Πόσοι νοσηλεύθηκαν και πόσοι εξετάστηκαν στα ιατρεία το νοσοκομείου Ρόδου το 1959

ΩΣ ΕΓΝΩΣΘΗ ΕΞ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. ΜΑΡΤΗΣ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Μάρτης θα αφιχθή εις Ρόδον την 1ην Μαρτίου, προκειμένου να ενημερωθή επί της πορείας των εργασιών δια το «γύρισμα» ενταύθα της ταινίας της Κολούμπια «Τα κανόνια του Ναβαρόνε». Τούτο εγνώσθη εξ εγκύρου πηγής, προσετίθετο δε ότι επ’ ευκαιρία της αφίξεως του κ. Υπουργού Βιομηχανίας θα δοθή υπό του παραγωγού κ. Φόρμαν δεξίωσις εις την οποίαν θα παραστούν διευθυνταί της ταινίας, ηθοποιοί και εκλεκτή μερίς της αθηναϊκής και ροδιακής κοινωνίας.

Σημειωτέον ότι ο κ. Μάρτη είναι μετά τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν ένας εκ των σπουδαιοτέρων παραγόντων οι οποίοι έπεισαν τον κ. Φόρμαν να γυρίση την ταινίαν του εις την Ρόδον, χάρις δε εις τας φροντίδας του κ. Υπουργού Βιομηχανίας επελύθησαν πολλά σημαντικά προβλήματα της «Κολούμπια».

5.629 ΑΤΟΜΑ ΕΝΟΣΗΛΕΥΘΗΣΑΝ ΤΟ 1959 ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ
11.254 ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου ερωτηθείς εν σχέσει προς την δραστηριότητα του Ιδρύματος αυτού κατά το παρελθόν έτος, ανεκοίνωσεν ότι κατά την διάρκειαν ολοκλήρου του 1959 ενοσηλεύθησαν εις το Νοσοκομείον 5.629 άτομα. Επίσης εκ των εξωτερικών ιατρείων διήλθον και εξητάσθησαν 11.254 άτομα. Εξ άλλου, με ταχύτατον ρυθμόν επλαισιώθη το Νοσοκομείον με σύγχρονα μηχανήματα και συνεπληρώθη ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΘΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Το τουριστικόν γραφείον «Αδρία» της Αυστρίας ως εγνώσθη, εζήτησεν από την υπηρεσίαν Πολ. Αερ/ρίας την άδειαν, δια την πραγματοποίησιν αεροπορικών ταξειδίων ανά 15νθήμερον από των αρχών Απριλίου μέχρι τέλους Οκτωβρίου μεταξύ Αυστρίας και Ρόδου, προς μεταφοράν ξένων περιηγητών.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΗΣ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ
Απεστάλη ο βουλευτής κ. Γλιγλής

Αφίκετο χθες αεροπορικώς εις Ρόδον ο βουλευτής της ΕΔΑ κ. Γλιγλής, ο οποίος εκλέγεται εις την περιφέρειαν Λέσβου αλλ’ έχει επιφορτισθή και με οργανωτικά θέματα των νήσων.

Ο κ. Γλιγλής, ως πληροφορούμεθα, απεστάλη υπό της ηγεσίας της ΕΔΑ δια την εξέτασιν της καταστάσεως εις Ρόδον όπου, ως γνωστόν η κομ/στική ηγεσία έχει διασπασθή και πολλά σημαντικά στελέχη κατεδίκασαν τας κομμουνιστικάς μεθόδους και απεχώρησαν από τας τάξεις της.

Αναφέρεται σχετικώς ότι η ηγεσία της ΕΔΑ ανησυχεί από την αποκάλυψιν της διασπάσεως των στελεχών της, η οποία έφθασε και μέχρι των εφημερίδων της πόλεώς μας υπό μορφήν δημοσιευμάτων ανακοινώσεων και επιστολών.

Ήδη αναμένεται ότι ο βουλευτής κ. Γλιγλής θα έλθη εις επαφήν με ωρισμένα στελέχη της ΕΔΑ Ρόδου, δια να επιτύχη την συμφιλίωσίν των.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Μη συνελθόντες εισέτι εκ του σκληρού πλήγματος επί της απωλεία της λατρευτής μας συζύγου, μητρός, θυγατρός και αδελφής ΜΑΡΩΣ Π. ΤΟΥΦΕΞΗ θεωρούμεν υποχρεώσίν μας όπως και δημοσία ευχαριστήσωμεν πάντας τους καταθέσαντας στεφάνους, τους παρακολουθήσαντας την κηδείαν ως και τους Καθ’ οιονδήποτε τρόπον συμμετασχόντας εις το βαρύ πένθος μας.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν επίσης τους ιδιοκτήτας και οδηγούς ταξί Ρόδου, οίτινες οικειοθελώς και ανιδιοτελώς διέθεσαν τα αυτοκίνητά των κατά την ημέραν της κηδείας.

Οι ευχαριστούντες σύζυγος Παναγιώτης, θυγατήρ Νίνα, μήτηρ Χαζίνα Αλεξάνδρου, οι αδελφοί Αριάδνη και Γεώργιος Μηνάς, Ελένη και Θεοφάνης Τουφεξής και οι λοιποί συγγενείς.