Εγκρίθηκε το χωροταξικό για το νέο καρνάγιο Ρόδου

Εγκρίθηκε με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού το χωροταξικό σχέδιο για την λειτουργία  υπαίθριου κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής της εταιρείας A1 Yacht Trade Consortiums Α.Ε., εντός της λιμενικής ζώνης στην περιοχή Ρόδια (Καναμάτ).

Για την απόφαση υπήρξε θετική γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Μνημείων Δωδεκανήσου, που συνεδρίασε για το θέμα αυτό στις 14 Σεπτεμβρίου.
Η απόφαση υπογράφεται από την γενική διευθύντρια αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το αίτημα της εταιρείας Α1 Yacht Trade Consortiums Α.Ε. για τη λειτουργία υπαίθριου κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής, εντός της λιμενικής ζώνης περιοχής Ρόδια (Καναμάτ) Δήμου Ρόδου, με τους ακόλουθους όρους:

1. Θα επιχωθούν οι δοκιμαστικές τομές στα δύο σημεία που προβλεπόταν η διατήρηση και ανάδειξη τμημάτων του αρχαίου λατομείου, σύμφωνα με τον όρο της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ Φ41/33871/2040/11.7.1997 Υπουργικής Απόφασης (όρος 3α), δεδομένου ότι, κατόπιν αυτοψίας της Εφ.Α. Δωδεκανήσου, δεν διαπιστώθηκαν σε αυτές αρχαιολογικά λείψανα, όπως και ο τετράπλευρος χώρος με τα ίχνη λαξευμάτων, καθώς αυτά είναι ελάχιστα και σε κακή κατάσταση διατήρησης.

2. Θα υπάρξει μέριμνα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση της λιμενικής ζώνης, σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, για την ανάδειξη με εποπτικά μέσα του ενάλιου τμήματος του αρχαίου λατομείου, που είναι ορατό στα αβαθή του κόλπου βορείως του λιμένα, σύμφωνα με τον όρο 3β της υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ Φ41/ 33871/ 2040/11.7.1997 Υπουργικής Απόφασης.

3. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν με την παρακολούθηση εκπροσώπου της Εφ.Α. Δωδεκανήσου, έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων, θα διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα με δαπάνη της αιτούσας εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επεμβάσεις στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα, θα υποβληθεί η σχετική μελέτη για έγκριση στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

5. Μετά τη λήξη της παραχώρησης του χερσαίου τμήματος της λιμενικής ζώνης στην αιτούσα εταιρεία και εφόσον υπάρξει σχεδιασμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη συνέχιση λειτουργίας του χώρου με αλλαγές στον προτεινόμενο χωροταξικό σχεδιασμό, να υποβληθεί εγκαίρως για έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. πλήρης φάκελος αρχιτεκτονικής μελέτης των προβλεπόμενων κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ελένη Κόρκα»