Προσλήψεις στα ταχυδρομεία των νησιών

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και n Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά & Νήσων Αιγαίου ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, [έντεκα (11) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση, δεκαοκτώ (18) Δ.Ε. Διανομέων, 7ωρη ημερήσια απασχόληση και ενός (1) Δ.Ε Οδηγών πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου (ως αναφέρονται κατωτέρω), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 3812/2009, για την ειδικότητα της Εσωτερικής Εκμετάλλευσης του Διανομέα και του οδηγού με τα αντίστοιχα:

Κωδικός θέσης: 104
Υπηρεσία:Ταχ/κό Κατ/μα Κω

Έδρα υπηρεσίας: Κως Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 105
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Καλύμνου

Έδρα υπηρεσίας: Κάλυμνος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 2

Κωδικός θέσης: 106
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Γενναδίου

Έδρα υπηρεσίας: Γεννάδι - Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (6ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 116
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Κάσου

Έδρα υπηρεσίας: Κάσος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 117
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Ιαλυσού

Έδρα υπηρεσίας: Ιαλυσός- Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 118
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Παραδεισίου

Έδρα υπηρεσίας: Παραδείσι- Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 119
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Αρχαγγέλου

Έδρα υπηρεσίας: Αρχάγγελος-Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 120
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Νισύρου

Έδρα υπηρεσίας: Νίσυρος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 121
Υπηρεσία:Ταχ/κό Κατ/μα Καλύμνου

Έδρα υπηρεσίας: Κάλυμνος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 122
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Λέρου

Έδρα υπηρεσίας: Λέρος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 123
Υπηρεσία: Ταχ/κό Κατ/μα Πάτμου

Έδρα υπηρεσίας: Πάτμος Ν. Δωδεκανήσου
Ειδικότητα: ΔΕ Διανομέων
Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες (7ωρη ημερήσια απασχόληση)
Αριθμός ατόμων: 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 12/09/2016 έως και 21/09/2016 στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. - Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 52 /2016), Υπόψιν κ. Όλγας Συμεώνογλου, τηλ. 210¬4146106 και 210-4146141 ).

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, άδειες οδήγησης), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην ΠΟ/3248/311/ 19.08.16 Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στις ανωτέρω Υπηρεσιακές Λειτουργίες καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta-net.gr )

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το "Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «23-08-2016» το οποίο περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο ειδικό παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης«22-01-2016» μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).