Πρόστιμο στο Θεραπευτήριο της Λέρου

Πρόστιμο στο Θεραπευτήριο Λέρου για περιβαλλοντικές παραβάσεις επέβαλε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η απόφαση υπογράφεται από τον αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Φλεβάρη και αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου), στο Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ (Α.Φ.Μ.099591588 ΔΟΥ ΚΩ), ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ΕΥΡΩ)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 και το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011, διότι κατά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων που βρίσκεται στον χώρο του Κρατικού Θεραπευτηρίου, στην περιοχή Λέπιδα του Δήμου Λέρου, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία μέτρα και όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, με συνέπεια την υποβάθμισή του.

Σύμφωνα με την Εισήγηση επιβολής προστίμου της Υπηρεσίας μας (-22- σχετ.) το επιβαλλόμενο πρόστιμο για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις επιμερίζεται ως εξής:
• για την 1η Παράβαση: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000€)
• για την 2η Παράβαση: ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (1.000€)

Β. Ο φορέας λειτουργίας του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου να προβεί άμεσα σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κατόπιν απόκτησης των απαιτούμενων αδειών, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην εξεταζόμενη θέση.

Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει (Ν.2947/2001 άρθρο9 παρ.6, ΦΕΚ228/Α)

Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 50% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64059 σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/2005) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ224Α/10) υπέρ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).
Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. να προσκομισθεί στην υπηρεσία μας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, η υπηρεσία μας θα προβεί στην βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 και ως ισχύουν).

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο (15) ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την αφορά (π.χ. αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης επιβολής προστίμου κ.λ.π.).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ».