Αναπαράσταση του Ροδίτικου γάμου στα «Κανόνια του Ναβαρόνε»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ευρισκόμενος εν Ρόδω διευθυντής παραγωγής της Αμερικανικής κινηματογραφικής εταιρείας “Κολούμπια” κ. Φόουν, πληροφορηθείς ότι υπό του Φυσιολατρικού Ομίλου Ρόδου οργανούται αναπαράστασις Ροδίτικου γάμου εις τα πλαίσια του τουριστικού του προγράμματος, εξεδήλωσε ζωηρόν ενδιαφέρον και εζήτησεν όπως ωρισμένα στιγμιότυπα της εορτής επιτραπή να κινηματογραφηθούν, προκειμένου να περιληφθούν εις την ταινίαν “Τα κανόνια του Ναβαρόνε”. Το προεδρείον του Φυσιολατρικού Ομίλου απεδέχθη την πρότασιν.

Η εν λόγω εορτή θα γίνη ολίγας ημέρας μετά το Πάσχα και θα επιδιωχθεί η δημιουργία χαρακτηριστικής τοπικής ατμόσφαιρας πανηγυριού, με σκοπό την ψυχαγωγίαν εντοπίων και ξένων.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι η προεργασία διά το “γύρισμα” της μεγάλης ταινίας εις Ρόδον έχει ήδη συμπληρωθή και ότι κατά την διάρκειαν των προσεχών 30 ημερών θα έχουν φθάσει ενταύθα και οι πρωταγωνισταί.

Η γνωστή Ελληνίς τραγουδίστρια Δανάη, η οποία είχεν επισκεφθή κατ’ αυτάς την Ρόδον, εδήλωσεν ότι, ως ελπίζει κατά το προσεχές θέρος θα έχη και πάλιν καλλιτεχνικήν επαφήν με το κοινόν της πόλεώς μας. Η Δανάη επ’ ευκαιρία επήνεσε τα μουσικά ενδιαφέροντα του λαού της Ρόδου, τα οποία, ως είπεν, είναι εστραμμένα προς την εκλεκτήν μουσικήν και προς το ελαφρό Ελληνικό τραγούδι ποιότητος.

- Εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου ανεκοίνωσεν ότι κατέληξαν εις συμφωνίαν αι διαπραγματεύσεις με τον θίασον Σμαρούλας Γιούλη, εν σχέσει προς την κάθοδόν του εις Ρόδον, όπου θα δώση σειράν παραστάσεων από της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου. Ο θίασος θα αφιχθή εις Ρόδον κατά τας τελευταίας ημέρας των Απόκρεω.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσεν αιφνιδίως εις Κάλυμνον ο Ν. Αλαχούζος, πατήρ του ανταποκριτού της “Ροδιακής” κ. Σακ. Αλαχούζου, προς τον οποίον ευχόμεθα, θερμώς συλλυπούμενοι, την εξ  Ύψους παρηγορίαν.

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου απεφάσισε να συνηγορήση υπέρ του αιτήματος των μηχανουργών διά την ρύθμισιν του θέματος της επαγγελματικής στέγης αυτών. Κατά σχετικάς πληροφορίας, το δημοτικόν συμβούλιον θα ζητήση από το Υπουργείον Γεωργίας την αποδέσμευσιν του Δασικού φυτωρίου, υπέρ του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας, προκειμένου τούτο εν συνεχεία να διατεθή εις τους μηχανουργούς.

70ΕΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΚ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΔΙΑΤΕΛΩΝ ΕΝ ΜΕΘΗ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΘΗ
Προχθές την 5ην απογευματινήν ο Γαληνός Μ. ετών 70 διατελών εν μέθη ενώ ανήρχετο την εσωτερικήν κλίμακα του πανδοχείου “Αττάλεια” κατέπεσεν με αποτέλεσμα να υποστή σοβαρά τραύματα εις την κεφαλήν και την ρίνα. Ούτος ενώ μετεφέρετο εις το Κρατικόν Νοσοκομείον εξέπνευσε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εδέχθη  εις συνεργασίαν τους Προέδρους των κοινοτήτων Γενναδίου, Μαλώνας, Αφάντου και Αρχαγγέλου Ρόδου και Πυλών Καρπάθου και εξήτασε διάφορα θέματα απασχολούντα τας εν λόγω κοινότητας.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Χ.Ε.Ν.
Από της Πέμπτης αρχίζουν εις την Λέσχην της ΧΕΝ αι ομιλίαι του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, αι οποίαι θα αρχίζουν πάντοτε την 5.30 μ.μ.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Αι τιμαί του άρτου καθωρίσθησαν διά την τρέχουσαν εβδομάδα ως εξής: Λευκός 5,30 δρχ. κατά κιλόν, Πιτυρούχος 3,20 δρχ.