Θα προσληφθούν  31 άτομα στη ΔΕΥΑΡ

Την πρόσληψη 31 ατόμων, για εποχιακή απασχόληση, αποφάσισε η ΔΕΥΑΡ. Οι προσληφθέντες, θα απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών και σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

- ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών,         1
- ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Γ’ ειδικότητας     6
- ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών         7
- ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων         17

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), 2ο χλμ. Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού,   υπ΄ όψιν  κ. Ευαγγελία Παπατσή (τηλ. επικοινωνίας: 2241045314).