Ο Αρχηγός των Ναυτικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ Ναύαρχος Μπράουν αιφνιδίως στη Ρόδο

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΡΑΟΥΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΧΘΕΣ ΕΠ’ ΟΛΙΓΑΣ ΩΡΑΣ ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΙ ΚΑΤΑΠΛΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ

Αφίκετο χθες την πρωίαν δι’ ειδικού στρατιωτικού αεροπλάνου ο Αρχηγός των Ναυτικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ Ναύαρχος Μπράουν συνοδευόμενος υπό της συζύγου του και ανωτέρων αμερικανών αξιωματικών. Άμα τη αφίξει του ο Ναύαρχος Μπράουν ο οποίος είναι φίλος της Ρόδου, εδήλωσεν ότι επισκέπτεται την νήσον δι’ αναψυχήν και δια να ίδη ωρισμένους καλούς φίλους του, οι οποίοι τον είχον γνωρίσει όταν ήτο Αρχηγός του Έκτου Αμερικανικού Στόλου.

Ολίγον μετά την άφιξην του ο Αρχηγός των Ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ επεσκέφθη τον Μητροπολίτην κ. Σπυρίδωνα, τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου, τον Ανώτερον Διοικητήν κ. Τάγαρην και τον Δημαρχούντα και συνωμίλησεν επ’ ολίγον φιλικώς. Συγχρόνως η Κα. Μπράουν επεσκέφθη ωρισμένας φίλας της εις Ρόδον.

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ
Την 1:30 μ.μ. εδόθη υπό του κ. Νομάρχου εις την Έπαυλιν επίσημον γεύμα προς τιμήν του υψηλού επισκέπτου και φίλου της συνοδείας του κ. Μπράουν παρεκάθησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και παράγοντες της πόλεως. Επ’ ευκαιρία διετυπώθη προς τον Ναύαρχον Μπράουν η παράκλησις όπως επισκέπτονται συχνότερον την Ρόδον πολεμικά σκάφη του Έκτου Αμερικανικού Στόλου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
Ο Ναύαρχος Μπράουν ανεχώρησε μετά των μελών της συνοδείας του δια του ιδίου υπηρεσιακού αεροπλάνου χθες το απόγευμα επιστρέφων εις Αθήνας και εκείθεν εις Ευρώπην.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΥΡΚΑΪΑ ΜΕ ΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΧΘΕΣ ΕΣΒΕΣΘΗ ΤΑΧΕΩΣ
Χθες την 6:30 εσπερινήν εσημειώθη έναρξις πυρκαϊάς εις την επί της οδού Ιπποδάμου 45 οικίαν της Μανταλένιας Μαντικού, Ιδιοκτησίας της Αθανασίας Ροδίτη. Κληθείσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσεν αμέσως και κατόπιν ημιώρου προσπαθείας κατέσβεσε το πυρ άνευ σχεδόν ζημιών. Ως εγνώσθη το πυρ εσημειώθη από μετάδοσιν φλογός κανδηλίου εις πλησίον ευρισκόμενον ρουχισμόν, ηπειλήθη δε ταχεία επέκτασίς του. Ο κίνδυνος όμως απεσοβήθη χάρις εις την ταχύτατα δράσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΝΩΣΘΗ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Σήμερον εις το Εθνικόν Στάδιον δίδονται οι τελευταίοι αγώνες του Δωδεκανησιακού πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας. Σήμερον μετά το πέρας του πρώτου αγώνος μεταξύ ΑΕΠ - Ατρομήτου θα γνωρίζομεν τον εφετεινόν πρωταθλητήν. Ο σημερινός αγών προκαλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι δε ο κρισιμώτερος του πρωταθλήματος.

Διαιτητής του αγώνος θα είναι Αθηναίος με επόπτας επίσης Αθηναίους. Η δευτέρα συνάντησις σήμερον θα είναι μεταξύ Πεισιρόδου - Φοίβου. Ο νικητής της συναντήσεως θα καταλάβη την τετάρτην θέσιν του πρωταθλήματος. Διαιτητής θα είναι επίσης Αθηναίος με επόπτας Αθηναίους. Δια το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας εις το Γήπεδον Κρεμαστής θα τεθούν αντιμέτωποι αι ομάδες Αστέρος - Κλεάνθη. Διαιτητής θα είναι ο κ. Ασπασίας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΕΔΩΣΕΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΔΙ’ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ (Ιδ. ανταπ.) Ο Πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμανλής έδωσεν εντολήν όπως επισπευσθή η μελέτη εκτελέσεως διαφόρων τουριστικών έργων εις Ρόδον, προκειμένου να αρχίσουν ταύτα το ταχύτερον.
Μεταξύ άλλων τα προς εκτέλεσιν έργα είναι η διαμόρφωσις πλαζ, η κατασκευή αποδυτηρίων και η ανέγερσις 3 τουριστικών περιπτέρων.

ΤΟ ΕΒΕΔ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ
ΑΠΟΜΕΝΗ Η ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔ

Το Διοικ. Συμβούλιον του ΕΒΕΔ απεδέχθη κατά την τελευταίαν του συνεδρίασιν την παραχώρησιν οικοπέδου επί της οδού Εθελοντών Δωδεκανησίων, επί του οποίου θ’ ανεγερθή το ιδιόκτητον μέγαρον αυτού. Ήδη αναμένεται η έγκρισις της παραχωρήσεως υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔ, προκειμένου να υπογραφούν τα συμβόλαια αγοράς αντί 600.000 δραχμών. Εξ άλλου, το Συμβούλιον του Επιμελητηρίου ενέκρινε τον προϋπολογισμόν 1960, ύψους 1.500.000 δρχ., εκ των οποίων το ένα εκατομμύριον θα διατεθή δια τας δαπάνας του μεγάρου.