Συνέντευξη του Ζυλ Ντασέν και της Μελίνας Μερκούρη στη «Ροδιακή» για την ταινία «Η γυναίκα του Λιμανιού»

ΑΦΙΚΝΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ

O Ζυλ Ντασέν θα «γυρίση» ταινίαν του εις την Ρόδον; Συνέντευξις με τον διάσημον σκηνοθέτην και την Μελίνα Μερκούρη δια την «Ροδιακή»


ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (του ανταποκριτού μας)
Από μηνός και πλέον έχει αρχίσει εις Πειραιά το γύρισμα της ταινίας «Η γυναίκα του Λιμανιού» με σενάριο και παραγωγή του μεγάλου σκηνοθέτου κ. Ζουλιέν Ντασέν, γνωστού από τα φιλμς «Ριφιφί» ο «Χριστός ξανασταυρώνεται» «Ο νόμος» κ.α.

Εις την ταινίαν αυτήν εκτός του ότι λαμβάνει μέρος και ο ίδιος, συμπρωταγωνιστεί η Κα Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Φόρης και άλλοι.

Κατά την διάρκειαν του γυρίσματος έτυχε να παρακολουθήσω μερικάς νυκτερινάς σκηνάς.

Κατά το διάλειμμα μιας σκηνής επλησίασα την πρωταγωνίστρια Κα Μελίνα Μερκούρη και την παρεκάλεσα να μου απαντήση σε ορισμένα ερωτήματα δια τους αναγνώστας της «Ροδιακής». Παρ’όλον ότι ήτο πολύ κουρασμένη, μου απήντησε προθύμως, ως εξής:

-Έχετε επισκεφθή τη Ρόδο Κα Μερκούρη;
-Την επεσκέφθην το 1950 με το Εθνικόν Θέατρον όταν δεν ήμουν τότε μεγάλη.
-Ποίαι αι εντυπώσεις σας;
- Αι εντυπώσεις μου είναι άρισται και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
-Ποίαι αι εντυπώσεις σας από το κοινόν;
- Δεν θα ξεχάσω την θερμοτάτην υποδοχήν που μας επιφύλαξεν και τας περιποιήσεις των τοπικών αρχών.
-Μήπως έχετε σκοπό να πάτε πάλιν;
-Ελπίζω να πάω με δικόν μου θίασον όταν μου δοθή η ευκαιρία.
-Εδώ ετελείωσε η συνέντευξίς μου με την μεγάλη πρωταγωνίστριαν.

Τον κ. Ντασέν τον επλησίασα όταν ετελείωσε το «γύρισμα» κατά τας 2 μετά μεσονύκτιον. Ήτο πολύ κουρασμένος λόγω της εντόνου και σκληράς εργασίας του.

Εις υποβληθέντα ερωτήματα ο κ. Ντασέν απαντά προθύμως τα εξής:


- Έχετε επισκεφθή την Ρόδον κ. Ντασέν;
- Όχι, αλλά έχω ακούση πολλά δι’ αυτήν. Είναι ένα ωραίο νησί!
- Μήπως θα την επισκεφθήτε, δια να γυρίσετε κανένα φιλμ;
- Θα την επισκεφθώ κατά τον Απρίλιο και αν μου αρέση ίσως μου έλθη καμμία έμπνευσις...
- Ποίο είναι κατά την γνώμη σας το καλύτερο φιλμ που έχετε σκηνοθετήση;
- Δεν το έχω γυρίσει ακόμη.
- Ποίο είναι έστω και από αυτά που έχετε γυρίσει;
- Το επόμενο!!

Είναι αλήθεια πως από τας απαντήσεις αυτές απέδειξε ότι είναι άνθρωπος μετρημένος και ευφυής.
Ευχής έργον θα είναι όταν θα έλθη εις Ρόδον ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης να επιφυλαχθούν περιποιήσεις αφ’ ενός υπό του κοινού και αφ’ ετέρου υπό των αρχών και ίσως τότε εμπνευσθή.
ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΤΕΣ
 

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΚΟΛΦ ΡΟΔΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο Οργανισμός Τουρισμού ανεκοίνωσεν ότι απεφασίσθη η διαμόρφωσις του γηπέδου γκολφ της Ρόδου δια την ανάπτυξιν του σπορ αυτού και δια την ψυχαγωγίαν των ξένων επισκεπτών. Η μελέτη δια την αξιοποίησιν του γκολφ έχει ήδη ετοιμασθή, η εκτέλεσις δε του έργου θα γίνη δια κυβερνητικών πιστώσεων.