Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τετάρτη 2 Μαρτίου 1960
Αριθ. Φύλλου 2668

 


KATΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΜΙΛΟΙ “ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”
ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
Ο Τύπος διαφόρων χωρών ησχολήθη
με γενικήν προβολήν της νήσου μας

Όμιλοι “φίλων της Ρόδου” ιδρύονται εις διαφόρους πόλεις της Ευρώπης από των μέσων Ιανουαρίου και εντεύθεν. Ήδη έχουν ιδρυθή 24 όμιλοι εις πόλεις της Νορμανδίας με σκοπόν την υποβοήθησιν της Ρόδου, την προβολήν της και την πραγματοποίησιν επισκέψεων περιηγητών.

Η έναρξις ιδρύσεως των ομίλων εις Ευρώπην συμπίπτει με την επίσκεψιν εκεί του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, ο οποίος περιώδευσεν ανά την Γαλλίαν, Γερμανίαν, Ελβετίαν και Ιταλίαν και ως αναφέρεται επέτυχε την δημιουργίαν εξαιρετικώς ευνοϊκού κλίματος δια τον Ροδιακόν τουρισμόν. Δέον να σημειωθή ότι ο κ. Δήμαρχος συνηντήθη εις Παρισίους και μετά των 10 Γάλλων βουλευτών της ομάδος “Γαλλοελληνικής συνεργασίας” οι οποίοι είχον επισκεφθή την Ρόδον κατά το παρελθόν θέρος και έτυχον εγκαρδίου φιλοξενίας.

Επίσης ιδιαιτέρας προσοχής έτυχεν η παρουσία του Δημάρχου κ. Πετρίδη υπό των εφημερίδων όλων των πόλεων που επεσκέφθη, μεταξύ άλλων δε η εφημερίς “Φιγκαρό” αφιέρωσε πολύστηλα άρθρα μετά φωτογραφιών και δηλώσεων.
Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι θα ιδρυθούν όμιλοι “φίλων της Ρόδου” και εις διαφόρους Γερμανικάς πόλεις, με σκοπόν τον ίδιον ως και των Γαλλικών.

Ο κ. ΣΤ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης επεσκέφθη την κοινότητα Αρχαγγέλου, όπου εξήταξε διάφορα θέματα απασχολούντα τους κατοίκους. Ο κ. Κωτιάδης παρέμεινεν εις Αρχάγγελον επί πολλάς ώρας, ασχοληθείς με όλα τα ζητήματα της Κοινότητος.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
Τα συνεργεία της κινηματογραφικής Εταιρείας που γυρίζει εις Ρόδον το φιλμ “Τα κανόνια του Ναβαρόνε” θα ασχοληθούν και κατά την αρξαμένην εβδομάδα με την λήψιν σκηνών από διάφορα τοπία της νήσου, καθώς και με το γύρισμα αριθμού πολεμικών στιγμιοτύπων.

Εν τω μεταξύ ανηγγέλθη ότι την προσεχή Δευτέραν αναμένεται εις Αθήνας ο διάσημος ηθοποιός Γκρέγκορυ Πεκ, ο οποίος αφού παραμείνη επί μίαν εβδομάδα επισκεπτόμενος τα αξιοθέατα, θα έλθη εν συνεχεία εις Ρόδον.

Ο κ. Ίων Σχίζας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρόδου ασχολείται από τινος με την οργάνωσιν και προετοιμασίαν ορχήστρας ελαφράς μουσικής, η οποία θα παρουσιάζη προγράμματα κατά τας Κυριακάς του θέρους εις την εξέδραν Μανδρακίου. Την προσπάθειαν αυτήν υποβοηθούν και άλλοι ικανοί μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

Η Γερμανική κινηματογραφική Εταιρεία Έρ-Κα-Ό ανήγγειλεν ότι θα “γυρίση” μίαν ταινίαν, με θέμα από την Δωδεκάνησον. Ήδη η εταιρεία αυτή ευρίσκεται εις το στάδιον των διαπραγματεύσεων.

 

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Την παρελθούσαν Κυριακήν και ώραν 11ην π.μ. ο Πρόεδρος και το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Κατοίκων Κάστρου ομού μετά του Εισαγγελέως Πρωτοδικών κ. Παναγιωτοπούλου επεσκέφθησαν την περιοχήν του Κάστρου εις τα πλαίσια νέας προσπαθείας προβολής της ανάγκης αντιμετωπίσεως του στεγαστικού προβλήματος του Κάστρου.

Ο κ. Μαμαλίγκας, ο κ. Εισαγγελεύς και οι λοιποί επεσκέφθησαν τας περιοχάς Αγίου Φανουρίου, Αγίου Παντελεήμονος Εβραϊκής συναγωγής και άλλα σημεία του Κάστρου.
Κατά την διάρκειαν της περιοδείας εξητάστησαν οι συνθήκαι διαβιώσεως ωρισμένων οικογενειών προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν ενέργειαι διά να περιληφθή η Ρόδος εις το στεγαστικόν πρόγραμμα του Κράτους.
Λεπτομερείας θα δημοσιεύσωμεν αύριον.