Από τη νέα περίοδο θα λειτουργήσει το κονσερβοποιείο στη Ρόδο

ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΤΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Η αντιπροσωπεία της ΕΓΣΔ, ομού μετά των βουλευτών Δωδεκανήσου κ.κ. Κωτιάδη και Παρθενιάδη επεσκέφθη τον Διοικητήν της ΑΤΕ κ. Χριστοδούλου, από τον οποίον εζητήθη η συμπαράστασίς του δια την ίδρυσιν των γεωργικών βιομηχανιών εν Δωδεκανήσω και ειδικώτερον την κοινοπραξίαν ΑΤΕ-ΕΓΣΔ δια την ίδρυσιν το συντομώτερον πλήρους Κονσερβοποιείου εν Ρόδω, δυναμικότητος 150 τόνων, με συμμετοχήν της ΑΤΕ κατά 51%.

Σχετικώς απεφασίσθη όπως το ταχύτερον αρχίση η μελέτη των κτηριακών και μηχανολογικών λεπτομερειών δια την εγκατάστασιν του Κονσερβοποιείου εις την «Σάιφε», ώστε από της προσεχούς καλλιεργητικής περιόδου να είναι τούτο έτοιμον προς λειτουργίαν.

ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΛΕΙΣΤΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του γραφείου Επιθεωρήσεως Εργασίας σήμερον άπαντα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής εορτής. Επίσης θα παραμείνουν κλειστά και άπαντα τα εργοστάσια.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Επί του θέματος προστασίας των σταφυλών η αντιπροσωπεία μετά των βουλευτών κ.κ. Κωτιάδη και Παρθενιάδη, εζήτησεν όπως συναντήση τον κ. Πρωθυπουργόν, αλλά λόγω ασχολιών του εν όψει της μεταβάσεώς του εις Θεσσαλονίκην, εγένετο αύτη δεκτή υπό του αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Κανελλοπούλου.

Ο κ. Κανελλόπουλος εδήλωσεν ότι το θέμα έχει λήξει και έχει ληφθή πλέον η απόφασις της Κυβερνήσεως δια την κατάργησιν του μέχρι του δε ισχύοντος συστήματος προστασίας και ότι η εξ Υπουργών Οικονομική Επιτροπή θα εξετάση το όλον θέμα της προαγωγής της αμπελοκαλλιεργείας εν Δωδεκανήσω.

ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ενωρίτερον αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη εκ των κ.κ. Μπάρδου και Ηρωνία, Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΓΣΔ, Ποτσάκη Προέδρου Συν/σμού Έμπωνας και Γεωργιάδη, εκπροσώπου του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κω, επεσκέφθη τον κ. Κωτιάδην και εζήτησε την συμπαράστασίν του δια την επίλυσιν των γεωργικών ζητημάτων Δωδεκανήσου.

Η αντιπροσωπεία με τα των κ.κ. Κωτιάδη και Παρθενιάδη επεσκέφθη τον Υπουργόν Γεωργίας κ. Αδαμόπουλον, εις τον οποίον εξέθεσε τα διάφορα θέματα.

Ο κ. Υπουργός εδήλωσεν ότι θα καταβάλη προσπάθειαν ούτως ώστε η ίδρυσις εργοστασίου Παστεριώσεως Γάλακτος και Τυροκομίας εν Ρόδω, συμπεριληφθή, εις την αναμόρφωσιν του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων δια το Β! εξάμηνον 1960.

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΩ
Χθες την 7ην μ.μ. ωμίλησεν ο Διευθυντής της ΠΑΡ κ. Χαραλαμπίδης με θέμα σχετικόν προς την σημερινήν εορτήν. Η διάλεξις εγένετο εις το Δημοτικόν Θέατρον παρουσία των αρχών και πλήθους κόσμου. Επίσης χθες ωμίλησεν εις το Καζούλλειον η γυμνασιάρχης Κα. Βολιανίτου με θέμα «Η ασύγκριτη Ελληνική ψυχή».
Εξ άλλου, επί τη Εθνική Εορτή εγένετο χθες τελετή εις τας Σχολάς του «Νιρέως» με ομιλητάς τους καθηγητάς κ.κ. Παπαεμμανουήλ και Φράσσαρην. Εορταί εγένοντο ομοίως και εις άπαντα τα σχολεία της πόλεως.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ. ΑΡΝΩ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο Υπουργός Θρησκευμάτων της Αυστραλίας κ. Φελίξ Ραϋμόν Αρνώ ο οποίος κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον «Σπάρταλη». Η επίσκεψις του κ. Αρνώ εις Ρόδον δεν έχει επίσημον χαρακτήρα, ούτος δε εδήλωσεν ότι αφίκετο ενταύθα δια να αναπαφθή.

ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 24
Η Διεύθυνσις Βιοτεχνίας του υπουργείου Βιουμηχανίας καταρτίζει σχέδιον δια την προστασίαν, ενίσχυσιν και προαγωγήν της επαρχιακής χειροτεχνίας και βιοτεχνίας, προκειμένου να εξασφαλισθούν όροι ευνοϊκοί υπέρ αυτής, δια να δυνηθή να ανταπεξέλθη εις τον συναγωνισμόν των αντιστοίχων τομέων του κέντρου. Αντικειμενικός σκοπός των μελετωμένων μέτρων είναι η αύξησις της απασχολήσεως εις τα επαρχιακά κέντρα και την ύπαιθρον.