Ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου Ρόδου η Μαριέττα Χατζηγιώργη

Ως ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, προσελήφθη η δικηγόρος κ. Μαριέττα Χατζηγιώργη.

Η απόφαση για την πρόσληψή της στάλθηκε ήδη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Στο διαβιβαστικό αναφέρονται τα εξής:
“Με την 112/15.01.2020 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει, του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 προσλαμβάνεται η Μαριέττα Χατζηγιώργη του Αθανασίου, κατηγορίας ΠΕ, κάτοχος πτυχίου Νομικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ως άνω Ειδική Συνεργάτιδα θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο και θα επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά που αφορούν  την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου σε νομικής φύσεως εργασίες στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου. (Αριθ. πρωτ. βεβαίωσης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου:2/586 /08.01.2020), (Αρ. Βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου: 1146611310/ 13.01.2020), (Αριθμός  Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 3317/24.01.2020)”