Ο υπουργός Πρόνοιας θα αποφασίσει για το κτήριο ασύλου ανιάτων στη Ρόδο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Σήμερον αναχωρεί επιστρέφων εις Αθήνας ο Διευθυντής ιδρυμάτων του Υπουργείου Προνοίας κ. Ζαννίδης, μετά πολυήμερον παραμονήν ενταύθα κατά την διάρκειαν της οποίας επεσκέφθη τα προσφερόμενα οικήματα εις τας κοινότητας Κατταβιάς, Πυλώνας και Μαριτσών, εκ των οποίων θα επιλεγή το καταλληλότερον δια την στέγασιν του Ασύλου Ανιάτων Παίδων. Απόφασις περί του οποίου οίκημα θα προκριθή  τελικώς θα ληφθή υπό του Υπουργού Προνοίας κ. Στράτου μετά την εξέτασιν της εκθέσεως την οποίαν θα υποβάλη ο κ. Ζαννίδης.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Κάλυμνος (του ανταποκριτού μας)
Ως ανεκοίνωσεν ο δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Καλογιάννης κατά την αρξαμένην εβδομάδα άρχεται η επισκευή της δεξιάς πτέρυγος της παραλιακής πλατείας της πόλεως μας η οποία, ως γνωστόν υπέστη σοβαράς ζημίας την 12η Ιανουαρίου λόγω της σφοδράς θαλασσοταραχής και του ενσκήψαντος τυφώνος. Εκ παραλλήλου ο κ. Δήμαρχος ανεκοίνωσεν την έναρξιν αντιπλημμυρικών έργων εις τας παρόδους της παραλίας αι οποίαι πλημμυρίζουν συχνότατα με την παραμικράν θαλασσοταραχήν.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΙΝ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Εντός του προσεχούς δεκαημέρου υποβάλλεται εις την Νομαρχίαν προς έγκρισιν ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου, δια το αρξάμενον οικονομικόν έτος. Αι αναγραφόμεναι εις τον προϋπολογισμόν δαπάναι ανέρχονται εις 30 εκατομμύρια δραχμών.

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΔΙ’ ΕΚΤΡΟΠΗΝ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΝ
Τα υποκαταστήματα της ΑΤΕ διετάχθησαν όπως προβούν από τούδε εις την χορήγησιν αναλόγων δανείων, προς ενίσχυσιν των παραγωγών των ασχολουμένων με την πτηνοτροφίαν. Τα δάνεια ταύτα διατίθενται δια την αγοράν ή εκκόλαψιν νεοσσών, προοριζομένων δι’ εκτροφήν προς κρεατοπαραγωγήν, ως και δια την αντιμετώπισιν των δαπανών διατροφής και αναπτύξεως αυτών.

Η ΑΤΕ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προς τα υποκαταστήματα Δωδεκανήσου της Αγροτικής Τραπέζης εδόθη εντολή όπως προβαίνουν εις την ενίσχυσιν των καλλιεργητών επιτραπεζίων σταφυλών και σουλτανίνας, προς αντιμετώπισιν των  καλλιεργητικών αναγκών των. Το μέτρον τούτο πιστεύεται ότι θα ενισχύση την αρξαμένην ήδη προσπάθειαν προς επέκτασιν της καλλιεργείας επιτραπεζίων σταφυλών ανά την Δωδεκάνησον.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ 
Γενομένων αρχαιρεσιών του Τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης εξελέγησαν δια το Διοικητικόν Συμβούλιον οι κύριοι Ιγγλέσης, Παντελλίδης, Βεργωτής, Βενετοκλής, Κώττης, Βοβύλας, Καραγιάννης, Παπαϊωάννου, Ρούσσος, Μαρτίνης και Πιννής και η δεσ. Ρέα Παπαδοπούλου.
Το συμβούλιον θα συγκροτηθή εις σώμα σήμερον.

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΗΛΟΣ: Ο Δήμος Μεγάλου Χωρίου απεφάσισε την ίδρυσιν Ταπητουργείου - υφαντουργείου υπό μορφήν δημοτικής επιχειρήσεως. Προς τούτο απεφασίσθη να ζητηθή η ενίσχυσις της Νομαρχίας δια την αγοράν των απαραιτήτων εργαλείων. Τα ύφαντα του Ταπητουργείου θα γίνονται επί τη βάσει σχεδίων της Λαϊκής Τέχνης της Τήλου και θα καταβληθή προσπάθεια να προωθούν εις διαφόρους τουριστικούς τόπους της χώρας.

ΜΕΤΑΒΑΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΗΡΧΙΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΙΣ Β.Α. ΡΟΔΟΥ
Από χθες ήρχισε λειτουργούν εις Αρχάγγελον μεταβατικόν σχολείον κλαδευμάτων ελαίας, το οποίον θα συνεχίση μέχρι και της 6ης τρέχοντος. Το σχολείον θα λειτουργήση επίσης εις Καλυθιές από της 8ης μέχρι και της 13ης, εις Ψίνθον από της 15ης μέχρι και της 20ής και εις Αφάντου από της 22ας μέχρι και της 27ης τρέχοντος.

ΕΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΣ Ο ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ι. ανταπ.)
Ο Υγειονομικός σταθμός της νήσους μας ελειτούργησε καθ’ όλον τον Ιανουάριον ικανοποιητικώς, πολλοί δε κάτοικοι της Καρπάθου έτυχον ιατρικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως. Σχετικώς ο προϊστάμενος του Σταθμού ετόνισεν ότι κατά τον πρώτον μήνα της λειτουργίας του, απεδείχθη πόσον αναγκαίον ήτο το μικρόν αυτό νοσοκομείον, δια την αντιμετώπισιν μη επειγουσών περιπτώσεων