ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατον 12 Μαρτίου 1960
Αριθ. Φύλλου 2677

 

 

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΦΟΡΜΑΝ

Πολλή δουλειά, λίγα αυτοκίνητα, μικρές αμοιβές
και σαμποτάζ από τα ιδιωτικά
Προς την Εφημερίδα «Ροδιακή» ενταύθα.

 

Κύριε διευθυντά,
Σας παρακαλούμεν όπως δεχθήτε και δημοσιεύσητε εις την έγκριτον εφημερίδα σας ότι η κινηματογραφική Εταιρία “Κολούμπια” με την άφιξίν της εις Ρόδον για το γύρισμα της ταινίας «Κανόνια του Ναβαρόνε» ανεκούφισεν πολλάς τάξεις. Εις την πραγματικότητα όμως αυτό δεν συμβαίνει δια τα ταξί διότι τα 4-5 ταξί τα οποίαν χρησιμοποιούν δια διαφόρους εργασίας πληρώνονται 350 δρχ. το δωδεκάωρον και διανύουν γύρω στα 160 έως 200 χιλιόμετρα, δηλαδη: πληρώνονται 1,70 δρχ. κατά χιλιόμετρον αντί των 3,20 που είναι η διατίμησις του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Εκτός της ανωτέρω χρησιμοποιούν και αυτοκίνητα Ιδιωτικής χρήσεως αντί 300 δρχ. ημερησίως και τούτο γίνεται εις βάρος των πτωχών επαγγελματιών που κάθονται στο πεζοδρόμιον του σταθμού, ολόκληρον το εικοσιτετράωρον να εξοικονομήσουν το ψωμί των παιδιών των, και ο κάθε πολίτης που είναι απέξω από την εργασίαν του ταξιτζή νομίζει ότι εμείς θησαυρίζομεν ενώ συμβαίνει το αντίθετον διότι την εργασία που ανήκει ως αυτούς την καρπούνται αι ιδιώτες για να θησαυρίζουν. Αυτά δια την αλήθεια και ας επέμβη και το γραφείον Τροχαίας Κινήσεως ίνα περιορισθή το κακόν.
Ιωάννης ΦΛΑΓΚΟΣ
Πρόεδρος αυτοκινητιστών πόλεως Ρόδου

Ο ΡΟΔΑ ΚΑΙ Ο ΕΔΥΡ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ “ΝΙΡΕΥΣ”

Ως ανεκοινώθη αι εργασίαι δια την ανέγερσιν νέων κτιρίων εντός των Τεχνικών Σχολών του Δήμου ο “Νιρεύς” θα περατωθούν εντός ενός μηνός.
Κατά σχετικάς πληροφορίας εις τα εν λόγω κτίρια θα εγκατασταθούν τα Γραφεία του Ε.Δ.Υ.Ρ. Πάντως μελετάται το θέμα της διαρρυθμίσεως χώρου δια την στάθμευσιν λεωφορείου και κατασκευήν υποστέγων και ειδικών αιθουσών δια την εγκατάστασιν μηχανουργείων επιδιορθώσεως των λεωφορείων.

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΚΑΜΕΙΡΟΝ
Δι’ εγγράφου της Νομαρχίας προς το Συμβούλιόν της Τμήματος Ρόδου της Περιηγητικής Λέσχης εγνωστοποιήθη ότι εις τα πλαίσια του τουριστικού προγράμματος θα ενισχυθούν οικονομικώς αι εκδηλώσεις της Αρχαϊκής εορτής του Κρασιού. Η πρώτη εκδήλωσις θα γίνη τον Ιούλιον με εμφάνισιν χοροδράματος παραπλεύρως των αρχαίων, η ετέρα δε θα λάβη χώραν τον Αύγουστον και θα περιλαμβάνη εκτός των άλλων, διαφόρους εμφανίσεις καλλιτεχνών.

500 ΤΟΝΝΟΙ ΟΙΝΩΝ ΗΓΟΡΑΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΑΪΡ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το ατμόπλοιον «Καλαφάτης» προκειμένου να παραλάβη φορτίον 500 τόννων οίνων οι οποίοι συνεκεντρώθησαν υπό του οινοποιητικού συνεταιρισμού Κω από τους παραγωγούς διαφόρων κοινοτήτων της νήσου μας. Την εν λόγω ποσότητα οίνων ηγόρασε η εταιρεία ΚΑΪΡ.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ ΕΚ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις). 42.000 κυβικά μέτρα ελαφρόπετρας εκ της νησίδος Γυαλί, πλησίον της νήσου μας, εξάγονται εις Ηνωμένας Πολιτείας, υπό της Εταιρείας η οποία εκμεταλλεύεται το ορυχείον. Προς τούτο προσελήφθησαν άνω των 100 εργατών οι οποίοι ήδη απασχολούνται εις την φόρτωσιν των εναερίων βαγονίων που μεταφέρουν το ορυκτόν εις την ακτήν. Εν τω μεταξύ, δια την παραλαβήν του φορτίου, κατέπλευσε εις την νησίδα «Γυαλί» το λίμπερτυ «Δέσπω».