Θα γίνουν εξαγωγές ροδίτικου οίνου στην Ιταλία;

ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΡΟΔΙΑΚΩΝ ΟΙΝΩΝ;
Ως πληροφορούμεθα, αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Πετρούτσι, εκπρόσωπος ενός εκ των μεγαλυτέρων γραφείων της Ρώμης δια την τοποθέτησιν οίνων τοποποιημένων εις ολόκληρον τον κόσμον.

Ο κ. Πετρούτσι εξεδήλωσε ενδιαφέρον δια τα τυποποιημένα κρασιά της Καΐρ, ήλθε δε εις επαφήν με τον Δήμαρχον και τον Επιθεωρητήν Συνεταιρισμών κ. Κανελλόπουλον.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, υπάρχουν μεγάλαι πιθανότητες δια την πραγματοποίησιν μεγάλων αγορών Ροδιακών οίνων.

ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ ΘΑ ΕΧΗ ΠΕΡΑΤΩΘΗ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΩΝ
Ως ανεκοινώθη, εντός του μηνός θα αποσταλούν εξ Αθηνών εις τον Δήμον Ρόδου παρά του καθηγητού της Σχολής Καλών Τεχνών αρχιτέκτονος κ. Μυλωνά τα σχέδια δια την κατασκευήν της Νέας Σκηνής του Χειμερινού Δημοτικού Θεάτρου. Η εν λόγω κατασκευή θα έχη περατωθή τον Φεβρουάριο ή Μάρτιον 1957.

Εξ άλλου η κάτωθεν του θεάτρου αίθουσα θα διαρρυθμισθή εις αίθουσαν χορών, η οποία θα διατίθεται εις σωματεία κ.λπ.

Η δαπάνη δι’ αμφότερα τα έργα θα ανέλθη εις 500.000 δραχμών.

Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΚΤΙΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΙΝΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ;
Ως πληροφορούμεθα, υπό του Δημάρχου Ροδίων κ. Πετρίδη μελετάται το ενδεχόμενον της ανεγέρσεως κτιρίου και λειτουργίας Καζίνου εις το Ροδίνι.

Εις την ιδίαν ταύτην ήχθη ο κ. Δήμαρχος κατόπιν της διαπιστώσεως ότι με την υπάρχουσαν συγκοινωνίαν, το κέντρον “Ροδίνι” έχει ήδη αξιοποιηθή.

Εάν τελικώς ληφθή σχετική απόφασις, θα ανεγερθή εις την περιοχήν Ροδινιού μεγαλοπρεπές κτίριον, όπου θα στεγασθή το Καζίνο.

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη, ο Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης συνειργάσθη με τον εκπρόσωπον του ΣΕΓΑΣ κ. Σταματίου, απεφασίσθη δε όπως συγκροτηθή τοπική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ δια την τόνωσιν και την ανύψωσιν του κλασσικού αθλητισμού.
Προς τακτοποίησιν διαφόρων λεπτομερειών, θα αφιχθή ενταύθα τον Οκτώβριον ο Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κ. Α. Νικολαΐδης.

Ο κ. Σταματίου ανεχώρησε χθες εις Αθήνας.

Ο ΝΟΡ ΕΚΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΟΦΝΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝ. ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥΣ
Υπό της ΕΚΟΦΝΣ απεστάλη εις τον ΝΟΡ εγκύκλιος, δια της οποίας καλείται το Ροδιακόν Σωματείον εις τους Πανελληνίους Κωπηλατικούς αγώνας, οι οποίοι θα διεξαχθούν εις Πόρον την 17ην Οκτωβρίου.


ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ “ΚΥΡΤΙΕΣ” ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΕ ΕΚΤΑΣΙΝ 15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Κω, την 19ην τρέχοντος εξερράγη πυρκαϊά εις θέσιν “Κυρτιά” του Χωρίου Κέφαλος η οποία απετέφρωσε έκτασιν 15 στρεμμάτων ανήκουσαν εις την κοινότητα.
Αστυνομικοί και χωρικοί εκινητοποιήθησαν ενετόπισαν δε και κατέσβεσαν το πυρ μετά 1 1/2 ώρας.
Διεπιστώθη ότι το πυρ προήλθεν εκ σιγαρέττου το οποίον εξ αμελείας είχον ρίψει οι Σταμάτιος Καλλερές και Σταμάτιος Αντανούρης, οίτινες ενησχολούντο εις την κατασκευήν ασβεστοκαμίνου.

Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ
Ως εγνώσθη, ήρχισαν από της χθες τα έργα επισκευής και διαρρυθμίσεως του “Οίκου Κολυμπίων”.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Υπηρεσίας καθωρίσθησαν αι τιμαί άρτου δια την τρέχουσαν εβδομάδα του μεν λευκού εις 4,70 κατά κιλόν, του δε πιτυρούχου εις 2,80.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
Σήμερον την 5.30 απογευματινήν θα λάβη χώραν εις το “Ελλη” η 2α υποδειγματική διδασκαλία καταδύσεων. Οι ενδιαφερόμενοι δέον να προσέλθουν εις την Λέσχην του ΝΟΡ την 5ην απογευματινήν.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
Δια του Ηλιούπολις αφίχθη προχθές εις Ρόδον ο νέος προπονητής του Γ.Σ. Διαγόρα κ. Βασίλειος Κοσκινάς εκ των αρίστων ποδοσφαιριστών της πρωταθλήτριας Ολυμπιακός Πειραιώς προερχόμενος.
Τον κ. Κοσκινά, υπεδέχθησαν εις το Τελωνείον το ΔΣ του Διαγόρα και πολλοί αθληταί και φίλαθλοι.
Σήμερον κατά την συνεδρίαν του ΔΣ του Διαγόρα θα παρουσιασθούν προ του προπονητού των άπαντες οι ποδοσφαιρισταί της πρωταθλητρίας μας.