ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 13 Μαρτίου 1960
Αριθ. Φύλλου 2678

 

ΜΕ ΓΟΡΓΟΤΑΤΟΝ ΡΥΘΜΟ
1300 ΚΑΛΥΜΝΙΟΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙ’ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ
ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΗΔΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΕΡΥΣΙΝΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας).
Όλοι οι σπόγγοι της περυσινής σπογγαλιείας επωλήθησαν εις λίαν ικανοποιητικάς τιμάς, συμφώνως-προς σχετικάς εγκύρους πληροφορίας. Οι αγορασταί Καλύμνιοι σπογγέμποροι προώθησαν τους σπόγγους εις Δυτικήν Γερμανίαν και Ηνωμένας Πολιτείας, μικρότεραι δε ποσότητες απεστάλησαν εις Γαλλίαν.

ΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
Εν τω μεταξύ, από δεκαημέρου ήρχισεν εις την πόλιν μας η προετοιμασία δια την σπογγαλιείαν της θερινής περιόδου. Ολίγας ημέρας, μετά την κλήρωσι των αδειών δια την αλιείαν εις την παραλία της Κυρηναϊκής η οποία εγένετο κατόπιν εντολής του υπουργείου Βιομηχανίας δια της Σπογγαλιευτικής Επιτροπής Καλύμνου, άπαντες οι πλοίαρχοι των οποίων τα ονόματα εκληρώθησαν ήρχισαν την σύναψιν συμβολαίων μετά των δυτών και εν γένει με γοργόν ρυθμόν προβαίνουν εις την πλήρη επάνδρωσιν των σπογγαλιευτικών σκαφάνδρων, άτινα θα αποπλεύσουν με 1300 Καλυμνίους δύτας κ.λπ. εκ του λιμένος της πόλεώς μας περί τας αρχάς του προσεχούς μηνός.
Εν τω μεταξύ, οκτώ δύται οι οποίοι παρασυρόμενοι εσκόπευον να αναχωρήσουν δια Τύνιδα, εγκατέλειψαν την τοιαύτην καταστρεπτικήν δια την Κάλυμνον ιδέαν και συνήψαν συμβόλαιον μετά πλοιάρχων οίτινες προορίζονται δια την Κηρυναϊκήν.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΦΘΑΝΕΙ Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ
“ΜΑΧΑΙ” ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ
Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 21 τεχνικοί τη “Κολούμπια” οι οποίοι θα εργασθούν εις το γύρισμα της ταινίας τα «Κανόνια του Ναβαρόνε». Εξ άλλου μεθαύριον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο διάσημος ηθοποιός Γκρέγκορυ Πέκ  ο οποίος θα πρωταγωνιστήση εις την εν λόγω ταινίαν. Ούτος θα συνοδεύεται υπό της συζύγου του δημοσιογράφου Βερονίκ Πασανί και από δύο εκ των πέντε τέκνων του Σεσίλια 2 ετών και Άντονυ 4 ετών. Οι υπόλοιποι πρωταγωνισταί της ταινίας θα αφιχθούν εις Ρόδον μεταξύ της σήμερον και της προσεχούς Τετάρτης.
Ως ανεκοινώθη χθες μετεφέρθησαν έτεραι τρεις ηλεκτρογεννήτριαι και δύο ανεμιστήρες ύψους 3 μέτρων ειδικοί δια την πραγματοποίησιν ...θυελλών.
Χθες εγυρίσθησαν διάφοραι πολεμικαί σκηναί εις την περιοχήν Μόντε Σμίθ. Εις αυτάς μετέσχον 2 βαρέα άρματα μάχης 6 ελαφρά, 10 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και 10 τζίπ.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ κ. ΚΟΝΔΥΛΙΟΣ
Μεθαύριον αναχωρεί επιστρέφων εις την έδραν του ο Δήμαρχος Καστελλορίζου κ. Κονδυλιός, μετά πολυήμερον παραμονήν ενταύθα καθ’ ην ησχολήθη με την προώθησιν ζητημάτων του Δήμου του.
Ο κ. Κονδυλιός ομιλών σχετικώς εξέφρασε την ικανοποίησίν του δια τα μέχρι τούδε εκτελεσθέντα έργα, ετόνισεν όμως ότι επιβάλλεται να μελετηθή ευρύτερον το θέμα του Καστελλορίζου δια να εξευρεθούν λύσεις με μόνιμον και διαρκέστερον χαρακτήρα.