Οικονομική στήριξη της Περιφέρειας ζητά ο δήμος Ρόδου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

 Τη στήριξη της περιφέρειας στην προσπάθεια της πόλης της Ρόδου να διεκδικήσει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021 ζητά η δημοτική αρχή.

Διά του αντιδημάρχου πολιτισμού Τέρη Χατζηιωάννου, κατέθεσε αίτημα συνδρομής στο έργο της υποβολής της Β’ φάσης της υποψηφιότητας το οποίο θα συζητηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Παρασκευή, με κυριότερο σημείο αυτό της οικονομικής στήριξης ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Μάλιστα προτείνεται στο δ.σ. της εταιρίας να συμμετέχει και ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος πολιτισμού αναφέρει τα εξής: «Το Δημοτικό συμβούλιο Ρόδου ενέκρινε με την υπ. αριθμό 539/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΚΠΩ1Ρ-718) τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με τίτλο «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου» και διακριτικό τίτλο «Ρόδος 2021», για να διεκδικήσει εκ νέου τον τίτλο  της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021, στη Β΄ και τελική φάση επιλογής.
Ως εταιρική μορφή ορίζεται αυτή της κοινής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 265 του ν. 3463/2006.

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου του νομού Δωδεκανήσου, όπου και θα δωσιδικεί για κάθε διαφορά της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δύνανται να ιδρύονται παραρτήματα, υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ως αποκλειστικός ειδικός σκοπός της εταιρείας ορίζεται η λειτουργία γραφείου υποψηφιότητας με σκοπό τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από τον Δήμο Ρόδου.

Ο εν λόγω θεσμός αποτελεί Κοινοτική Δράση που διέπεται από  την απόφαση με αριθμό 445/2014/ΕΕ (16/4/2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Θέσπιση δράσης της ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ».

Προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού δύναται, εκτός των άλλων, να επιχορηγείται από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. καθώς επίσης να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους ανωτέρω φορείς για την υλοποίηση του σκοπού της.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε έξι έτη, η οποία θα αρχίζει από την καταχώριση του καταστατικού ίδρυσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας διεύθυνσης εμπορίου.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν χιλιάδες (100.000) Ευρώ καταβληθησόμενο εντός δύο μηνών από την ίδρυση της εταιρείας, κατανεμημένο σε εκατόν χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταληφθεί εξολοκλήρου από τον Δήμο Ρόδου.

Οι μετοχές της εταιρίας θα είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 § 7 του κ.ν. 2190/1920. Τη συναίνεση στη μεταβίβαση των μετοχών παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

H εταιρεία θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Η ΑΕ «Ρόδος 2021» απαιτείται να αναλάβει δράσεις μέσα σε  ασφυκτικές προθεσμίες, ως την υποβολή του νέου φακέλου της υποψηφιότητας στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και την εξέτασή του τον προσεχή Οκτώβριο.

Ο νέος φάκελος υποψηφιότητας περιέχει το βιβλίο με λεπτομερείς παρουσιάσεις των ιδεών, των δράσεων, των υποδομών, των προβλεπόμενων εξόδων και του τρόπου διαχείρισης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 από τη Ρόδο.

Μετά τα παραπάνω ζητείται:
1. Η έγκριση της στήριξης του έργου της υποβολής της Β’ φάσης  της υποψηφιότητας, με σκοπό την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από την πόλη της Ρόδου.
2. Η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, δια του περιφερειάρχη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. «Ρόδος 2021».
3. Η έγκριση της οικονομικής στήριξης της Α.Ε. «Ρόδος 2021» με το ποσό των 100.000,00 €, για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021.
Η δέσμευση για οικονομική στήριξη της πόλης της Ρόδου, σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου, σε ποσοστό 20%, των εξόδων του Δημόσιου Τομέα που προβλέπονται για τους σκοπούς της ΠΠΕ».