Νέος Νομάρχης Δωδεκανήσου διορίστηκε ο κ. Ιωάννου

ΩΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ Ο κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ Ο κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, 22. Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Μακρής ανεκοίνωσε τα ονόματα των διορισθέντων δέκα νέων Νομαρχών και των 15 μετατεθέντων από διαφόρους Νομούς της Χώρας.

Ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετατίθεται εκ Δωδεκανήσου εις την Σάμον. Νέος Νομάρχης Δωδεκανήσου ετοποθετήθη ο κ. Ιωάννου, μετακληθείς εξ Ευβοίας.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι μετατιθέμενοι νομάρχαι, έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν επί 20 ημέρας μετά την δημοσίευσιν της μεταθέσεως εφ’ όσον το επιθυμούν, ή να αναχωρήσουν ενωρίτερον.

ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΔΡΥΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΥΝΙΔΑ; ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΤΑΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥΣ


ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας). Αναστάτωσις επικρατεί ενταύθα κατόπιν διαδόσεως πληροφορίας ότι Καλύμνιος (σπογγέμπορος πρόκειται να ιδρύση, σπογγαλιευτικήν επιχείρησιν εις Τύνιδα, με ιδικά του σκάφη και Καλυμνίους ναυτικούς και δύτες.

Εκατοντάδες κάτοικοι της νήσου επεκρίνουν την ενέργειαν αυτήν, η οποία θα έχει ευρυτέρας οικονομικά επιπτώσεις. Δέον να σημειωθή ότι την στιγμήν αυτήν ευρίσκεται εις Τύνιδα εκπρόσωπος της Κυβερνήσεως, διαπραγματευόμενος μετά των αρχών αυτής διά την χορήγησιν αδειών σπογγαλιείας.

Ο Δημαρχών Καλύμνου κ. Μιχαήλ Κουντούρης εδήλωσεν ότι η πράξις αύτη εγκυμονεί σοβαρώτατους κινδύνους ανεπανορθώτου καταστροφής. Επίσης την μελετωμένην ενέργειαν επέκρινε και ο Πρόεδρος Πλοιάρχων Καλύμνου κ. Λισγάρης.

Εν τω μεταξύ εκυκλοφόρησαν φήμαι ότι και άλλοι σκέπτονται, εφ’ όσον επιτύχει η επιχείρησις εις Τύνιδα, να εγκατασταθούν εις Αίγυπτον.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΕΙ ΤΟ “ΦΡ.  ΡΟΥΣΒΕΛΤ”
Καθ’ α πληροφορούμεθα από της 5ης Μαρτίου μέχρι της 2ας Απριλίου θα καταπλέουν εις τον λιμένα μας Αμερικανικά πολεμικά σκάφη. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και το αεροπλανοφόρον “Φραγκλίνος Ρούζβελτ”.

ΛΥΜΠΕΡΤΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΟ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ
Κατά πληροφορίας μας εκ Λέρου μεταξύ της εν λόγω νήσου και της Καλύμνου συνεπεία βλάβη εις το μηχανοστάσιον του παρέμενεν ακυβέρνητον το υπό Λιβεριανήν σημαίαν λίμπερτυ “Αναστασία”. Κατά ραδιογράφημα το οποίον έλαβεν ο ασύρματος Γ. Γλυφάδας, την βλάβην ο πλοίαρχος του σκάφους υπελόγιζε να επισκευάση μετά τρίωρον και προσετίθετο ότι ουδείς εκ του πληρώματος έπαθε τί. Το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας απέστειλε εις την εν λόγω περιοχήν δύο ρυμουλκά προς συνάντησιν του λίμπερτυ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΝ ΕΦ. ΣΤΑΔΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου το Δ. Συμβούλιον της Εφορείας Σταδίου παραμένει ως έχει, ήτοι Πρόεδρος Ν. Φώκιαλης, Αντιπρόεδρος Κ. Τζωρτζάκης, Γ. Γραμματεύς Π. Παντελίδης, Ταμίας Σ. Βρούχος και Έφορος Χρ. Παλαιολόγος. Η θητεία του εν λόγω Συμβουλίου θα είναι διετής.