Οι ηθοποιοί της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» εξάρουν την φιλοξενία στη Ρόδο

Οι ηθοποιοί εξαίρουν την φιλοξενίαν εν Ρόδω

Ευτυχής ο Πεκ-20 χιλιόμετρα δια την ανεύρεσιν φάρμας-Χιλιοτραγουδισμένη!-Οι αρχαγγελίτικες μπόττες
της Ειρήνης Παπά-Ο Κουήν μαθαίνει ...σούστα!

Οι παρεπιδημούντες ηθοποιοί του κινηματογράφου και ο παραγωγός της ταινίας «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» κ. Φόρμαν, εις εορτήν που εδόθη το εσπέρας του Σαββάτου εις αίθουσαν του Τουριστικού Χωριού συνηντήθησαν και συνωμίλησαν με τους υπερδιακοσίους προσκεκλημένους, οι οποίοι εξεπρομώπουν τας αρχάς της πόλεως και την κοινωνίαν της Ρόδου. Άπαντες οι ηθοποιοί, συνομιλούντες με συντάκτην της «Ροδιακής» εξέφρασαν τον θαυμασμόν των δια την Ρόδον, ευχαριστήσαντες τους Ροδίους δια τα φιλικά των αισθήματα.

Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ
Ο Γκρέγκορυ Πεκ ομιλών είπε τα εξής: «Η Ρόδος είναι φιλόξενος τόπος και το διεπίστωσα κατά την ενταύθα ολιγοήμερον παραμονήν μου. Είμαι ευτυχής διότι ευρίσκομαι εις Ρόδον και διότι θα παραμείνω επί 5 ή 6 εβδομάδας. Ελπίζω ή μάλλον είμαι βέβαιος ότι θα επισκεφθώ αργότερον την Ρόδον ως ιδιώτης, δια να την γνωρίσω καλύτερον».

Ο ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΗΝ
Ο Άντονυ Κουήν, απαντών εις ερωτήσεις ετόνισε: «Είναι όμορφο να ζη κανείς εις την Ρόδον. Θα σας είπω ότι χθες διέσχισα 20 περίπου χιλιόμετρα με τα πόδια, μαζί με φίλους, αναζητών μίαν κατάλληλον έκτασιν δια να την αγοράσω και να δημιουργήσω εδώ μίαν φάρμα, εις την οποίαν να έρχωμαι να αναπαύωμαι».

ΝΤΕΗΒΙΝΤ ΝΙΒΕΝ
Ο Ντέηβιντ Νίβεν ετόνισε: «Είναι πολύ ωραίο το νησί αυτό!»

Η ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ
Η Ειρήνη Παπά, ομιλούσα είπε τα εξής: «Έρχομαι δια πρώτην φοράν εις Ρόδον. Τι να σας είπω εγώ; Η Ρόδος είναι χιλιοτραγουδισμένη!». Ολίγον αργότερον δε ανέφερα ότι επρομηθεύθη ένα ζεύγος γυναικείες μπόττες, από εκείνας που φορούν αι χωρικοί, τας οποίας θα φορή εις Ρόδον όποτε τούτο είναι δυνατόν.

ΚΟΥΗΝ ΚΑΙ ΠΑΠΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΟΥΣΤΑ
Πρέπει να αναφερθή ότι εις σύντομον ομιλίαν του και ο Φόρμαν εχαρακτήρισε την Ρόδον ως παράδεισον. Τέλος, ιδιαιτέρα εντύπωσιν προεκάλεσεν το γεγονός ότι ενώ το μπαλέττο του δήμου εχόρευε Δωδεκανησιακούς χορούς (σούστα) η Ειρήνη Παπά και ο Άντονυ Κουήν εμιμούετο τα βήματα των χορευτριών με αξιόλογον επιτυχίαν.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, το Εργατικόν Κέντρον Βορείου Συγκροτήματος απέστειλε προς τους Εργάτας Κομοτηνής οι οποίοι επλήγησαν προ τινος εκ πλημμυρών, το ποσόν των 1200 δραχμών εις ένδειξιν συμβολικής ενισχύσεως. Εις αποσταλέν σχετικόν έγγραφον, τονίζεται ότι το ποσόν αυτό συνελέγη υπό των σωματείων προσωπικού ΔΕΗ, ιδιωτικών υπαλλήλων λιμενεργατών, ηλεκτροτεχνιτών, φορτοεκφορτωτών, οικοδόμων κουρέων, εργατών βιομηχανίας, λεμβούχων και καπνεργατών.

ΔΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΟΥ Τ.Α.Κ.Ε.
Ως ανεκοινώθη κατά τας αρχάς προσεχούς μηνός θα αφιχθή ενταύθα ανώτερος υπάλληλος του ΤΑΚΕ προκειμένου να εκδώση βιβλιάρια ασθενείας δια τους ιερείς και τας οικογενείας των. Προς τούτο υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου παρακαλούνται οι ιερείς όπως αποστείλουν το συντομώτερον τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ “ΝΤΕΜΟΪΝΣ”
Αύριον καταπλέουν εις Ρόδον η Ναυαρχίς του Έκτου Αμερικανικού Στόλου καταδρομικόν “Ντεμόινς”, του οποίου επιβαίνει ο Αρχηγός του Στόλου ναύαρχος Άντερσον και δύο αντιτορπιλλικά.