Σφαίρα πυροβόλου από τη Ρόδο ζητήθηκε για μουσείο στην Ελβετία

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΡΑΔ/ΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΗΡΕΩΣ
Χθες το απόγευμα ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, παρουσιαστών Σεβ. Μητροπολιτών Ρόδου και Καρπάθου, του Νομάρχου, του Γεν. Γραμματέως Τουρισμού κ. Φωκά, του Δημάρχου Ρόδου, του Κ. Λιμενάρχου και άλλων επισήμων, επέδωσεν τα διπλώματα εις τους κάτωθι αποφοιτήσαντας της Σχολής Νηρέως Ραδιοτηλεγραφητάς Εμπορικού Ναυτικού.

1) Φιλίππου Γεώργιος, 2) Μιχαλαριάς Γεώργιος, 3) Μελιδώνης Βασίλειος, 4) Γκίκας Δημήτριος, 5) Λαχανιάτης Κωνσταντίνος, 6) Νικοδήμου Κική, 7) Τσαμπάζη Ευαγγελία, 8) Σφαέλου Κική, 9) Τριαντάρη Χρυσάνθη, 10) Παπαδάκη Μαρία, 11) Καραϊνδος Ευάγγελος, 12) Τυραδέλης Βασίλειος, 13) Θωμόγλου Πέτρος, 14) Σίνδος Αναστάσιος, 15) Φιλίππου Μιχαήλ, 16) Διακοσάββας Νίκανδρος, 17) Ρίνος Γεώργιος.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Είναι αξία πάντος επαίνου η απόφασις του Δήμου Ρόδου όπως χορηγηθούν 5 υποτροφίες για ισάριθμους Δωδεκανησίους οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. Καλό ίσως θα ήταν αν, σε περίπτωσιν που ένας  υπότροπος θα έχει την δυνατότητα αναλήψεως εξ ιδίων μέρους των εξόδων, να μην δέχεται πλήρως υποτροφία.  Έτσι θα ήταν ίσως δυνατόν να επωφεληθούν περισσότεροι νέοι των 5 υποτροφιών.

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΧΑΛΚΗ (ιδ. ανταπόκρισις) - Παρελήφθη υπό του Δήμου Χάλκης το απονεμημέθεν υπό της Επιτροπής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης α’ βραβείον δια την ποιότητα του μέλιτος της νήσου μας, το οποίον είχεν εφέτος εκτεθή.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της διακυβερνητικής Επιτροπής Μεταναστεύσεως Ευρώπης μέχρι του προσεχούς Μαρτίου 1957 θα επιτραπή η μετανάστευσις δια τον Καναδάν τεχνιτών, κατεχόντων την αγγλικήν ή γαλλικήν γλώσσαν.
Ήδη επετράπη εις Έλληνας εγκατεστημένους εις Καναδάν η αποστολή προσκλήσεων εις συγγενείς των.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΔΩΔ/ΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Δημάρχου Ρόδου μελετάται η ίδρυσις εις Ρόδον Μουσείου Δωδεκανησιακών ενδυμασιών, εις το οποίον θα εκτίθενται Δωδεκανησιακαί ενδυμασίαι και διάφορα άλλα είδη χωρικής βιοτεχνίας.
Ήδη υπό της αρμοδίας δημοτικής υπηρεσίας ήρχισεν η συγκέντρωσις ενδυμασιών προς τούτο.

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ετέθη εις εφαρμογήν διάταγμα δια του οποίου ορίζεται ότι οι κάτοχοι των μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων μετά κινητηρίου δυνάμεων μέχρι τριών ίππων και άνευ τοιαύτης, ως και οι κάτοχοι αποθηκών συνολικής χωρητικότητος μέχρι 100 κυβικών μέτρων, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εφοδιασμού των, της δια της κειμένης νομοθεσίας περί των όρων ιδρύσεως βιομηχανιών, προβλεπομένης αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών.

ΣΦΑΙΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΖΗΤΗΘΗ ΔΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
Ως εγνώσθη, το τάγμα των Ιωαννιτών εζήτησε από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την άδειαν δια την παραλαβήν και μεταφοράν μίας πετρίνης σφαίρας πυροβόλου εκ Ρόδου, δια το μουσείον του τάγματος εις Μπούμπικον της Ζυρίχης.
Κατά την αυτήν πληροφορίαν, το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον ενέκρινε την αίτησιν και εχορήγησε την άδειαν, ούτω δε θα μεταφερθή η σφαίρα εκ Ρόδου εις Ελβετίαν.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ “ΕΣΠΕΡΟΣ” Ν. ΥΟΡΚΗΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις) - Τον περασμένον Σεπτέμβριον στις εκλογές του τμήματος “ΕΣΠΕΡΟΣ” της Νέας Υόρκης εξελέγη νέον Διοικητικόν Συμβούλιον απαρτιζόμενον από τις δύο “παρατάξεις”.

Το νέον Δ. Συμβούλιον του “ΕΣΠΕΡΟΥ” Νέας Υόρκης, δια το έτος 1956-57 έχει ως εξής:
Πρόεδρος Λ. Σταματιάδης, αντιπρόεδρος Μιχ. Μηναϊδης, ταμίας Μ. Ψαρράς, γραμματεύς Η. Γεωργιάδης, Σύμβουλοι: Ι. Μερακλής, Ε. Πελεγρίνης και Ν. Αλεξιάδης.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Εβδομαδιαίον δελτίον κινήσεως ασθενών από 3-11-56 έως 10-11-1956.
Εισήλθον 54, Εξήλθον 78, Χειρ/καί επεμβάσεις 11. Τοκετοί 7, απεβίωσαν 11.
Εξετασθέντες εις Εξωτερικά Ιατρεία Παθολογικόν 75, Χειρ/κόν 56, Παιδιατρικόν 17, Μαιευτ.-Γυν/κόν 10, Αφροδ-Δερματολογικόν 11. Σύνολον εξετασθένων 167.

(Εκ της Διευθύνσεως)