Ειδήσεις από το παρελθόν

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης

 

Η πρώτη «είδηση» από το παρελθόν αναφέρεται στην Ευδοκία Αβέρωφ, ανιψιά του μεγάλου ευεργέτου Γεωργίου Αβέρωφ και θυγατέρα του Νικολάου Αβέρωφ.

Κατά την αθηναϊκή εφημερίδα ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ της 6.3.1884 «απεβίωσε... εν Μετσόβω ο ομογενής Νικόλαος Αβέρωφ,... τελευταίον είχεν υποστή πολλάς λύπας ένεκα της γνωστής αιχμαλωσίας της θυγατρός του, κατόπιν δ’ εκ του θανάτου του μόνου αυτού υιού νεαρωτάτου την ηλικίαν...». Η αιχμαλωτισθείσα από τον λήσταρχο Θύμιο Γάκη, ήταν η Ευδοκία, η αποκαλούμενη «Βασιλαρχόντισα».

Η επόμενη «είδηση» αναφέρεται σ’ ένα περιστατικό από τους ατελεύτητους αγώνες των Χειμαρριωτών κατά των αυταρχικών μεθόδων Τούρκων και Αλβανών. Δύο «ειδήσεις» ελληνικού ενδιαφέροντος, αναφέρονται στην Αιθιοπία. Άλλες στην τριετή (1866-1869) επική εξέγερση των Κρητικών κατά της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μιά αναφορά στον ένθερμο φιλέλληνα και τετράκις πρωθυπουργό της Μ. Βρετανίας, Γουΐλιαμ Γλάδστων. Στο Παρίσι πεθαίνει ο Στέφανος Αυγουστή Ράλλης, της μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας Ralli Bros, η οποία, στη μεγάλη ακμή της, απασχολούσε ανά την υφήλιο 40.000 υπάλληλους!

Ένα σεξουαλικό σκάνδαλο στη Μανσούρα της Αιγύπτου με δράστη τον Έλληνα υποπρόξενο και θύμα νεαρό Έλληνα. Ένας Τούρκος Διοικητής στα Ιωάννινα έχων και ελληνική καταγωγή.

Στο Βερολίνο, στα 70 χρόνια του Γερμανού αρχαιολόγου και ένθερμου φιλέλληνα Ερνέστου Κουρτίου, συμμετέχουν και Έλληνες, τιμώντες τη μεγάλη προσφορά του στην ελληνική αρχαιολογία.

Τέλος ο θάνατος του γιού της ηρωίδος του 1821 Μπουμπουλίνας.
 
Οι ειδήσεις 
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26.10.1884 –
Ετελέσθησαν μεγαλοπρεπώς εν Μετσόβω οι αρραβώνες του εν Ιωαννίνοις δικηγόρου κ. Σ. Τζοανοπούλου μετά της ευηγμένης και πολυφέρνου δεσποσύνης Ευδοκίας Ν. Αβέρωφ.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 4.11.1884 – Αι εν Ηπείρω τουρκικαί αρχαί συνέλαβον προ μηνών ήδη και εφυλάκισαν εν Ιωαννίνοις επτά προύχοντας Χειμαριώτας όπως ούτως καταβάλωσι την ερρωμένην αντίστασιν, ην ολόκληρος η Χειμάρα αντιτάσσει κατά της Πύλης θελούσης να καταργήση διοικητικά και φορολογικά προνόμια, άτινα από αιώνων απολαύει η χριστιανική αυτή επαρχία. Οι φυλακισμένοι απελύθησαν ευτυχώς εσχάτως, δια προσπαθειών γενομένων παρά τω σουλτάνω και τη Πύλη υπό ξένων και ομογενών, αλλ’ όμως κρατούνται έτι εν Ιωαννίνοις και εκβιάζονται ίνα εκ τούτου η εν Χειμάρρα κατάστασις περιέστη εις θέσιν λίαν κρίσιμον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.11.1884 – Εκπληκτική είδησις. Χθες επανήλθε εξ Αβυσσινίας πεζός πορευθείς έως Καΐρου επί μήνας!! Ο συμπολίτης μας εκ του δήμου Ωρωπίων Αγγέλης Θήβας, όστις είχεν απέλθει μετά του κ. Μητσάκη ακόλουθος τούτου. Έφθασε δε κατ’ ευθείαν εις τον βουλευτήν του Αντώνιον Ζυγομαλάν και τω προσεκόμισε δώρα της μυθώδους εκδρομής του ακόντιον αβυσσινιακόν, ακκινάκην, όπλα από τούδε της αντιπολιτεύσεως ως βλέπετε, δοράν παρδάλεως και αλεξήλιον κατασκευής αβυσσινίδων χειρών! [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.11.1884 – Εις Αβυσσινίαν παρά τω φίλω Βασιλεί Ιωάννη αποστάλλεται ο κατ’ αίτησιν επίμονόν του έλλην ιατρός. Τοιούτος δε είναι ο κ. Ν. Γ. Παρίσης εξ Ύδρας. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1.12.1884 – Ο μέγας Γλάδστων, επί της εστίας αυτού εν τω αναγνωστηρίω του, ως αναφέρει εις τους «Συλλόγους» ομογενής τιμηθείας δια προσκλήσεως γεύματος παρ’ αυτώ, διατηρεί δύο εικονίσματα αργυρότευκτα, τον Άγιον Γεράσιμον και τον Άγιον Σπυρίδωνα, ους έλαβε κατά την προ εικοσιπενταετίας εν Επτανήσω διατριβήν του και εναβρύνεται επί τη προσκτήσει ταύτη.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 4.12.1884 – Προχθές εκηδεύφθη εν Σπέτσαις ο Νικόλαος Δ. Μπούμπουλης, εν ηλικία 75 ετών, τελευταίος υιός της ηρωΐδος Μπουμπουλίνας λείψανον του ιερού αγώνος και πατήρ των υποπλοιάρχων του β. Ναυτικού κ.κ Παντελή και Γεωργίου Μπούμπουλη. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 7.12.1884 – Επιστέλουσιν εκ Θεσσαλονίκης «Ο Θεσσαλονικεύς καθηγητής Λάζαρος Αντωνιάδης διωρίσθη εις το εν Σέρραις αρτισύστατον Γυμνάσιον. Ούτως η Θεσσαλονίκη απώλεσεν οτρηρόν των γραμμάτων θεράποντα».

