Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ αξιωματικού της Χωροφυλακής και Τελωνειακών στο λιμάνι της Ρόδου

ΠΟΙΟΙ ΕΛΑΒΟΝ Ή ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΩΝ
Ως ανεκοινώθη εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας, εχορηγήθησαν κατά το 1956 πτυχία χειριστών γεωργικών μηχανών εις τους εξής: Γ. Αδαμαντίδην, Μ. Αξιώτην, Μ. Γρηγοριάδην, Α. Διακίδην, Ι. Κιογκελής, Γ. Κρητικός, Π. Κατταβενός, Β. Κοτσινιάκης, Ν. Καρπαθάκης, Θ. Καπλανίδης, Λ. Καζαγκράντε, Ε. Κουλουθής, Κ. Λούκος, Ε. Μαντάλης, Κ. Μαντάλης, Π. Παπαϊγνατίου, Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Πελεκάνος, Α. Παναής, Ν. Σάνδαλος, Α. Σαμουράκης, Ν. Σωτήρογλου, Σ. Σταύρας, Α. Τσουκνιάς, Ι. Φάκος, Σ. Χατζησάββας, Γ. Χατζηαντωνίου, Γ. Χαλκίδης, Α. Χατζηιωάννου και Ι. Χατζηφλεβάρης.

Εξ άλλου εκρίθησαν ικανοί εφέτος δια να λάβουν διάφορα πτυχία οι:
Ι. Κιογκελής, Γ. Πελεκάνος, Κ. Μανδάλης, Α. Κατταβενός, Μ. Γρηγοριάδης, Ν. Σάνδαλος, Μ. Αξιώτης, Μ. Καπάκας, Κ. Τσαμπίκου, Γ. Σαμουράκης, Κ. Τουμάζου, Μ. Διακολαμπριανού, Π. Σταυριανού, Κ. Παννού, Γ. Φάκκας, Ν. Σαμουράκης, Ε. Χατζημιχάλης, Ε. Δοντάς, Γ. Καππάκα, Σ. Πότσου, Ν. Κόζας, Ν. Τσακίρης, Γ. Αναγνώστου, Β. Τσελιού, Ι. Βαρβάρης, Φ. Κοκκινίδης, Σ. Χατζησάββας, Π. Κασσέρης, Σ. Κυπριώτης, Ν. Μαρριέτου, Μ. Καλοδούκας, Κ. Κοσκινιάτης, Σ. Χατζηγιάννης, Κ. Κέντρος, Χ. Μανωλάς, Ν. Τσακίρης, Α. Παπαθεοδωράκης, Π. Λανελάκης, Ν. Γεωργαράς, Λ. Καλλέργης.

ΣΟΒΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΕΙΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡ/ΚΗΣ
Πληροφορούμεθα ότι προχθές το απόγευμα κατά την αναχώρησιν του ατμοπλοίου “Κυκλάδες” έλαβε χώραν σοβαρόν επεισόδιον μεταξύ ανωτέρου αξιωματικού της Χωροφυλακής και των υπαλλήλων του Τελωνείου εντός του Τελωνειακού χώρου του λιμένος. Το επεισόδιον προεκλήθη λόγω αρνήσεως του αξιωματικού να επιδείξη εις τα Τελωνειακά όργανα τα συνοδευτικά έγγραφα αφιχθέντων εφοδίων της Χωροφυλακής. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, κατά το επεισόδιον ησκήθη βία κατά οργάνου του Τελωνείου, ανετράπησαν τα κιγκληδώματα και εξυβρίσθη ο εκδώσας τας ρυθμιζούσας την μεταφοράν εφοδίων υπουργός. Το επεισόδιον έλαβε χώραν ενώπιον πλείστων επιβατών και λιμενεργατών, προεκάλεσεν δε βαθυτάτην αίσθησιν εις την κοινήν γνώμην, λόγω της βιαιότητός του.

Η ΓΝΩΣΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  ΝΤΟΡΟΘΥ ΤΟΜΣΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Σήμερον αφικνούνται δια του αεροπλάνου της γραμμής δια διήμερον επίσκεψιν η γνωστή αμερικανίς δημοσιογράφος κ. Ντόροθυ Τόμσον μετά του συζύγου της ζωγράφου κ. Κόπφ. Οι ανωτέρω είναι προσκεκλημένοι της Ελληνικής Κυβερνήσεως και εκτελούν περιοδείαν εις την Ελλάδα.

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Προ ημερών αφίχθη εις την πόλιν μας ο κ. Γεώργιος Κανελλάκης, εντεταλμένος της ΑΜ του Βασιλέως ο οποίος συνειργάσθη μετ’ άλλων αρμοδίων δια την συγκρότησιν του ενταύθα Παραρτήματος της Κεντρικής Επιτροπής Προικοδοτήσεως απόρων γεννωμένων κορασίδων.
Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, προσεχώς θα ανακοινωθούν τα ονόματα των μελών του Παραρτήματος Ρόδου.

ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΞΕΝ Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, κατέπλευσαν εκεί προερχόμενα εκ Τριπολίτιδος 2 σπογγαλιευτικά σκάφη, ανήκοντα εις τους Ν. Δουλγάρογλου και Κ. Κωνσταντή. Οι σπογγαλιείς ανέφερον ότι η εργασία των εις Τριπολίτιδα υπήρξεν ικανοποιητική.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι το σπογγαλιευτικόν σκάφος του Φ. Λεριά ευρίσκεται εν πλω προς Σύμην.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Ανεχώρησε χθες εις Κάλυμνον προς επιθεώρησιν, ο Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Χαλιάσος. Ο κ. Χαλιάσος θα επανέλθη την προσεχή εβδομάδα.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Σήμερον την 7ην εσπερινήν θα δοθή εις την Ροδιακήν Λέσχην χοροεσπερίς της Τοπικής Εφορείας Ελληνίδων Οδηγών Ρόδου.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ
Πληροφορούμεθα ότι ο πρόεδρος της Κοινότητος Ασφενδιού υπέγραψε σύμβασιν παροχής δανείου 80.000 εκ. του κονδυλίου ΜΚΕ δια την κατασκευήν υδραυλάκων Πηγής Κεφαλόβρυσης. Εντός του Δεκεμβρίου θα αρχίση η εκτέλεσις του έργου.