Θα παραχωρηθούν σε ακτήμονες του Αρχαγγέλου μεγάλες εκτάσεις εκκλησιαστικών κτημάτων

ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΑΚΤΗΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Προχθές το εσπέρας συνεκροτήθη εις Αρχάγγελον σύσκεψις της Εκκλησιατικής Επιτροπής, του προέδρου και του Κοινοτικού Συμβουλίου, εκπροσώπων του Γεωργικού Συνεταιρισμού του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού, ως και διαφόρων παραγόντων της κοινότητας μεταξύ των οποίων και ο πρέοδρος του Ε.Κ. Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανός, προς συζήτησιν του θέματος παραχωρήσεως εκκλησιαστικών κτημάτων εις ακτήμονας.

Σχετική συγκατάθεσις της Α.Σ. του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, ως εγνώσθη υπήρχε.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, υπό των συσκεφθέντων απεφασίσθη η παραχώρησις σημαντικών εκκλησιαστικών εκτάσεων εις ακτήμονας γεωργούς.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Κατόπιν τηλεγραφικής διαταγής του υπουργού Παιδείας προς την Γενικής Επιθεώρησιν, η προθεσμία εγγραφών και εισιτηρίων εξετάσεων εις τα Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως παρατείνεται μέχρι και της 20ης τρέχοντος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αφάντου, ζωηρόν επεισόδιον εσημειώθη χθες την πρωίαν λόγω καθυστερήσεως των λεωφορείων του ΚΤΕΛ μεταξύ των υπευθύνων των λεωφορείων και μαθητών των Γυμνασίων, οίτινες επείγοντο να κατέλθουν εις Ρόδον. Ως εγνώσθη, ενώ συνήθως φθάνουν την 7.30 πρωινήν καθημερινώς δύο λεωφορεία, χθες το εν έφθασε εις Αφάντου την 7.40 το δε άλλο την 8ην με συνέπειαν να μη δυνηθούν οι μαθηταί να προσέλφθουν εις τα σχολεία των κανονικώς.

ΠΕΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ (Του ανταποκριτού μας). Αι εργασίαι των αντιπλημμυρικών φραγμάτων περατούνται εντός των προσεχών ημερών. Επίσης περατούνται αι εργασίαι του αντιπλημμυρικού έργου της παρόδου της οδού Γυμνασίου-Καλής.

Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚΛΗΘΗ ΝΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
Ως πληροφορούμεθα κατά την εις Ξυλόκαστρον παραμονήν του Χορευτικού Ομίλου του Δήμου, όπου ως γνωστόν είχε μεταβή δι ‘εμφανίσεις προσκλήσει του κ. Τυπάλδου, εγένοντο προς τους υπευθύνους αυτού προτάσεις διά την μετάβασιν του Ομίλου εις Γερμανίαν προκειμένου να εμφανισθή εις διαφόρους πόλεις, με συμβόλαιον δι’ ένα μήνα.
Σημειωτέον ότι ο χορευτικός Όμιλος κατεχειροκροτήθη εις Ξυλόκαστρον άρεσε δε πολύ.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΕΚ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Προχθές την 10ην πρωινήν συνελήφθη ενταύθα παρ’ οργάνων του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου ο Μανιαδάκης Ανάργυρος του Νικήτα και της Αναστασίας, ετών 25 εκ Ρόδου δραπέτης των φυλακών Καρόλου-Κασσάνδρας.
Ούτως αφίκετο τις απογευματινάς ώρας της 13-10-56 επιβαίνων του α/π Αικατερίνη και διέμεινεν εις την οικίαν του αδελφού του Γεωργίου κειμένην επί της οδού Ιπποδάμου.
Ο ανωτέρω μετά των κατ’ αυτού συνοδευτικών απεστάλη χθες αρμοδίως.