διατεθή εις αστέγους απόρους και πολυτέκνους του Κάστρου ούτως ώστε εντός διετίας η περιοχή του Αγίου Δημητρίου να καταλέγεται μεταξύ των πλέον κατωκημένων. Εφ’ όσον αι ανεγέρσεις των 75 οικιών, αι οποίαι θα γίνουν διά Κυβερνητικών δανείων, περατωθούν εντός του προσεχούς δεκαμήνου, τότε περί το τέλος τρέχοντος έτους θα αρχίση και η καταβολή των δανείων εις απόρους αστέγους και πολυτέκνους αστέγους του Κάστρου.

Ως ανεκοινώθη τα σχέδια των εν λόγω έργων απεστάλησαν εις το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας.

ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ”
Σήμερον αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον 6 τεχνικοί της κινηματογραφικής Εταιρείας “Κολούμπια” προπομποί των συνεργείων τα οποία θα γυρίσουν ενταύθα την ταινίαν “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”.
Ο κ. ΦΟΡΜΑΝ
Ο παραγωγός της ταινίας κ. Φόρμαν αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον κατά τα τέλη τρέχοντος μηνός.

ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
Υπό εργαζομένων  εις τα έργα διά την διαμόρφωσιν της τάφρου του Κάστρου ανευρέθησαν εις την περιοχήν πλησίον της Σχολής Χωροφυλακής 3 χειροβομβίδες Ιταλικής κατασκευής. Ήδη ειδοποιήθη η Χωροφυλακή όπως αχρηστεύση ταύτας.