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 10.12.1884 – Απεβίωσεν εις Παρισίους προβεβηκώς την ηλικίας ο Στέφανος Α. Ράλλης εκ του μεγάλου εμπορικού οίκου εν Αγγλία, διατρίβων εν τη γαλλική πρωτευούση από τινων ήδη ετών.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.12.1884 – Ευχαρίστως μανθάνομεν ότι εν Μοναστηρίω της Μακεδονίας ιδρύθη ιερατική σχολή δαπάνη ομογενών. Κατά τους «Συλλόγους» η εν αυτή, εκπαίδευσις είναι λίαν επιμελημένη. Διδάσκεται δε πλην άλλων μαθημάτων και η εκκλησιαστική μουσική. Οι εν αυτή τρόφιμοι ανέρχονται νυν εις 30 η δε δαπάνη της συντηρήσεως εις εξήκοντα χιλ. φρ., ων το πλείστον μέρος καταβάλλει ο φιλογενέστατος κ. Χρηστάκης Ζωγράφος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 17.12.1884 – Η το γενικόν ενδιαφέρον διεγείρασα δίκη του μόλις δεκαεπταετούς Ευαγ. Νάτσιου κατηγο- ρουμένου επί τη δολοφονία του εν Μανσούρα υποπροξένου της Ελλάδος Κροκίδα έληξε τέλος πάντων [...] Ο φόνος εγένετο κατά τον Οκτώβριον του παρελθόντος έτους, του κατηγορουμένου νέου δις πυροβολίσαντος καθ’ οδόν κατά του θύματος και διά περιστρόφου και ως λόγον προβάλοντος ότι ο Κροκίδας... εβίασεν αυτόν. [...] Το δικαστήριον των συνέδρων επέβαλε τω κατηγορουμένω την ποινήν του θανάτου! [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 21.12.1884 – Επί τω θανάτω της Βαρωνίδος Ιφεγένειας Σίνα μαύρη σημαία κυματίζει από προχθές επί της Σιναίας Ακαδημίας. Η μακαρίτης ην θυγάτηρ του πρίγκηπος Γκίκα και χήρα... του μεγάλου ευεργέτου της Ελλάδος, του ιδρυτού της ημετέρας Ακαδημίας, ... θυγατέρες, της μακαρίτιδος εισίν η πριγκίπισσα Υψηλάντη, η κόμισσα Βίμπφεν, η δούκισσα Καστρή, εγγονός δ’ αυτής ο διευθυντής του Φιουμίου Κόμης Ζάχης.

ΜΕΛΛΟΝ, 30.1.1868 – Ιωάννινα τη 20 Ιανουαρίου 1868... Έτερον συμβεβηκός λυπηρόν και εις ταραχήν τους χριστιανούς εμβαλόν, είναι η γενομένη βεβήλωσης μιάς εκκλησίας του χωρίου Κράψη της επαρχίας Μαλακάση. Αλβανοί εισελθόντες εις την εκκλησίαν εκείνην, ήναψαν φωτιάν εντός αυτής, ποιούντες χρήσιν των αγίων εικόνων, ποικιλαχώς ασχημήσαντες απήλθον. [...]

