Σύμβαση για την ανάδειξη της Ακρόπολης του Αγίου Φωκά

Προγραμματική σύμβαση για την “Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγίου Φωκά και διασύνδεση με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας” πρόκειται να συναφθεί μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του, ύστερα από σχετική εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη κ. Γιάννη Φλεβάρη.

Ο κ. Φλεβάρης, τόνισε συγκεκριμένα τα εξής:
“Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο συνεργασίας της µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για το έργο «Ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης του Αγ. Φωκά και διασύνδεση µε τη νεκρόπολη της Κυµισάλας – Β’ Φάση» προτίθεται να συνεχίσει την υλοποίησή του µέσω προγραµµατικής Σύµβασης προκειµένου να ολοκληρωθεί.

Η αρχαιολογική έρευνα της Κυµισάλας, θεωρείται ένα έργο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το οποίο αναδεικνύει µια ελάχιστα ανεπτυγµένη περιοχή της ηµιορεινής Ρόδου, καθώς φέρνει στο φώς έναν εκτεταµένο αρχαιολογικό χώρο µε αρχαιολογικές θέσεις και µνηµεία διάσπαρτα σε µια έκταση περίπου 10.000 στρεµµάτων, και όλα αυτά στην καρδιά µιας περιοχής που έχει χαρακτηριστεί προστατευόµενη από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα NATURA 2000 (κωδικός: GR 4210005).

Σκοπός είναι η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η ήπια αειφορική ανάπτυξη της ∆ηµοτικής Ενότητας Αταβύρου, µέσω της δυναµικής της αρχαιολογικής Έρευνας στην περιοχή της Κυµισάλας.

Στόχος της παρούσας Σύµβασης είναι η ανάδειξη της αρχαίας ακρόπολης του Αγ. Φωκά και η διασύνδεσή της µε την αρχαιολογική θέση των Μαρµαρουνιών και τη νεκρόπολη της Κυµισάλας.

Το συνολικό κόστος της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ”.