Εκτός προγράμματος η ανάπλαση της παραλίας του «Ζέφυρου»

Δεν θα ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” το έργο που αφορούσε τον χώρο στάθμευσης και πρόσβασης στην παραλία του «Ζέφυρου».

Η απόρριψή του, έγινε προχθές από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τους εξής λόγους, όπως αναφέρονται στην απόφαση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος:

 «Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

α. Υποβλήθηκε ο Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών - υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης και διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις παρακάτω μελέτες:

- Τοπογραφικό με συντεταγμένες, οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας και όρια χερσαίας ζώνης λιμένος
- Αρχιτεκτονικά σχέδια με διαστάσεις
- Η/Μ μελέτη ή έκθεση (φωτισμός, όμβρια, άρδευση)
- Φυτοτεχνική μελέτη ή έκθεση
- Κυκλοφοριακή μελέτη ή έκθεση
- Μελέτη οδοποιίας και σήμανσης
-  Μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ ή πλήρης έκθεση εξασφάλισης της προσβασιμότητας
- Χρονοδιάγραμμα
- Τεύχη Δημοπράτησης με ελλείψεις

β. Υποβλήθηκε ο Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής και διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις:

- Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ή / και Τοπικού Ρυμοτομικού (με συνημμένα σχέδια αυτών)
- Έγκριση ή απαλλαγή κυκλοφοριακής σύνδεσης
- Έγκριση ή απαλλαγή αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας

Τέλος, δεν υποβλήθηκε Χρηματοοικονομική Ανάλυση ή Βεβαίωση περί μη παραγωγής εσόδων».