ΜΕΛΛΟΝ, 16.2.1868 – ΧΑΝΙΟΙΣ την 4 Φεβρουαρίου 1868. Με όλον την κατά την τελευταίαν εβδομάδα επικρατούντα βαρύν χειμώνα, το επαναστατικόν όπλον ου μόνον δεν εσίγησεν, αλλά και επιθετικόν έλαβεν ύφος διότι και εις την επαρχίαν Κισσάμου ο Βαρδινογιάννης προσβαλών την εις την χωρίον προφυλακήν των εχθρών, ηνάγκασε αυτήν να υποχωρήση με μεγάλην αυτής ζημίαν, με εγκατάλειψιν όπλων, νεκρών κ.λπ. και εις, Αποκόρωνα οι ανδρείοι μας επετέθησαν κατά του εις Καΐναν εστρατοπεδευμένου εχθρού. [...]

ΜΕΛΛΟΝ, 5.3.1868 – Εγνωστοποιήσαμεν ότι ο εν Κρήτη αγωνισθείς φιλέλλην κ. Ιλαρίων Σκίνερ ανεχώρησε δι’ Αμερικήν ήδη μας γράφουσιν εκείθεν ότι προ δύο περίπου μηνών εξακολουθεί δραστηρίως και μετά ζήλου ανωτέρου παντός επαίνου.

ΜΕΛΛΟΝ, 12.1.2868 – Και εν Αυστραλία εις τα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού ο αγγλικός τύπος εκίνησε την γλώσσαν κατά του κρητικού ζητήματος. Αλλά και εκεί ευρέθησαν Έλληνες και φιλλέληνες, εις εξ αυτών ο Έλλην κ. Λ. Ινδαρές και εις φιλέλλην ανεπεξήλθεν. Δημοσιεύομεν μεταφράζοντες εκ της εν Melburne της Νέας Ολλανδίας εκδιδομένης εφημερίδος τα εξής προς ημάς εκείθεν αποσταλέντα, αναφερόμενα μεν εις παρελθούσαν μεν εποχήν (διότι εις τα απώτατα εκείνα μέρη ούτε φθάνουν ουδέ ταχέως, επανακάμπτουσιν αι ειδήσεις), δεικνύοντα όμως αρκούντως και ότι πανταχού της γης εργάζονται του ελληνισμού οι απόστολοι, και ότι ο γράφων ορθώς προέγνων τα κατόπιν γεγονότα.

ΜΕΛΛΟΝ, 8.3.1868 – Ήπειρος τη 4 Μαρτίου 1868. Διάδοχος του... εξευρωπαϊσμένου διοικητού Ετέμ πασά, διωρίσθη ο εξοχώτατος Αχμέτ Ρασίμ πασάς, ο γνωστός τοις πάσιν εν Ελλάδι Βασιλάκης, ο υπό τον Καϊρην ανατραφείς και εκπαιδευθείς τα εγκύκλια μαθήματα, και εν των Πανεπιστημίω των Αθηνών σπουδάσας, ως λέγεται, τα νομικά, είτα δε ενθυμηθείς την εκ πατρός καταγωγήν του απήλθεν εις Τουρκίαν, όπου δεχθείς τον Ισλα- μισμόν, διά τας γνώσεις του και την ευφυΐαν του ταχέως προεβιβάσθη και έφθασεν εις τον υψηλόν αυτόν βαθμόν. [...]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25.10.1884 – Η εβδομηκοστή επέτειος της γεννήσεως του διασήμου γερμανού ιστορικού και αρχαιολόγου Κουρτίου εωρτάσθη τη 13 τρέχοντος εν Βερολίνου πανηγυρικώτατα. [...] Κατά την πάνδημον εορτήν,... αξιοπρεπέστατα εντιπροσωπεύθη η Ελλάς υπό του εν Βερολίνω πρεσβευτού κ. Ραγκαβή και των εκεί σπουδαζόντων Ελλήνων, επιτροπή τούτων τριμελής εκ των Αρ. Ρούκη, του ημετέρου, ο Θ. Ρουσοπούλου και Ι. Σβορώνου ωδηγήθη υπό του Έλληνος πρεσβευτού εις την οικίαν του Κουρτίου, [...] ο δε Ρούκης απηύθυνε σύντομον προσφώνησιν γερμανιστί, και εξήρε την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού διά των εξής: «Ημείς οι Έλληνες ουδέποτε θα λησμονήσωμεν το όνομα εκείνου, όστις έδωκεν αφορμήν ίνα προσενεχθώσιν εις φως οι εν Ολυμπία θησαυροί». [...]