Συγκαλείται σύσκεψη για την συγχώνευση ΡΟΔΑ και ΚΤΕΛ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΝ ΡΟΔΑ-ΚΤΕΛ
Σήμερον θα συνέλθουν εις σύσκεψιν, υπό την προεδρίαν του Νομάρχη, εκπρόσωποι του ΡΟΔΑ και του ΚΤΕΛ, προς συζήτησιν των λεπτομερειών των δύο οργανισμών αυτοκινήτων της Ρόδου.
Ως γνωστόν, κατά προηγουμένην σύσκεψιν, είχεν επέλθει κατ’ αρχήν συμφωνία δια την συγχώνευσιν.
Η σημερινή σύσκεψις επρόκειτο να γίνη χθες αλλ’ ανεβλήθη δια σήμερον την 11ην πρωινήν.

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 1959 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπό της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχίας κατηρτίσθησαν οι στρατολογικοί πίνακες των στρατευσίμων κλάσεως 1959, οίτινες κατ’ αυτάς διαβιβάζονται εις τους Δήμους και τας Κοινότητας του Νομού, δια την επεξεργασίαν των υπό των προς τούτο αρμοδίων κατά τόπους επιτροπών.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Υπό του Υπουργείου Εσωτερικών και Προνοίας κατηρτίσθη και απεστάλη εις το ΑΣΔΥ Διάταγμα δια του οποίου ρυθμίζεται ο τρόπος της λειτουργίας των Νοσοκομείων του Κράτους, εγκρίνονται δε και νέοι οργανισμοί δια το διοικητικόν και επιστημονικόν προσωπικόν των εν λόγω Νοσοκομείων.

ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΦΑΡΜ/ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Προνοίας κοινοποιηθείσης προς άπαντα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53, φαρμακευτική περίθαλψις θα παρέχηται μόνον εις τους νοσηλευομένους ασθενείς, αποκλειομένης της παροχής φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού εις τους προερχομένους προς εξέτασιν εις τα εξωτερικά ιατρεία.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 17 (Ιδ. ανταπόκρισις)-Την 13ην τρέχοντος ο Υπουργός κ. Κωτιάδης επεσκέφθη την κλινικήν του Δωδεκανησίου κ. Π. Χρυσοχέρη εν Νικαία, όπου εγένετο ενθουσιωδώς δεκτός υπό τοπικών παραγόντων της Νικαίας και του Κορυδαλλού, μεταξύ των οποίων και οι πρώην δήμαρχοι Σ. Κοραής Νικαίας και Ιπ. Οδαμπάσογλου Κορυδαλλού.
Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την ευαρέσκειαν του προς τον Δωδεκανήσιον κ. Χρυσοχέρην δια την αρτίαν οργάνωσιν και λειτουργίαν της Γενικής κλινικής “Αγ. Ειρήνη”.

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 17-Ανακοινούται ότι το Υπουργείον Γεωργίας ουδεμίαν εξέδωκεν διαταγήν περί διακοπής του έργου της καταπολεμήσεως του δάκου. Η καταπολέμησις συνεχίζεται εις τας ελαιοπαραγωγικάς περιοχάς με την παλαιάν μέθοδον, παρέχετια όμως εις τους παραγωγούς η δυνατότης εφαρμογής των νέων μεθόδων καταπολεμήσεως του δάσκου.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ 50 ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΔΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
Χθες δια του μότορσιπ “Επτάνησος” ως και μέσω Καμείρου Σκάλας ανεχώρησαν εις Χάλκην 50 περίπου εκδρομείς Χαλκήται διαμένοντες εις Αθήνας, προκειμένου να παρακολουθήσουν την πανήγυριν του Αγίου Ιωάννου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ
Χθες η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων συνοδευόμενος υπό του Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Καντή επεσκέφθη τον Άνω Αγ. Γεώργιον, δια διάφορα αρχιτεκτονικά ζητήματα.

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Δια διαταγής του Νομάρχη ανεστάλη επί δίμηνον η μετάθεσις του μηχανικού Καλύμνου εις το Γραφείον Δημοσίων Έργων Κω.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
Υπό οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας εμηνύθησαν δύο καταστηματάρχαι δι’ υπερβολικήν απασχόλησιν του προσωπικού των και διότι δεν ετήρουν καταστάσεις.