Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Aντώνη Ν. Βενέττη

Ας σχολιάσουμε κάποιες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις», οι οποίες αναφέρονται όλες στο 1884.

Στο Παρίσι πεθαίνει η χήρα του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Στην ίδια πόλη, ένας Έλληνας «δραματικός ποιητής», επαινείται από τον μεγάλο Γάλλο συγγραφέα Βίκτωρα Ουγκώ.

Στην Πετρούπολη, ο αυτοκράτωρ της Ρωσίας παρασημοφορεί Ελληνα Αρχιμανδρίτη.
Στη Μασσαλία εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος ο εκ Κεφαλληνίας οφθαλμίατρος Σταύρος Μεταξάς.

Ένας Άνδριος Αξιωματικός του Ρουμανικού στρατού, ο οποίος είχε διακριθεί στη μάχη της Πλεύνας, κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 – 1878, επισκέπτεται το νησί της καταγωγής του.

Στην Καλαμάτα πεθαίνει ένας Γερμανός γιατρός, πλήρως ελληνοποιηθείς.
Μιά ληστοπειρατεία μεταξύ Κερκύρας και Θεσπρωτικών ακτών. Ένας αρραβώνας στη Λειψία μεταξύ ενός Πατρινού, ηπειρωτικής καταγωγής και ελληνίδος.

Ένας Τήνιος έμπορος, εγκατεστημένος στη Σουμάτρα, και ένας ανεψιός του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη.
Τέλος η Αμερικανίδα ποιήτρια Ιουλία Ανάγνως, είναι κόρη του κορυφαίου Αμερικανού φιλέλληνος του 19ου αιώνα, γιατρού Σάμιουελ Χάου και σύζυγος του Μιχαήλ Αναγνωστόπουλου (+1906), από το Πάπιγκο Ιωαννίνων.
 
Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.5.1884 – Τηλεγραφικως ηγγέλθη εκ Παρισίων ο θάνατος διακεκριμένης Ελληνίδος της Χαρίκλειας χήρας Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, μητρός του εν Παρισίοις πρεσβευτού της Ελλάδος κ. Νικολάου Μαυροκορδάτου, θυγάτηρ του μεγάλου διερμηνέως Ιακώβου Αργυροπούλου η μακαρίτις υπήρξεν η σύζυγος ενός των πρωτίστων πολιτικών ανδρών της νεωτέρας Ελλάδος και ην τύπος μητρός φιλοστόργου, διακρινομένη επί αγωγή και συνέσει. Η αυτοκτονία του εγγονού αυτής, εις ην παρέστη μάρτυς αυτόπτης κατέβαλεν αυτήν, το έσχατον μετά πολλάς προηγουμένας πικράς περιπετείας της και ο ηθικός μαρασμός συνέταμε τας ημέρας της. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.5.1884 – Αναγγείλαμεν εν καιρώ, ότι ο εν Παρισίοις ομογενής δραματικός ποιητής κ. Αλέξανδρος Παρώδης επροτίθετο να εκδώση εις τόμον το νέον δράμα του, [...]. Ήδη η «Νεότης του Φραγκίσκου Α.» εξεδόθη εις τόμον, φέρει δε εν αρχή και τας εξής ολίγας λέξεις αυτού του Βίκτωρος Ουγκώ.
«Το έργον, το οποίο μοι στείλατε είναι έξοχον έργον... Επιτρέψατέ μοι να σφίγξω μετά χαράς την χείρα εκείνου, όστις έγραψε τας ευγενείς ταύτας σελίδας».
Βίκτωρ Ουγκώ

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.5.1884 – Άσμενοι μανθάνομεν και ημείς, ότι ο αυτοκράτωρ της Ρωσίας, τιμών, κληρικόν, εφ’ ω σεμνύνεται η ελληνική εκκλησία, απέμεινεν εις τον εν Πετρουπόλει αρχιμανδρίτην Κ.Ν. Παγίδαν το παράσημον του Αγίου Βλαδιμήρου τρίτης τάξεως. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 18.5.1884 – Ο εν Κερκύρα αποθανών Ιατρός Ιωάννης Βράϊλας Αρμένης, διεκρίνετο ου μόνον ως άριστος Ιατρός, αλλά και κατ’ εξοχήν φιλάνθρωπος ανήρ. [...] Έλκων το γένος εξ Ηπείρου πολλάκις μετέσχε των κρυφίων ή γνωστών ενεργειών υπέρ των Ηπειρωτών, [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1.5.1884 – Κατά την προχθές γενομένην επαναληπτικήν ψηφοφορίαν εν Μασσαλία προς εκλογήν δημοτικών συμβούλων εξελέγη τοιούτος διά μεγάλης πλειοψηφίας ο αυτόθι Έλλην διάσημος οφθαλμολόγος κ. Σταύρος Μεταξάς, ανήκων πολιτικώς εις τους μετριόφρονας δημοκρατικούς.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.6.1884 – Έξωθεν του χωρίου Αρτοτίνης της Δωρίδος άγνωστος απεπειράθη βιασμόν κατά της νέας Μαρίας Κοκόρη, ην αντιστάσαν εφόνευσε διά πολυκρότου.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.6.1884 – Αφίκετο εις Σύρον και μετέβη εις Άνδρον όπως ίδη και γνωρίση τους συγγενείς του ο εκείθεν μεν καταγόμενος, αλλ’ εν Βαραΐλα γεννηθείς κ. Ιω. Ν. Κοτάκης, αξιωματικός του ρουμανικού στρατού, κερδήσας εν τω πεδίω της μάχης, κατά την πολιορκίαν της Πλεύνας τον βαθμόν του λοχαγού.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24.6.1884 – Τηλεγραφικώς ηγγέλθη εκ Καλαμών ο θάνατος του από της εποχής του Όθωνος εγκατεστημένου εν τη πόλει ταύτη γερμανού Ιατρού Νικολάου Βράχμαν. [...] Ήτο διά τούτο πολύ αγαπητός εν Πελοποννήσω, ιδίως διότι απέβη και άλλως ευεργετικώτατος διά της επιστήμης του και της λοιπής πανδαημοσύνης. Εγένετο και έλληνος ελληνικώτερος και τας θυγατέρας του μεθ’ ελλήνων υπάνδρευσε σχων γαμβρούς του τους αξιοτίμους κ.κ. Οθωναίον και Αν. Πετσάλην, ους συλλυπούμεθα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26.6.1884 – Ο Εισαγγελεύς των εν Κερκύρα Εφετών κ. Μπένσης δραστηρίως ενεργήσας προς ανακάλυψιν των δραστών της παρά τους Παξούς ληστοπειρατίας ανεγνώρισεν εις Μούρτον της απέναντι ηπειρωτικής ακτής το πλοίον, ου οι ληστοπειραταί επέβαινον, ανήκον εις Τουρκαλβανόν τινά Εγιούπ, ου εζητήθη παρά των τουρκικών αρχών η σύλληψις.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 27.6.1884 – Εν Λειψία εγένοτο οι αρραβώνες της εγκρίτου αυτόθι ελληνίδος κόρης Καλλιόπης Ν. Ναούμ μετά του εκ Πατρών κ. Παν. Π. Πράτσικα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.6.1884 – Ανεχώρησεν εις Σουμάτραν, όπου από πολλού, είναι εγκατεστημένος και μετέρχεται τον έμπορον ο κ. Αντώνιος Αλβέρτης.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 11.7.1884 – Εκηδεύθη, προχθές μετά των ανηκουσών εις το οποίον έφερε παράσημον στρατιωτικών τιμών ο Σπυρίδων Λιόλιος αρχαίος δικαστικός υπάλληλος, πολίτης δε χρηστός απολαυών υπολήψεως και αγάπης παρά πάντων. Εγεννήθη κατά το 1817 εν Σουλίω εκ πατρός Λιόλιου Ξηρολειβαδίτου, του γνωστού εν Ολύμπω αρματολού και οπλαρχηγού και εκ μητρός Δέσπως, θυγατρός Κίτσου Βότσαρη και αδελφής του ήρωος Μάρκου. Εκπαιδευθείς εν Μονάχω μετ’ άλλων τέκνων αγωνιστών τη μερίμνη Λουδοβίκου του φιλέλληνος της Βαυαρίας Βασιλέως, εισήχθη άμα τη εις Ελλάδα επανόδου του εις την δικαστικήν υπηρεσίας, [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.7.1884 – Εκ Βοστώνης της Αμερικής ελάβομεν πρό τινος τόμον εξ εβδομήκοντα πέντε ποιημάτων της μουσοτραφούς Ιουλίας Ανάγνου φέροντα επιγραφήν «Αι πλανήτιδες χορδαί». Η κυρία Ανάγνου είναι η πρωτότοκος θυγάτηρ του πρώτου των Αμερικανών φιλελλήνων, όστις διετήρησεν από των πρώτων της νεότητός του ημερών άσβεστον το πυρ προς την Ελλάδα λατρείας μέχρι τέλους του βίου του, ότε εξέδιδε και εφημερίδα εν Βοστώνη φέρουσα το σεπτόν όνομα «Κρήτη». [...] Ιδού μεθ’ οποίας αληθώς γυναικείας περιπαθείας αρχίζει το πρώτον των ποιημάτων της επιγραφόμενον «Ελλάς».

«Ω! μη λέγε ότι η Ελλάς εβυθίσθη εν τω ωκεανώ και δεν άφησεν ειμή αφρόν επί του ατέρμονος πόντου. Όχι! Ακόμη ζει εν κάλλει, ρώμη και πίστη. Ακόμη η Ελλάς αναπνέει παντού όπου τα ελεύθερα τέκνα της υπάρχουν» [...]