Στην Πάτμο εκτελείται το μεγαλύτερο έργο αναστηλώσεων της χώρας

XΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Τα μνημεία διατηρούν την παλαιάν μορφήν των


ΠΑΤΜΟΣ (Ιδ. ανταπ.)
Ανεκοινώθη εκ του Δήμου ότι, βάσει προϋπολογισμού δαπάνης, η Κυβέρνησις θα διαθέση 6 εκατομμύρια δραχμών, διά την ολοκλήρωσιν των εργασιών εις την Ιεράν Μονήν της νήσου μας.

Αι εν λόγω αναστηλωτικαί εργασίαι, ως τονίζεται, είναι το μεγαλύτερον έργον του είδους αυτού που εκτελείται εις την χώραν σήμερον, αποδίδεται δε ιδιαιτέρα σημασία εις αυτό και παρακολουθείται συνεχώς υπό ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και της Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων. 

Αι εκτελούμεναι ήδη εργασίαι αποσκοπούν εις την πλήρη αναστήλωσιν της Μονής, επιδιώκεται δε όπως διατηρηθή η παλαιά μορφή των κτιρίων, παρά την χρήσιν μπετόν. 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας)
Κατά πληροφορίας εκ Φραγκφούρτης ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Καλογιάννης θα αναχωρήση επιστρέφων εις την έδρα του εντός της εβδομάδος. Ο κ. Δήμαρχος θα παραμείνη επί τίνας ημέρας εις Αθήνας, διά την προώθησιν ζητημάτων του Δήμου της νήσου μας και θα επανέλθη ενταύθα περί τα τέλη τρέχοντος. 

ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.
Ως πληροφορούμεθα κατετέθη εις το Πρωτοδικείον ένστασις κατά του κύρους των εκλογών εις το Εργατικόν Κέντρον Δωδεκανήσου, προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η ένστασις κατετέθη υπό συνδικαλιστικού ονόματι Ασβεστά, ο οποίος αναφέρεται εις περισσότερα των 10 σημείων, ισχυριζόμενος ότι υφίστανται λόγοι ακυρώσεως των εκλογών. Σημειωτέον ότι κατά τας εν λόγω εκλογάς δεν υπήρχον αντίπαλοι του μοναδικού υποψηφίου τέως Προέδρου, ο οποίος επανεξελέγη, αλλά αντιμετωπίζει τώρα την ένστασιν. 

ΔΕΜΑΤΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (Ιδ. ανταπ.)
Παρελήφθησαν υπό του Δήμου 13 μεγάλα δέματα ιματισμού, τα οποία απεστάλησαν υπό της Καστελλοριζιακής Αδελφότητος Γυναικών του Σύδνεϋ Αυστραλίας. Το περιεχόμενο των δεμάτων, κατά την επιθυμίαν των ομογενών εξ Αυστραλίας, θα διανεμηθή εις άπαντας τους κατοίκους της νήσου μας μερίμνη του Δήμου.

ΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ

ΣΥΜΗ (Ιδ. ανταπ.)
Δύο σπογγαλιευτικαί επιχειρήσεις της νήσου μας ειδοποιήθησαν ότι θα χρηματοδοτηθούν παρά της εφετινής των εργασίαν. Αναμένεται ότι το Συμβούλιον Σπογγαλιείας θα εγκρίνη την χρηματοδότησιν μέχρι των αρχών Απριλίου.

Η ΕΓΣΔ ΕΠΩΛΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ  «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΝ» ΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝ ΥΠ’ ΑΥΤΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ

Ανεκοινώθη εκ της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ότι κατ’ αυτάς εκλείσθη συμφωνία και επωλήθη εις την «Ελαιουργικήν» το συγκεντρωθέν ελαιόλαδον, διά λογαριασμόν των παραγωγών. Η ποσότης του παραδοθέντος ελαιολάδου ανήρχετο εις 80 τόννους περίπου, η τιμή δε διαθέσεως αυτού ήτο η ανάλογος προς τας οξύτητας, η οποία έχει ορισθή διά την συγκέντρωσιν του προϊόντος διά λογαριασμόν του δημοσίου.