Δωδεκανήσιος πρώτευσε στις εξετάσεις του Ανωτέρου Θεολογικού Φροντιστηρίου της Ριζαρείου Σχολής

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Υπό του προέδρου του ΕΚΡ κ. Λαμπριανού μας απεστάλη χθες το ακόλουθον τηλεγράφημα:
“Κατόπιν ολοκληρώσεως επαφών μου με υπηρεσίας υπουργείου Εργασίας ΙΚΑ και Συνομοσπονδίας, αναγνώρισις ημερομισθίων ΕΛΚΑΔ θεωρείται γεγονός τετελεσμένον. Χθες επεσκέφθην υπουργόν Οικονομικών διά ζήτημα εξαγωγής οινοπνεύματος όστις με εβεβαίωσεν ουδείς κίνδυνος περιορισμού υπάρχει.

Σήμερον επεσκέφθην υπουργόν Κοινωνικής Προνοίας διά ζητήματα προσωπικού Ιδρυμάτων. Με διεβεβαίωσε θα επιληφθή επίλυσίν των. Δια διαταγής υπουργείου Προνοίας επιτρέπεται κατάταξις πρακτικών νοσοκόμων άρρενος προσωπικού.

Ανάγκη άλλων ζητημάτων επιβάλλει παράτασιν παραμονής μου».

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΕΠΡΩΤΕΥΣΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
Ως εγνώσθη, εις Δωδεκανήσιος επρώτευσε καταρρίψας το ρεκόρ επιδόσεως εις τας προαγωγικάς εξετάσεις του Ανωτέρου Θεολογικού Φροντιστηρίου της Ριζαρείου Σχολής.
Ούτος είναι ο διδάσκαλος και εκ των στελεχών του Συλλόγου Καστελλοριζίων κ. Αντώνιος Βενίτης.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΡΟΔΙΩΝ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΡΙΦΘΗ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
Προχθές την 8.30 εσπερινήν εσημειώθη επεισόδιον εις την  αποβάθραν αποβιβάσεως των αμερικανών εις Μανδράκιν, μεταξύ ομάδος Ροδίων μικροπωλιτών και δύο διερμηνέων και διαφημιστών εξ Αθηνών, λόγω διαφωνίας των σχετικώς με την εξυπηρέτησιν αμερικανών.

Κατά το επεισόδιον ετραυματίσθησαν ο εκ Ρόδου Ι. Γονιδάκης ελαφρώς εις τα χείλη, και ο εξ Αθηνών Α. Μυλοποταμιτάκης εις την κεφαλήν διά λίθου. Εξ’ άλλου υπό των Ροδίων ερρίφθη εις την θάλασσαν ο διερμηνεύς Ν. Μπαλαχούνης εξ Αθηνών.

Η συμπλοκή έληξε τη επεμβάσει οργάνων του Λιμεναρχείου.

 

 

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΥΣΙΝ ΔΥΤΗΝ
Ως ανεκοινώθη, υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου διεξάγομαι ανακρίσεις, σχετικώς με την προσβολήν υπό της νόσου των δυτών, ήτις εσημειώθη, ως γνωστόν επί ενός δύτου την 3ην Αυγούστου.
Ο εν λόγω δύτης είναι ο Δημήτριος Γιαννικουρής, όστις υπέστη ελαφράν παράλυσιν των κάτω άκρων ενώ ευρίσκετο περί την 1ην μεσημβρινήν της 31ης Αυγούστου εις τον βυθόν, ανοικτά της Ρόδου.

ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ
Χθες την πρωίαν συνεκρούσθησαν εις την διασταύρωσιν πλησίον του κινηματογράφου “Εσπέρος” τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα των κ.κ. Ι. Οικονομίδη και Φυστικάκη. Εκ της συγκρούσεως υπέστη ζημίας το αυτοκίνητο του κ. Φυστικάκη. Οι οδηγοί ουδέν έπαθαν.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ ΑΙΜΑ
Ως ανεκοινώθη κατά τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον προσέφεραν εθελοντικώς αίμα εις την Υπηρεσίαν Αιμοδοσίας του ΕΕΣ οι εξής εθελονταί αιμοδόται:  Γεώργ. Κανάκης, Σταύρος Βουτσέλλης, Πολυδ., Σταματιάδης, Στέφνος Φρατζής, Μουχεττίν Ριφάτ, Νικόλαος Κοντογεώργης, Στέφανος Χατζηαντωνίου, Γεώργιος Λεβέντης η Γιαννάς, Κωνστ. Αθανασιάδης, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Δημήτριος Χατζηβαλσάμης, Πηνελόπη Κωστάκου, Νέστωρ Οικονόμου, Τηλέμαχος Μελάς, Βασίλειος Κητώφ, Παναγιώτης Καραγιάννης, Εμμ. Καρναβάς, Μασουλλά Χακιά, Μιχαήλ Βεργωτής.

ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
Αφίκετο και ανέλαβε τα καθήκοντά του ως διοικητού Αγορανομίας ο ανθυπομοίραρχος κ. Δρεμπέλας.

Ο ΡΗΝΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Δι’ επιστολής του προς τον δήμαρχον Ρόδου ο αφιχθείς την παρελθούσαν εβδομάδα εις Ρόδον αρχηγός του ΝΑΤΟ Σμύρνης, στρατηγός Ρηντ, τονίζει ότι η παραμονή του ενταύθα του αφήκε τας καλύτερας εντυπώσεις, ελπίζει δε ότι θα δυνηθή να επανέλθη συντόμως ίνα παραμείνη επί μακρότερον χρονικόν διάστημα.