Μήνυση στη ΔΕΗ από Ροδίτη γιατί εισέπραξε «ανασύνδεση» αναιτίως

ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 12ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ

Το σημερινόν και αυριανόν πρόγραμμα
Μετά πάσης μεγαλοπρέπειας ήρχισεν από χθες ο εορτασμός της 12ης Επετείου από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσους εις την Ελλάδα. Εις άπαντα τα σχολεία Ανωτέρας, Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως έλαβον χώραν τελεταί επί τη επετείω της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ
Σήμερον την 11ην πρωινήν θα λάβη χώραν κατάθεσις στεφάνων εις τον Βωμόν της Πατρίδος και εις το Μνημείον του Παπά και Διδασκάλου υφ’ όλων των Σχολείων.

Η ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
Την 8ην πρωινήν αύριον υπό τμήματος της Χωροφυλακής και της Φιλαρμονικής του Δήμου θα γίνη η έπαρσις εις τον ιστόν του Βωμού της Πατρίδος της Ιστορικής Σημαίας του Βασιλικού Ελληνικού Προξενείου εν Δωδεκανήσω κατά την κατοχήν.

Την 10.30 π.μ. εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού παρουσία των Αρχών θα ψαλή Δοξολογία μετά το πέρας της οποίας ο Θεολόγος καθηγητής κ. Ε. Μπακίρης θα εκφωνήση τον Πανηγυρικόν της ημέρας.
Τέλος υπό του Νομαρχούντος θα κατατεθή στέφανος εις τον Βωμόν της Πατρίδος.

7η ΜΑΡΤΙΟΥ
Η 7η Μαρτίου είναι μεγάλη ημέρα δια την Δωδεκάνησον. Εξακόσια χρόνια σκλαβιάς εις πολυωνύμους κατακτητάς, την προετοίμαζαν συνεχώς. Γενεαί γενεών οραματίζοντο την ελευθερίαν που έφερεν η ημερομηνία αύτη. Οφθαλμοί εδάκρυζον από πόνον, προσδοκίαν, όνειρα, πικρίαν και πόθον επί αιώνας, δια να λάμψουν μίαν ημέραν προ 12 ετών από χαράν και αγαλλίασιν και υπερηφάνειαν, επί τη θέα της κυανολεύκου.

Αύριον η επέτειος της ημέρας εκείνης, θα εορτασθή εις Ρόδον με τελετάς εις δημοσίους χώρους και εις τας καρδίας. Λόγοι θα εκφωνηθούν αναμνήσεις θα καλπάσουν εις θριαμβικάς ατμοσφαίρας, ψυχαί θα εξαρθούν εις ύψη ουρανών. Και θα ανασκοπηθή-πρέπει-το τι επετεύχθη, τι εκέρδισεν το τέκνον από την μητέρα του, που έφθασεν και εις ποίαν κατεύθυνσιν φωτεινήν οδηγείται.

Η Δωδεκάνησος σήμερον είναι ωραιοτέρα, πλέον ανεπτυγμένη, ανορθωμένη πολιτιστικώς πηγή πλούτου δια την Ελλάδα, σμαράγδι του μεσογειακού τουρισμού. Με τας σχέψεις αυτάς ως αφετηρίας, ο καθείς με τον τρόπον του, ας κρίνη, ας εμβαθύνη εις τα πεπραγμένα του παρελθόντος, ας εκτιμήση με αντικειμενικότητα-έστω και χωρίς να λάβη υπ’ όψιν τους συναισθηματισμούς. Αύριον, η ημέρα αυτό επιτάσσει. Και ημείς, απλώς θα περιορισθώμεν εις ένα χαιρετισμόν της 7ης Μαρτίου, του οροσήμου της Ελευθέρας Δωδεκανήσου.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δια νεωτέρας διαταγής του Γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας Ρόδου σήμερον άπαντα τα Εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά από της 2ας μέχρι της 7ης εσπερινής. Τα εν λόγω καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά αύριον λόγω της επετείου της Ενσωματώσεως. Εξ άλλου αύριον την πρωΐαν και μέχρι της 14ης ώρας θα παραμείνουν ανοικτά άπαντα τα Παντοπωλεία, Λαχανοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Πτηναυγοπωλεία και Κουρεία.

ΕΜΗΝΥΘΗ Η Δ.Ε.Η. ΥΠΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕΝ “ΑΝΑΣΥΝΔΕΣΙΝ” ΑΝΑΙΤΙΩΣ
Υπό συμπολίτου υπεβλήθη μήνυσις κατά της ΔΕΗ δι’ αχρεωστήτως είσπραξιν 15 δραχμών, τας οποίας ηναγκάσθη να καταβάλη δι’ ανασύνδεσιν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία όμως δεν είχε γίνει διότι δεν είχε μεσολαβήσει διακοπή αν και η προθεσμία εξοφλήσεως του λογαριασμού είχε λήξει. Σημειωτέον ότι πάντοτε η ΔΕΗ, όταν παρέλθη η οριζομένη προθεσμία, έστω και αν δεν διακόψει την παροχήν εισπράττει το αντίτιμον της “ανασυνδέσεως”.