Εκλάπησαν 1000 δραχμές από αρτοποιείο

ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ 1.000 ΔΡΑΧΜΑΙ ΕΚ ΔΙΑΡΡΗΧΘΕΝΤΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Υπό του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος καταβάλλονται από της πρωΐας της χθες προσπάθειαι δια την ανακάλυψιν αγνώστου ή αγνώστων κλεπτών, οι οποίοι την νύκτα της προχθές εισήλθον εις το αρτοποιείον του Κ. Τσαγκαράκη παρά την οδόν Πυθαγόρα και αφήρεσαν εκ τινος συρταρίου 1.000 δραχμάς.

Σημειωτέον ότι τα παράθυρα του αρτοποιείου είχαν αφεθή ανοικτά, ως επίσης και ότι οι δράσται αφήρεσαν 1.000 δρχ. ενώ υπήρχον 1.500 περίπου εντός του συρταρίου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας η Αστυνομία ευρίσκεται επί τα ίχνη των δραστών.

ΡΑΒΟΝΤΑΙ ΠΟΔΙΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Εις την Λέσχην της ΧΕΝ ράβονται ποδιές Σχολείου με χαμηλάς τιμάς, δι’ όλας τας ηλικίας.
Πληροφορίαι εις τα γραφεία της ΧΕΝ, οδός Ιπποτών, τηλ. 205.

ΑΓΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ
Το παρελθόν Σάββατον και ώραν 5.30 παρουσία αρκετών φιλάθλων και δοκίμων και υπό την διαιτησίαν των κ.κ. Καραζοπούλου κ. Λ. Σουλούνια διεξήχθη ο αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ της Μικτής Ρόδου και των Δοκίμων του Β. Ναυτικού.
Ο αγών ήτο πολύ καλός ως και η διαιτησία. Νικήτρια ανεδείχθη η ομάς της Μικτής με σκορ 56-51.

Εις τον αγώνα παρευρίσκετο ο επιθεωρητής της σωματικής αγωγής κ. Δημητριάδης. Μεταξύ των ομάδων ανταλλάγησαν αναμνηστικά λάβαρα.
Σκόρερ των ομάδων ήσαν οι Μαυράκης, Παυλίδης και Λαζαρίδης.

Θ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΜΠΙΝΤΩ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Προχθές ανεχώρησεν εις Πάτμον, ο τέως Πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κ. Μπιντώ.
Επίσης ανεχώρησαν εις Πάτμον η Α.Σ. ο μητροπολίτης κ. Σπυρίδων και ο κ. Νομάρχης, οίτινες θα παραμείνουν εις την εν λόγω νήσον επ’ ολιγοήμερον.

ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Κατά τηλεγράφημα εκ Πάτμου, χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης εξήτασε τα ζητήματα των κατοίκων Σκάλας Πάτμου. Την μεσημβρίαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης, ο κ. Μπιντώ και ο Νομάρχης ανήλθον εις την Μονήν όπου εψάλη δοξολογία εν συνεχεία δε ο καθηγούμενος ωμιλήσας ηυχαρίστησε τον Μητροπολίτην δια την μετάβασιν του εις Πάτμον, κατόπιν Πατριαρχικής εντολής, προς διαπίστωσιν των ζημιών της Μονής.

Ακολούθως επεσκέφθησαν τα ιστορικά κειμήλια και μετά παρεκάθησαν εις κοινήν Τράπεζαν.
Το απόγευμα εξητάσθησαν υπό του Νομάρχου αιτήματα των κατοίκων Χώρας και Κάμπου, το εσπέρας δε παρετέθη υπό του Δήμου δείπνον. Ο κ. Μπιντώ αναχωρεί εις Πειραιά δια του “Ηλιούπολις”.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟ ΠΛΟΙΑΡΙΟΝ ΚΑΤΕΣΧΕΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΝ (Ιδ. ανταπόκρισις). Επέστρεψεν εις Καστελλόριζον εκ της ερημικής ακτής όπου είχε καταφύγη, διαφυγών την σύλληψιν υπό των Τούρκων όταν το αλιευτικόν “Αγ. Γεώργιος” περιέπεσεν εις τας χείρας των, ο αλιεύς Πανηγύρης.
Ηδη αγνοείται η τύχη ενός εισέτι αλιέως. Το αλιευτικόν κατεσχέθη υπό των τουρκικών αρχών.

ΠΑΡΕΧΩΡΗΘΗ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΩ ΔΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΛΕΙΒΑΔΕΑ
Ως πληροφορούμεθα, ενεκρίθη η διάθεσις του αρχαίου θεάτρου Κω, παρά το Ασκληπείον, εις τον Ομιλον Αρχαίας Τραγωδίας του κ. Κωστή Λειβαδέα.
Κατόπιν τούτου ο Ομιλος Λειβαδέα θα δώση δύο παραστάσεις και εις την Κω.

ΦΟΡΤΙΟΝ ΣΙΤΟΥ
Δια του καταπλεύσαντος π/κ “Ταξιάρχης” εκομίσθησαν εκ Βόλου 200 τόννοι σίτου.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
Απέπλευσαν δια σπογγαλιείαν ανά την Δωδεκάνησον τα σπογγαλιευτικά “Ιωάννης” και “Γιάγκος”.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ
Εξήχθησαν δια του π/κ “Αγ. Αθανάσιος” 100 κυβικά ξυλείας Ρόδου εις Σύμην.