Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

 

Παρελαύνουν στις δημοσιευμένες «ειδήσεις», οι οποίες όλες αναφέρονται στο 1884, ένθερμοι φιλέλληνες, όπως ο Ιταλός πρίγκιπας Strozzi και ο Αμερικανός ταγματάρχης και δημοσιογράφος Dane.

Στο Παρίσι πεθαίνει ο διατελέσας πρεσβευτής της Γαλλίας στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του Βερολίνου (1878), στο οποίο η Ελλάδα δεν συμμετείχε μεν, αλλ’ ωφελήθη μεγάλως και λίγο μετά προσαρτήθηκε στο μικρό ελληνικό βασίλειο η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου.

Σημαντική ήταν η συμπαράσταση προς την Ελλάδα, από τον Γάλλο υπουργό των Εξωτερικών και ένθερμο φιλέλληνα Λέοντα Γαμβέττα και τον αποβιώσαντα, το 1884, Γάλλο πρεσβευτή στην Αθήνα, Τισσώ.

Στην Πάτρα εμφανίζεται και αποθεώνεται ο θρυλικός παλαιστής Παναγής Κουταλιανός.

Στην Αθήνα πεθαίνει η χήρα του Αμερικανού σχολάρχη Xιλ. Ο Ανδρέας Συγγρός με δαπάνες του κατασκευάζει το Μουσείο της Ολυμπίας. Ένας Μακεδόνας φοιτητής διακρίνεται στο Πανεπιστήμιο της Ιένας. Στη Ναύπακτο, δραστήριος τελώνης, συλλαμβάνει λαθρεμπόρους. Τέλος, στα Λουτρά της Αιδηψού πεθαίνει γνωστή, στην εποχή της, Γαλλίδα συγγραφέας.
 
Οι ειδήσεις
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 20.6.1884
– Διατριβών ήδη εν Σμύρνη αφικνείται προσεχώς ενταύφθα ο Ιταλός πρίγκιψ Strozzi, ανήκων εις αρχαιοτάτην φλωρεντιανήν οικογένεια περιέσωσαν πολλά αρχαία συγγράμματα, εν οις τους «Παραλλήλους βίους» του Πλουτάρχου, τον «Πολιτικόν» του Αριστοτέλους, συγγράμματα τινά του Πτολεμαίου και άλλα του Πλάτωνος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 22.6.1884 – Μετά λύπης εδεξάμεθα την είδησιν του θανάτου του εν Παρισίοις του άλλοτε ενταύθα πρεσβευτού της Γαλλίας Τισσώ, [...] συνόδευσε δε τη Ελλάδι το πρόσωπό του ως εκ των κυριοτάτων εις την φιλελληνικωτάτην ενέργειαν υπέρ της αυξήσεως των ορίων της και διεκρίθη τόσον εις την πραγμάτωσιν του βερολινείου εκείνου τίτλου με την αγάπην του Γαμβέττα, ώστε εσαεί να ευγνωμονή και την μνήμην αυτού ειλικρινώς η πατρίς μας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.6.1884 – Αφίκετο κατ’ αυτάς... ο κ. Ερρίκος Dane, ταγματάρχης και ανταποκριτής τεσσάρων εκ των σπουδαιοτάτων αμερικανικών εφημερίδων, φιλέλλην ο κ. Dane, τοσούτον εφλέγετο να ίδη την Ελλάδα, ώστε ουχί οχούμενος, αλλά πεζή απο Πειραιώς ανήλθεν εις την Ακρόπολιν [...] Ο κ. Dane θα επισκεφθή πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως, ως λέγει, παράσχη εις την πατρίδα του σαφείς και ακριβείς ειδήσεις περί χώρας, ήτις καίτοι αγαπάται υπό των πατριωτών του, ουχ ήττον όμως αγνοείται κατά το πλείστον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 18.7.1884 – Η εν Χαλκιδική κωμόπολις Λιαρίγκοβα εκ 2.000 περίπου ψυχών ελληνικών αμίκτων ξενικού στοιχείου, οικουμένην, εκήδευσε... τον αείμνηστον Γιαννάκην Χριστοδούλου Γερογιάννη, γόνον ευκλεούς ενταύθα ιστορικής οικογένειας, και του εν τη αυτοκρατορική Ρωσία υπηρετούντος αξιωματικού του πυροβολικού κ. Μαυρουδή Χριστοδ. Γερογιάννη [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 31.7.1884 – Ο εν Ναυπάκτω αξιόλογος νέος διευθυντής του καπνεργοστασίου κ. Αλέξανδρος Βρούλιας λαβών υπονοίας, ότι εν τη παραλία της γειτνιαζούσης επαρχίας Δωρίδος τη ανοχή των τελωνειακών αρχών αποβιβάζεται άλας λαθραίων, τη εγκρίσει του υπουργείου μετά περιοδείαν εν τοις χωρίοις του δήμου Οινούντος, όπου ανεκάλυψε καπνόν κεκομμένον, εργαλεία κοπής καπνού και σιγαροχάρτου ασφραγίστου, επορεύθη εις το μέρος εκείνο (όλως απόκεντρον) ονομαζόμενον Μοναστήριον και είδε να εκφορτώνεται άλας λευκότατον και τον τελωνοφύλακα ζυγίζοντα μετά τας ενεργείας του όμως και του δραστηρίου και αξίου επαίνων δημάρχου Οινούντος κ. Γ.Π. Σεπετζή και του χωροφύλακος Άλεξ. Μιάτου ανεκαλύφθη ότι μόνον δύο χιλιάδας είχε δηλώσει νομίμως ο πλοίαρχος Ιω. Σγουρδέλης, το δε επί πλέον εξ χιλιάδας ήτο λαθραίον. Αμέσως κατεσχέθη το αποβιβασθέν άλας εις το χωρίον Σουλέ και κατήγγειλαν τον εν Ναυπάκτω τελώνην και διέταξε την κατάσχεσιν του πλοίου, ούτως ο κ. Βρούλιας εκτελεί μετά θρησκευτικού ζήλου το καθήκον του. Ενήργησε μέχρι τούδε 20 κατασχέσεις καπνού, παιγνιοχαρτών και κοπτικών εργαλείων. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.7.1884 – Συνεπείας έριδος των εν Ναυπακτία κοινοτήτων Καστανιάς και Περίστας συμπλοκή εγένετο κατά την θέσιν Πλακολιθιά και εφονεύθη διά πυροβόλου ο Αγ. Βέλιος υπό του Ι.Χ. Βελάπρη επληγώθη δε ο Ιω Ντέκας.

NΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.7.1884 – Εν τη αγορά Ναυπάκτου ο Γ. Αϋφαντής συμπλακείς μετά του Αναστ. Βαρβάτου ετραυμάτισεν αυτόν βαρέως διά μαχαίρας κατά την ωμοπλάτην. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24.7.1884 – Και εν Πάτραις ο Παναγής Κουταλιανός θριαμβεύει και δοξάζεται, απίστευτος δ’ είναι η γοητεία ήν εξασκεί επί του πλήθους η παρουσία του ανδρός τούτου, όστις εγένετο το αντικείμενον του θαυμασμού και των συζητήσεων όλων των τάξεων του λαού.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25.7.1884 – Απεβίωσε χθες η σεβαστή δέσποινα Φανή, χήρα του μακαρίτου Χίλλ, του πολλά εργασθέντος υπέρ της εν Ελλάδι εκπαιδεύσεως εν συμπράξει μετά της θανούσης αγαθής και ευαγγελικωτάτης ταύτης γυναικός, εις ήν οφείλουσι την μόρφωσιν πολλαί διαπρέπουσαι σήμερον εν τη ημετέρα κοινωνία κυρίαι. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 27.7.1884 – Το οικοδόμημα του εν Ολυμπία ανεγειρομένου αρχαιολογικού μουσείου, ως γνωστόν δαπάναις του γεναιοπαρόχου κ. Ανδρέα Συγγρού, επερατώθη και οσονούπω άρχεται η εσωτερική διασκευή αυτού.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9.10.1884 – Ιένα, 6/18 Σεπτεμβρίου 1884... ο εκ των Ελλήνων ενταύθα κ. Δ. Βασιλειάδης δους προ μηνός λαμπράς εξετάσεις ανηγορεύθει διδάκτωρ υπό της ενταύθα Φιλολογικής σχολής. [...] Ο κ. Βασιλειάδης ειργάσθη επί θέματος σπουδαιοτάτου επενεγκών λαμπράς διορθώσεις εις τα παλαιά του Λουκιανού σχόλια και διά την εργασίαν του ταύτην ο εκ των επιφανών ελληνιστών καθηγητής εν Ιένη κ. Σ.Μ. Σμίτ λίαν τον επήνεσεν. Ο κ. Βασιλειάδης, όστις κατάγεται εκ Μακεδονίας, μέλλει μει’ ου πολύ να εγκατασταθεί εκεί. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 10.10.1884 - ... Απεβίωσε χθες ο εκ Κερκύρας ιατρός Σπυρίδων Σοκόλης εν τη ακμή έτι της ηλικίας πανταχού ένθα πρώτον μεν εν Αλεξανδρεία και έπειτα εν Ηπείρω κατέλιπεν ίχνη της αγνής αυτού φιλοπατρίας, αόκνως και αφιλοκερδώς ασίποτε εργασθείς υπέρ των συμφερόντων τη πατρίδι. [...] Αποθνήσκων καταλείπει νεαράν απαρηγόρητον σύζυγον και πέντε τέκνα ανήλικα, γονείς γηραιούς εν Κερκύρα και αδελφούς δύο, τους εν Αλεξανδρεία εγκρίτους δικηγόρους... κ. Νικόλαον και Ξενοφώντα Σοκόλην.

NEA ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 4.7.1884 – Εις το χωρίον Καλεντίνη της περιφερείας Άρτας εφονεύθησαν, δύο εύζωνοι υπό του χωροφύλακος Γ. Ιωαννίδου, όστις ριφθείς μετά το έγκλημα εις τον ποταμόν και κολυμβών εξήλθε απέναντι και παρεδόθη εις τας τουρκικάς αρχάς.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9.7.1884 – Απεβίωσε προχθές εις τα λουτρά της Αιδηψού, όπου μετέβη πρό τινός χρόνου η γαλλίς συγγραφεύς και περιηγήτρια Κάρλα Σερένα, από πολλού ήδη περιπιδημούσα ενταύθα και περιηγουμένη τα διάφορα της Ελλάδος μερη, τας εκ των οποίων εντυπώσεις μετά τέχνης και γλαφυρότητος περιέγραψεν εις ευρωπαϊκά φύλλα πολλάς δε γράψασα άλλοτε περί Ελλάδος ωραίας σελίδας ητοίμαζε και ήδη νέον περί των καθ’ ημάς πραγμάτων έργον, προς το οποίον μετ’ επιμελείας συνέλεγε την κατάλληλον ύλην. […]