Σχολείο Τυροκομίας στον Καλαμώνα της Ρόδου

ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

Οι πρώτοι Καλύμνιοι δύται διοχετεύονται εις Τύνιδα

ΤΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 


ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας)
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Καλύμνου συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίασιν κεκλεισμένων των θυρών και ησχολήθη με το θέμα της ιδρύσεως σπογγαλιευτικής επιχειρήσεως υπό Καλυμνίου με έδραν την Τύνιδα, προκειμένου να λάβη θέσιν επ’ αυτού. Μετά την συνεδρίασιν, οι μετάσχοντες αυτής δεν προέβησαν εις ανακοινώσεις. Εν τούτοις είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν ότι τόσον το Δημοτικόν Συμβούλιον όσον και ο Σύλλογος Πλοιάρχων θα αντιδράσουν δια την ματαίωσιν της απειλουμένης αναστατώσεως της Καλυμνιακής σπογγαλιείας. Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι ο εν λόγω Καλύμνιος επιχειρηματίας έχει προετοιμάσει την πρώτην αποστολήν αυτών εκ Καλύμνου εις Τυνίδα δια την προσεχή Τρίτην.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
Η Διεύθυνσις Γεωργίας ανεκοίνωσεν ότι από της 15ης Μαρτίου αρχίζει η λειτουργία Σχολείου Βραχείας εκπαιδεύσεως διαρκείας 2 μηνών εις τον Καλαμώνα εις θέματα Κτηνοτροφίας, γαλακτοκομίας και τυροκομίας. 

Ως τονίζεται αι σημεριναί κατευθύνσεις του Κράτους επιβάλλουν εκπαίδευσιν όσον το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού νέων αγροτών, δι ο και η λειτουργία ενός τοιούτου Σχολείου και κατά την εφετεινήν περίοδον κρίνεται σκόπιμος και επιβεβλημένη.

Οι μαθηταί θα διατρέφωνται, δωρεάν και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους 20 εν συνόλω.
Επειδή το θέμα της εκπαιδεύσεως αφορά περισσότερον τας κτηνοτροφικάς Κοινότητας παρεκλήθησαν όπως επιδείξουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον οι κ.κ. Δήμαρχοι, Κοινοτάρχαι και Πρόεδροι Συν/σμών αυτών δια την εξεύρεσιν μαθητών ηλικίας 16-20 ετών  οίτινες δέον να ευρίσκωνται εις το Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος το απόγευμα της 14ης Μαρτίου. Αιτήσεις γίνονται δεκταί μέχρι της 10ης Μαρτίου 1960.

ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Ε.Ο.Τ. αφικνούνται μεθαύριον Δευτέραν 10 μ.μ. αεροπορικώς δώδεκα διευθυνταί των κυριωτέρων ταξιδιωτικών γραφείων της Αγγλίας, οι οποίοι κατά την διάρκειαν της παραμονής των ενταύθα θα φιλοξενηθούν και θα ξεναγηθούν εις τουριστικούς αρχαιολογικούς χώρους και θα έχουν πληροφοριακάς συνομιλίας μετά του γενικού γραμματέως του Ε.Ο.Τ. κ. Φωκά.

Δέον να σημειωθή ότι οι εξ Αγγλίας περιηγηταί, θεωρούνται από απόψεως οικονομικής αποδόσεως, ως ανήκοντες εις την α’ κατηγορίαν, η εξέλιξις δε της τουριστικής κινήσεως εξ Αγγλίας προς την Ελλάδα έχει ως εξής: 1950 περιηγηταί 6.686, 1957 περιηγηταί 17.539, 1958 21.531 και 1959 36.452.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙ’ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης εδέχθη διαφόρους επιτροπάς και πολίτας και εξήτασε ζητήματα της Περιφερείας. Ο κ. Κωτιάδης θα επισκεφθή σήμερον διαφόρους κοινότητος της νήσου μας προς ενημέρωσιν επί των απασχολούντων τους κατοίκους των θεμάτων, θα συνεχίση δε να δέχεται επιτροπάς μέχρι της προσεχούς Πέμπτης οπότε και θα αναχωρήση εις Αθήνας.