Συνεδριάζει τη Δευτέρα  το περιφερειακό συμβούλιο

Την προσεχή Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, πρόκειται να συνεδριάσει στη Σύρο (στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο “Ερμής”) το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:
“ΘΕΜΑ 1ο Κλιµάκωση Ενεργειών για την Προστασία των Νησιών από τις Συνέπειες της ∆ροµολογούµενης Εγκατάστασης Βιοµηχανικών Ανεµογεννητριών

ΘΕΜΑ 2ο: Προγραµµατισµός ∆ράσεων Αθλητισµού, Πολιτισµού για το έτος 2020

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση προσδιορισθέντος ταµειακού υπολοίπου 2019 και ενσωµάτωσή του στον Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 4ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 5ο 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ιητών για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Σφαγείου Ίου»

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μυκόνου για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσου Μυκόνου»

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Σερίφου για τη µελέτη οδού Λιβάδι – Αγ.Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλοµώνα.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Σερίφου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώµατος τµήµατος οδού προς Φράγµα Σερίφου»

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήµου Μυκόνου και του Πολυδύναµου Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης Κυκλάδων, για την «Παροχή υποστήριξης στο πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι του ∆ήµου Μυκόνου».

ΘΕΜΑ 11ο «Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πληµµυρικών Φαινοµένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού 2019 και Οικονοµικού Προϋπολογισµού 2020 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

ΘΕΜΑ 13ο Καθορισµός ειδικοτήτων προσωπικού Ι∆ΟΧ κατόπιν της αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./209/35933/20-12-2019 έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ

ΘΕΜΑ 14ο Τροποποίηση της 110/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου περί ορισµού εκπροσώπου στο πειθαρχικό συµβούλιο των ΚΤΕΛ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτηµάτων στην Κω, Κάλυµνο και Κάρπαθο

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καστελλορίζου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντήρηση οδών από κεντρικό λιµάνι προς Πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς αεροδρόµιο δήµου Μεγίστης»

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Χάλκης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικής Οδού από όρια οικισµού Χάλκης έως Λιµανάκι Κάνια Νήσου Χάλκης».

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Τήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντήρηση Οδικού Άξονα προς Λεθρά Λειβαδιών Νήσου Τήλου».

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μεγίστης για το έργο «∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων ∆ήµου Μεγίστης».

ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου- Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας για το έργο «Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγίου Φωκά και διασύνδεση µε τη νεκρόπολη της Κυµισάλας».

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Χάλκης για το έργο «Προµήθεια φορητής µονάδας αφαλάτωσης δυναµικότητας παραγωγής 300µ3/δ πόσιµου νερού στο ∆ήµο Χάλκης»

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Χάλκης για το έργο «Προµήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ/ΣΜΑΥ ∆ήµου Χάλκης»

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων:
-1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Πάρου για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις - Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Πάρου» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς, ∆ιάρκεια και Χρονοδιάγραµµα.
-1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιµένα Λειψών» ως προς το άρθρο 1: Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης, το άρθρο 3: Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης µε τη διόρθωση του προϋπολογισµού και ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια µε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου και ως προς το Παράρτηµα.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθµιδικών Συµβάσεων:
- 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Λέρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκάφων στα Άλιντα νήσου Λέρου» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος
- 4η Τροποποίηση ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Συµπλήρωση δύο (2) λυόµενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου ∆ήµου Ρόδου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
- 4η Τροποποίηση ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο «Προµήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις αθλητικές εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ∆ήµου Ρόδου» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
 

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης 136/2017 Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου σχετικά µε την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Ιεράς Μητρόπολης Κω και Νισύρου για το έργο «Επισκευή – αποκατάσταση σεισµόπληκτου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής νήσου Κω» ως προς τα συµβαλλόµενα µέρη.

ΘΕΜΑ 26ο Ενηµέρωση του Περιφερειακού Συµβουλίου, από τους αρµόδιους φορείς, σχετικά µε τα πρόσφατα προβλήµατα ηλεκτροδότησης στις Κυκλάδες και συγκεκριµένα στην Άνδρο και την Τήνο.

ΘΕΜΑ 27ο Ψήφισµα για την ανανέωση των συµβάσεων των εργαζοµένων στο ΚΥΤ Κω και Λέρου µε το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας.

ΘΕΜΑ 28ο Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου