Έσοδα ενός εκατ. δολλαρίων το 1959 από τις πωλήσεις σπόγγων Καλύμνου

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1.073.499 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΕΙΣΕΡΡΕΥΣΑΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΠΟΓΓΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: (Του ανταποκριτού μας). Το Εμπορικόν Επιμελητήριον Καλύμνου ανεκοίνωσε λεπτομερείας εν σχέσει προς τας πωληθείσας ποσότητας σπόγγων κατά το παρελθόν έτος, προς το εισπραχθέν συνάλλαγμα και προς τας ενδιαφερομένας χώρας. Συμφώνως προς τα παρασχεθέντα στοιχεία, εντός του 1959 επωλήθησαν 59.879 κιλά σπόγγων, εκ των οποίων τα 33.547 κιλά κατά το α’ εξάμηνον. Εκ των πωλήσεων αυτών εισεπράχθησαν συνολικώς 1.073.499 δολ. Διά την αγοράν σπόγγων, εξ άλλου, υπήρξεν ενδιαφέρον, κατά σειράν, από τας Ηνωμένας Πολιτείας, την Γαλλίαν, το Βέλγιον, την Τσεχοσλοβακίαν, την Βρεττανίαν, την Ιταλίαν, την Δυτικήν Γερμανίαν, την Ισπανίαν, την Σουηδίαν και άλλα κράτη.

ΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ “ΝΙΡΕΑ”

Ο Δήμαρχος Ρόδου δρ. Μιχαήλ Πετρίδης εδήλωσε χθες ότι άπασαι αι τεχνικαί και ειδικαί Υπηρεσίαι του Δήμου Ρόδου θα στεγασθούν εις κτίρια, τα οποία ήρχισαν να ανεγείρωνται εντός των Τεχνικών Σχολών “Ο Νιρεύς” του Δήμου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ”

Χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον ο εκ των Διευθυντών της αμερικανικής κινηματογραφικής Εταιρίας “Κολούμπια” κ. Φόουν, ο εκ των Καλλιτεχνικών Διευθυντών κ. Ντρέικ και ανώτεροι τεχνικοί της εν λόγω εταιρείας προκειμένου να αρχίσουν την προεργασίαν διά το γύρισμα της ταινίας «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε».


ΤΗΝ 1ην ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙ

Την 1ην Φεβρουαρίου αρχίζουν τα έργα κατασκευής της νέας προκυμαίας Μανδρακίου Ρόδου, παραπλεύρως του φάρου Αγίου Νικολάου. Η δαπάνη του εν λόγω έργου θα ανέλθη εις 1.300.000 δραχμάς περίπου, βάσει του αποτελέσματος του διενεργηθέντος και κατακυρωθέντος ήδη διαγωνισμού. Διά του έργου αυτού, το οποίον θα εκτελεσθή υπό την εποπτείαν της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, θα επιτευχθή η αποσυμφόρησις της προς της Νέας Αγοράς Προκυμαίας του Μανδρακίου.

20 ΕΚΔΡΟΜΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΕΤΟΣ
Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ο Φυσιολατρικός Όμιλος Ρόδου ανήγγειλε υπό των σελίδων του κυκλοφορήσαντος περιοδικού του ότι κατά το αρξάμενον έτος, θα πραγματοποιήση 20 εκδρομάς ανά την Ρόδον και τας νήσους, όπως και κατά το λήξαν 1959. Εν σχέσει προς τας περισυνάς του εκδρομάς ο Φυσιολατρικός Όμιλος υπογραμμίζει ότι μετέσχον εις αυτάς 747 πρόσωπα εκ των οποίων 507 μη εγγεγραμμένα εις την δύναμιν του Ομίλου. Επίσης αναφέρει ότι διηνύθησαν 1.714 χιλιόμετρα με λεωφορεία πουλμαν και 262 ναυτικά μίλλια με εκδρομικά πλοία και ότι εγένετο πορεία διαρκείας 18 ωρών.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΟΤΙ ΕΡΡΑΠΙΣΕ ΠΟΛΙΤΗΝ
ΟΣΤΙΣ ΚΑΤΕΦΕΡΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΑ

Υπό οργάνων του Τμήματος Ασφαλείας συνελήφθη ο Ζαννάκης Νικόλαος του Ιωάννου ετών 36 κατόπιν μηνύσεως του Σφυρίου Αναργύρου του Μιχαήλ, ετών 28, διότι άνευ αιτίας τον εξύβρισε και τον εκτύπησε επιφέρας εις αυτόν απλάς σωματικάς βλάβας. Αναφέρεται ότι ο Ζαννάκης εβιαιοπράγησε κατά του Σφυρίου διότι ο δεύτερος δι’ επιστολής του κατειφέρθη εναντίον της Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΔΑ Ρόδου. Η εκδίκασις της μηνύσεως θα λάβη χώραν την 20ήν τρέχοντος.