Ένα εκατ. δρχ. για την πλαζ «Έλλη» της Ρόδου από τον ΕΟΤ

ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αύριον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης. Ο κ. Κωτιάδης θα δεχθή κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του επιτροπάς και πολίτας και θα εξετάση διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα. Επίσης ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή κοινότητας της Ρόδου προς επιτόπιον εξέτασιν ζητημάτων των κατοίκων και θα αναχωρήση εις Αθήνας την προσεχή Τρίτην.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Χθες το απόγευμα επραγματοποιήθη Συνέλευσις 65 εργατών της πόλεώς μας οι οποίοι συνεζήτησαν και απεφάσισαν την ίδρυσιν Σωματείου Ελευθέρων Εργατών, το οποίον θα ανήκει εις την δύναμιν του Νέου Εργατικού Κέντρου. Εν συνεχεία εξελέγη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτισθείσα εκ των κ.κ. Νικολάου Παπαθανασάκη, Γεωργίου Έργου, Μιχαήλ Κουλουμουνδρή, Χαραλάμπους Αυγενικού, Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, Νικολάου Στόκα, Παναγιώτου Αδαμοπούλου, Νικολάου Πάχου, Ιωάννου Κουκκούλη και Κωνσταντίνου Παπαδογεωργάκη.

Η ΕΝΩΣΙΣ Θ’ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Διοικ. Συμβούλιον της ΕΓΣΔ, το οποίον απεφάσισε τα εξής:
1) Να ενεργηθή συγκέντρωσις ελαιολάδου δια λογαριασμόν του Δημοσίου.
2) Να προκηρύξη την κατάληψιν της θέσεως διευθυντού.
3) Να λειτουργήση νέον συνεργείον επισκευής μηχανημάτων των γεωργικών συνεταιρισμών. Και
4) Να αναλάβη η ΕΓΣΔ την προώθησιν και διακίνησιν των πρωΐμων κηπευτικών δι’ όλας τας αγοράς της Ελλάδος, υπό ωρισμένους όρους εκτιθεμένους εις εγκύκλιον προς τους συνεταιρισμούς.

ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΟΤ 1.000.000 ΔΡΑΧΜΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΖ “ΕΛΛΗ” ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΕΤΕΘΗ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΙ (του ανταποκριτού μας) Πληροφορούμεθα εξ εγκύρου πηγής ότι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ενεκρίθη η εκπόνησις μελέτης δια την διαμόρφωσιν της πλάζ “Έλλη” της Ρόδου. Η μελέτη ανετέθη εις τον αρχιτέκτονα κ. Λ. Κουμανταράκην εις τον Πολ. Μηχανικόν κ. Γ. Παπαδόπουλον. Το ύψος της δαπάνης δια την εκτέλεσιν των εργασιών διαμορφώσεως έχει προϋπολογισθή υπό του ΕΟΤ εις 1.000.000 δραχμών θα καλυφθή δε αύτη εκ Κυβερνητικών πιστώσεων.
Π. ΣΙΤΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΔΡΙΜΥ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ
Συνεχίσθη και κατά την χθεσινήν ημέραν το ψύχος, το οποίον ενέσκηψεν εις Ρόδον από τριημέρου. Συμφώνως προς τηλεγραφήματα εξ όλων των νήσων, η θερμοκρασία παραμένει εις τα αυτά επίπεδα. Εις την ύπαιθρον επίσης της Ρόδου τα ύδατα είναι παγωμένα.

Εις την θαλασσίαν περιοχήν η κακοκαιρία συνεχίζετο και χθες, συνεπεία δε αυτής τα μικρά σκάφη δεν μετακινήθησαν.
Ιδιαιτέραν σφοδρότητα παρουσιάζει η θαλασσοταραχή εις το Καρπάθιον πέλαγος. Το ατμόπλοιον “Μιαούλης”, το οποίον επρόκειτο να καταπλεύση προχθές την μεσημβρίαν έφθασεν εις Ρόδον την 6ην πρωϊνήν χθες και απέπλευσε μετά δίωρον περίπου. Το “Αρκαδία” κατέπλευσε χθες κανονικώς.

ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΩΡΙΣΘΗ Η 13η ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ
Την 13ην τρέχοντος θα γίνουν εις όλα τα σχολεία ομιλίαι εν σχέσει προς τον αλκοολισμόν και θα δοθή εις τους μαθητάς ως θέμα δι’ έκθεσιν το «Ο αλκοολισμός και αι συνέπειαι αυτού».
Η ημερομηνία αύτη ωρίσθη δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας ως «Ημέρα αντιαλκοολικού αγώνος».