Η δυτική πλευρά της Ρόδου θα εξυπηρετείται από το λιμάνι «Κεραμιανής» Μονολίθου

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠΔΔ ΦΟΙΤΗΣΙΣ 15 ΚΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ
Ενεκρίθη χθες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου το ΟΔΑΠΔΔ η δαπάναις αυτού φοίτησις και κατά το παρόν σχολικόν έτος των 15 κορασίδων εις την Οικοκυρικήν Σχολήν Ρόδου, αι οποίαι είδον φοιτήσει και πέρυσι εις την αυτήν Σχολήν.

ΔΙΕΤΕΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΟΥΡΑΤ ΡΕΪΣ
Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ εγένετο αποδεκτή έγγραφος εισήγησις του κ. Νομάρχη και ενεκρίθη η διάθεσις της απαιτουμένης πιστώσεως εκ 4.000 δρχ. δι’ επισκευήν του εν Ρόδω τεμένους Μουράτ Ρεΐς.

Η ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ “ΚΕΡΑΜΙΑΝΗΣ” ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ
Κατά την χθεσινήν του συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ, απεδέχθη έγγραφον εισήγησιν του Νομάρχου και ενέκρινε την διάθεισν 15.000 δραχ. εις την κοινότητα Μονολίθου, δι’ επισκευήν του εκεί λιμενίσκου “Κεραμιανής”, προς τον σκοπόν της ανέτου και οικονομικωτέρας μεταφοράς εκείθεν των παραγομένων γεωργικών και δασικών προϊόντων των κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου.

ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ 4 ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Υπό του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου υπεβλήθη μήνυσις κατά των Σερβέτ συζ. Μεμέτ Ρετζεπάκη ετών 32, Ισμέτ συζ. Μεμέτ Αλτσικαρί ετών 42 Μερκέτ συζ. Χασάν Μαρασλή ετών 44 και Νιμέτ συζ. Μεμέτ Αλτικαρί ετών 19, απάντων κατοίκων Ρόδου διότι προχθές και ώραν 2αν μεταμεσημβρινήν λόγω προηγουμένων, συνεπλάκησαν εν τη ενταύθα οδώ Σοφοκλέους διαταράξαντες την κοινήν ησυχίαν.

 

 

ΕΠΕΠΕΣΕ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Κατ’ αναφοράν του σταθμού Χωροφυλακής Σαλάκου προχθές και ώραν 12ην μεσημβρινήν παρά την θέσιν Πηγές περιφερείας της Κοινότητος Εμπωνας, το υπ’ αρθ. 82247 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Κουνάκη Νικολάου, κατοίκου Εμπωνας ετών 27, λόγω βλάβης του συστήματος τροχοπεδήσεως, επέπεσεν επί του υπ’ αριθ. 82110 ημιφορτηγού αυτοκινήτου, οδηγουμένου υπό του Τριανταφυλλίδη Τσαμπίκου με αποτέλεσμα να υποστή τούτο ελαφράς ζημίας.
Υπό του Σταθμού ενεργούνται δέοντα.

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Εγένετο υπό της Νομαρχίας αποδεκτή η υπό του Νικολάου Ζαβόλα υποβληθείσα παράιτησις εκ του αξιώματος του Δημοτικού Συμβούλου Καρπάθου και την κενωθείσαν θέσις εκλήθη ο μέχρι τούδε αναπληρωματικός Νικόλαος Χρυσοχόος.

ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΝ
Συνταχθείσα υπό της ΤΥΔΚ διαβιβάζεται εις την κοινότητα Αρχαγγέλου μελέτη δια την προμήθειαν και εγκαταστάσεων αντλητικού συγκροτήματος και κατασκευήν υδραυλάκων εις θέσιν Λουτρά.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ
Σήμερον την 8ην εσπερινήν θα συνέλθη εις Γενικήν Συνέλευσιν το Σωματείον Κουρέων προς συζήτησιν διαφόρων ζητημάτων.

ΔΙ’ ΑΝΕΛΚΥΣΙΝ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
Απέπλευσεν εκ του λιμένος το πετρελαιοκίνητον “Αθανάσιος” δι’ ανέλκυσιν ναυαγίων εις την περιοχήν Ρόδου.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Συνταχθείσα υπό της ΤΥΔΚ απεστάλησαν εις την κοινότητα Αφάντου μελέται κατασκευής αρδευτικών αυλάκων εις θέσιν “Πέρα” δαπάνης δρχ. 57.000 και εις θέσιν “Δήμητρα-Βρύση” έως φράγμα Βενετοκλή δαπάνης 68.000 δρχ.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Συνήλθε χθες το Συμβούλιον Κινηματογράφων και έλαβε αποφάσεις, επί της χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεων χειμερινών κινηματογράφων εις Παραδείσι.