Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι προσφορές για την κατασκευή της νέας γέφυρας

Πρόσκληση που απευθύνεται σε τρεις εταιρείες, για την κατασκευή της νέας γέφυρας του Μάκκαρη, απηύθυνε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η πρόσκληση συγκεκριμένα απευθύνεται στις εταιρείες:
1) ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ

2) ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ε. με δ.τ. ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.

3) ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ. ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με την πρόσκληση το έργο είναι προϋπολογισμού 5.475.806,45 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και οι εταιρείες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η κατασκευή της γέφυρας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 9 μήνες.

Όπως αναφέρεται το έργο αφορά στην κατασκευή νέας Γέφυρας επί της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου στη  θέση του ποταμού Μάκαρη και ειδικότερα στη Χ.Θ. 35+533,50, λόγω καταστροφής και εν συνεχεία καθαίρεσης της παλαιάς γέφυρας. Η νέα Γέφυρα θα κατασκευασθεί στην ίδια θέση με την καταστραφείσα και καθαιρεθείσα παλαιά Γέφυρα. Η νέα Γέφυρα θα διαμορφώνεται με τέσσερα (4) ίσα ανοίγματα μήκους 30,00μ. το καθένα, ήτοι συνολικό μήκος 120,00μ και συνολικό πλάτος 12,50μ.

Στα πλαίσια κατασκευής της νέας Γέφυρας και προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή των θεμελίων των βάθρων της γέφυρας, προβλέπεται και η μετατόπιση του αγωγού ύδρευσης της Πόλεως της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά, για το τμήμα 400 μ. αυτού που διέρχεται του ποταμού Μάκαρη.

Επίσης στα πλαίσια κατασκευής της νέας Γέφυρας, προβλέπεται και η κατασκευή νέας παράκαμψης της κυκλοφορίας η οποία θα αφορά στα βαρέα οχήματα που χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Η εν λόγω παράκαμψη θα έχει συνολικό μήκος περί των 800μ, θα αναπτυχθεί σε απόσταση 215μ από τον άξονα της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου με χάραξη παράλληλη επ’ αυτού και θα διασχίσει εγκάρσια την κοίτη του ποταμού Μάκαρη. Το πλάτος της εν λόγω παράκαμψης θα είναι 8,50m.

Τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά του υπόψη έργου, θα προσδιοριστούν σε επίπεδο οριστικής μελέτης, βάσει της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Για τη συμμετοχήστο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 100.000,00 € και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρα- σκευή και ώρα 11:00 π.μ.

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00.

10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι ποσοστού 15% επί της αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/16.