Μονάδες του Ελληνικού Στόλου θα συμμετέχουν στα «Κανόνια του Ναβαρόνε»

 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ «ΝΑΒΑΡΟΝΕ» - ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ 12. Ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Μάρτης παρηκολούθησε σήμερον την πρωίαν εις το Λαύριον την λήψιν εξωτερικών σκηνών της ταινίας του κ. Καρλ Φόρμαν «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» η οποία ήρχισε να γυρίζεται από προχθές. Εγνώσθη ότι το συνεργείον θα κινηματογραφίση «ελιγμούς» μονάδων του Ελληνικού στόλου που θα γίνουν ειδικώς δια την ταινίαν. Πιθανόν οι εν λόγω ελιγμοί να λάβουν χώραν εις τα ύδατα της Ρόδου. Πάντως εις την λήψιν των σκηνών αυτών θα λάβη μέρος και η Ειρήνη Παππά ήτις θα είναι πρωταγωνίστρια του έργου.

Ο ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ο προσεχής Ιούνιος θα είναι ο μην των αξιολόγων αθλητικών εκδηλώσεων εις Ρόδον αι οποίαι θα συμπεριληφθούν εις το πρόγραμμα προς τόνωσιν της ψυχαγωγίας των τουριστών. Τούτο ανεκοινώθη αρμοδίως, ανεφέρθη δε ότι αι πλείσται των εκδηλώσεων θα λάβουν χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον, το οποίον έχει καταστεί εν εκ των καλυτέρων της χώρας, κατόπιν της αποπερατώσεως των εργασιών βελτιώσεως και νυκτερινού φωτισμού.

Ο ΛΙΜΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Β! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙ’ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩ Γ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας)
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμος το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας εν συνεργασία μετά του ECT κατέταξεν τον λιμένα μας εις την β! κατηγορίαν, τον δε λιμένα της Κω εις την γ! τοιαύτην. Εκ παραλλήλου απεφασίσθη όπως ο λιμήν της Καλύμνου χρησιμοποιηθή ως σταθμός διερχομένων τουριστικών θαλαμηγών. Ήδη ο Δήμος εν συνεργασία μετά του ΕΟΤ προβαίνει εις την κατασκευήν δεξαμενής καυσίμων προς ανεφοδιασμόν των διερχομένων πλοίων με την συνεργασίαν του Λιμενάρχου κ. Σαλβάνου.
Σ. Ν. Αλαχούζος


Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΗ
Καθ’ α πληροφορούμεθα ο αναπληρωτής του Δημάρχου Ρόδου κ. Σ. Παυλίδης ανέφερεν εις την Νομαρχίαν ότι αι πιστώσεις των εκτελουμένων εν τη πόλει ενίων Δημοτικών έργων εξηντλήθησαν και ότι ως εκ τούτου θα υποχρεωθή εκ  των πραγμάτων ο Δήμος να απολύση ικανόν αριθμόν απασχολουμένων εις αυτά εργατών.

Κατόπιν τούτου δι’ επείγοντος τηλεγραφήματός του ο κ. Νομάρχης εζήτησε την διάθεσιν αναλόγου πιστώσεως παρά του Οργανισμού Ασφαλίσεως και Απασχολήσεως Ανεργίας και συγχρόνως διέταξε τη προσωπική του ευθύνη την συνέχισιν των έργων και την μη απόλυσιν ουδενός εργάτου δηλώσας υπευθύνως ότι η Νομαρχία θα εξεύρη οπωσδήποτε τας αναγκαιούσας δια την συνέχισιν των έργων πιστώσεις.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ
Η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου απεφάσισε την ίδρυσιν εις την Κω Πειραματικού Σταθμού Τομάτας, προς παρακολούθησιν της αναπτύξεως των διαφόρων ποικιλιών και δια την καθοδήγησιν εν συνεχεία των παραγωγών, προς αποδοτικωτέρας και καλυτέρας καλλιεργείας. Η λειτουργία του εν λόγω Σταθμού, ο οποίος θα ικανοποιήση προσφάτως υποβληθέν αίτημα των αγροτών Κω έχει ήδη μετεληθή και θα αρχίση συντόμως.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΘΕΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΡΟΔΟΥ
Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου επραγματοποίησε χθες περιοδείαν εις διαφόρους κοινότητας της Ρόδου, όπου επεθεώρησε τα εκτελούμενα έργα και έδωσεν οδηγίας δια την ταχείαν αποπεράτωσίν των. Μεταξύ άλλων ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας τοποθεσίας όπου ανεγείρονται τουριστικά περίπτερα και παρηκολούθησε τας εκτελουμένας εργασίας.