«Κανόνια του Ναβαρόνε»: Σημαντικότεροι συντελεστές της επιτυχίας θα είναι οι Έλληνες στρατιώτες

ΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ κ. ΦΟΡΜΑΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ «ΝΑΒΑΡΟΝΕ» ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ

ΑΥΡΙΟΝ ΦΘΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ


ΑΘΗΝΑΙ 19
Επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως του γυρίσματος των πρώτων σκηνών, με συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων, της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», ο παραγωγός της ταινίας κ. Καρλ Φόρμαν παρέθεσε δεξίωσιν προς τιμήν των αξιωματικών των μονάδων που έλαβαν μέρος στο γύρισμα στο ξενοδοχείον «Βασιλέων Μέλαθρον».

Στη δεξίωση παρέστησαν οι κυβερνήται των έξι αντιτορπιλλικών που έλαβον μέρος στις σκηνές που γυρίσθηκαν στο Λαύριο οι αξιωματικοί των Λ.Ο.Κ. των οποίων μονάδες μετέσχον στο γύρισμα πολεμικών σκηνών στην Πάρνηθα.

Ομιλών περί της συνεργασίας του κινηματογραφικού του επιτελείου και των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων ο παραγωγός κ. Φόρμαν εδήλωσε τα εξής: «Τόσον εγώ, όσον και τα μέλη του κινηματογραφικού μου επιτελείου έχομεν γυρίσει ταινίες σ’ ολόκληρο τον κόσμον, όλοι δε συμφωνούμε ότι η ικανότης και η διάθεσις προς συνεργασίαν, οποίαν επέδειξαν οι άνδρες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπερβαίνει κατά πολύ κάθε ανάλογον προηγούμενον.

Εάν τα «Κανόνια του Ναβαρόνε» αποτελέσουν μίαν επιτυχίαν εις τον κόσμον του κινηματογράφου οι άνδρες του ελληνικού στρατού και ναυτικού θα είναι από τους σημαντικώτερους συντελεστάς της επιτυχίας αυτής». Το κινηματογραφικό συνεργείο του Καρλ Φόρμαν, θα συμπληρώση έως αύριον τα γυρίσματα στην περιοχή των Αθηνών και την Κυριακή θα αναχωρήση στη Ρόδο.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟ «ΕΤΟΣ ΣΟΠΕΝ»
Εκ της Περιηγητικής Λέσχης (Τμήμα Ρόδου) ανεκοινώθη ότι επ’ ευκαιρία του Διεθνούς Εορτασμού του «Έτους Σοπέν» απεφασίσθη η οργάνωσις Μουσικής Εκδηλώσεως εις την πόλιν μας. Το πρόγραμμα της Εορτής, η οποία θα γίνη κατά το 3ον δεκαήμερον του Μαρτίου περιλαμβάνει ομιλίαν δια την ζωήν και το έργον του μεγάλου Πολωνού μουσουργού και εκτέλεσιν χαρακτηριστικών έργων του.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΔΙΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
Κατόπιν εγκυκλίου του Υπουργού των Εσωτερικών κ. Μακρή προς την Νομαρχίαν, δια της οποίας παρείχοντο οδηγίαι δια την σύστασιν γραφείου παραπόνων, ως και εις όλους τους άλλους νομούς, ήρχισεν από τινών ημερών η λειτουργία εκ Ρόδω Γραφείου Παραπόνων. Τούτο διευθύνεται υπό του Τμηματάρχου κ. Παπαδοπούλου και εδρεύει εις το μέγαρον της Νομαρχίας.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΚΑΨΥΛΙΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Κω ο Τσαμπάλας Βασίλειος ετών 19 ενώ ηργάζετο εις την αυλήν της οικίας του δια την κατασκευήν «πτύου» εχρησιμοποίησε μετάλλινον αντικείμενον προφανώς καψύλιον αγνώστου όπλου αποτέλεσμα του οποίου ήτο να προκληθή έκρηξις εκ της οποίας ετραυματίσθη εις διάφορα μέρη του σώματός του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΣΠΟΓΓΩΝ 1500-1900 ΔΡΑΧΜΑΙ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας): Υπό των εκκινητών σπογγαλιευτικών της νήσου μας ήρχισαν αι προετοιμασίαι δια την αναχώρησιν των σκαφών, τα οποία θα εργασθούν εις τα βορειοαφρικανικά παράλια, καθώς και αι συνεννοήσεις δια την οργάνωσιν των πληρωμάτων. Εν τω μεταξύ, εις την αγοράν Καλύμνου συνεχίζονται αι πωλήσεις σπόγγων εις τιμάς κυμαινομένας μεταξύ 1500 και 1900 δραχμών.

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ως ανεκοινώθη συνεχίζονται αι προσφοραί δια την ανέγερσιν του ανδριάντος του Υπομοιράρχου Τασοπούλου εις Λέρον. Μέχρι στιγμής συνελλέγησαν εκ του ποσού των 36.000 δρχ. αι οποίαι απαιτούνται, 12.000 δρχ. Χθες η Κοινότης Κρεμαστής διέθεσε 150 δρχ. η Κοινότης Μεγάλου Χωρίου Τήλου 200 δρχ. και ο Αγροτικός Ιατρός Λειψών 100 δρχ.